Wyniki głosowania

No Com­ments

Pro­jek­ty, któ­re zdo­by­ły wystar­cza­ją­cą licz­bę gło­sów, aby zostać wybra­ne do sfinansowania:

Pro­jek­ty Duże

D‑40 Rewi­ta­li­za­cja ul. Róża­nej – 6106 gło­sów. Dziel­ni­ca Czu­by Pół­noc­ne. Wyko­na­nie nowe­go dywa­ni­ka asfal­to­we­go, wymia­na kra­węż­ni­ków, remont chod­ni­ków i zatok par­kin­go­wych oraz budo­wa nowych miejsc posto­jo­wych na ul. Róża­nej. Zobacz opis pro­jek­tu. Pro­jekt popie­ra­ny przez Spół­dziel­nię Miesz­ka­nio­wą Czuby.

D‑20 Aktyw­ny Stu­dent – 6034 gło­sy. Całe mia­sto. Pro­jekt jest skie­ro­wa­ny do stu­den­tów uczel­ni posia­da­ją­cych sie­dzi­bę na tere­nie Mia­sta Lublin. Zakła­da reali­za­cję zajęć spo­r­to­­wo-rekre­­a­cy­j­nych w cią­gu dwóch seme­strów (let­ni i zimo­wy) na pię­ciu naj­więk­szych uczel­niach w Lublinie.

D‑19 Wir­tu­al­ny Uni­wer­sy­tet dla każ­de­go – 5736 gło­sów. Całe mia­sto. Pro­jekt ma na celu pro­wa­dze­nie dzia­łań edu­­ka­­cy­j­no-wycho­­wa­w­czych z wyko­rzy­sta­niem naj­now­szych tech­no­lo­gii. Powsta­nie inter­ne­to­wej plat­for­my, na któ­rej będą mate­ria­ły wykła­dow­ców i prak­ty­ków wszel­kich dzie­dzin oraz oso­by, któ­re odnio­sły suk­ces (rów­nież naj­lep­si zagra­nicz­ni prak­ty­cy). Pro­jekt popie­ra­ny przez AZS.

D‑34 Rewi­ta­li­za­cja zespo­łu boisk spor­to­wych klu­bu spor­to­we­go Lubli­nian­ka – 3597 gło­sów. Pro­jekt popie­ra­ny przez KS Lublinianka.

D‑8 Sygnał od nowa – Kolej­ny krok w stro­nę nowo­cze­sne­go kom­plek­su spor­to­we­go przy ul. Zembo­rzyc­kiej – 3565 gło­sów. Pro­jekt popie­ra­ny przez Gim­na­zjum nr 1.

D‑2 Budo­wa boisk i innych obiek­tów spor­to­wych na tere­nie Zespo­łu Szkół przy ul. Sła­win­kow­skiej – 3097 gło­sów. Celem pro­jek­tu jest budo­wa obiek­tów spor­to­wych na tere­nie Zespo­łu Szkół nr 12 przy ul. Sła­win­kow­skiej 50 w tym: boiska do pił­ki noż­nej ze sztucz­ną mura­wą, boisk wie­lo­funk­cyj­nych ze sztucz­ną nawierzch­nią do gry w koszy­ków­kę, siat­ków­kę, teni­sa ziem­ne­go (lub pił­ki ręcz­nej), bież­ni i skocz­ni w dal. Pro­jekt popie­ra­ny przez Zespół Szkół przy ul. Sławinkowskiej.

Pro­jek­ty Małe

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy