Do 31 stycznia trwają konsultacje społeczne ws przyszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego

No Com­ments

Pro­po­zy­cje zmian zosta­ły wypra­co­wa­ne w gru­pie osób, któ­re wcze­śniej zgło­si­ły uwa­gi. Doty­czą czte­rech kwestii:

1. Nowe pro­gi pro­jek­tów małych (25–300 tys zł.) i dużych (300–800 tys. zł).

2. Nowy podział kwo­ty 15 mln zł pomię­dzy pro­jek­ty duże i małe (9 mln zł na małe, 6 mln zł na duże).

3. Zagwa­ran­to­wa­nie kwo­ty 150 000 zł dla każ­dej z dziel­nic, na jeden, pod­da­ny pod gło­so­wa­nie projekt.

W ten spo­sób mak­sy­mal­nie 4 050 000 zł jest z góry dzie­lo­ne pomię­dzy 27 dziel­nic, nie­za­leż­nie od wyni­ków gło­so­wa­nia. W prak­ty­ce ozna­cza to, że po gło­so­wa­niu, poza pro­jek­ta­mi któ­re uzy­ska­ły naj­więk­szą licz­bę gło­sów, do reali­za­cji kie­ro­wa­ne są pro­jek­ty obej­mu­ją­ce swym zasię­giem jed­ną dziel­ni­cę i któ­rych koszt nie prze­kra­cza 150 000 zł. Warun­kiem jest to, że w wyni­kach gło­so­wa­nia nie ma żad­ne­go pro­jek­tu małe­go reali­zo­wa­ne­go na danej dziel­ni­cy. W prak­ty­ce w ten spo­sób, nie­za­leż­nie od wiel­ko­ści dziel­ni­cy, ilo­ści gło­su­ją­cych na danym tere­nie osób, każ­da z dziel­nic ma praw­nie zagwa­ran­to­wa­ny jeden pro­jekt. Może oka­zać się, że będą dziel­ni­ce, w któ­rych nie będzie jed­nak zre­ali­zo­wa­ny żaden pro­jekt. Sytu­acja ta będzie mia­ła miej­sce jeśli:
- żaden ze zgło­szo­nych pro­jek­tów, reali­zo­wa­nych na danej dziel­ni­cy, nie mie­ści się w kwo­cie 150 000 zł czy­li wszyst­kie pro­jek­ty obej­mu­ją­ce tą jed­ną dziel­ni­ce są droż­sze;
- nie ma zgło­szo­ne­go żad­ne­go pro­jek­tu, któ­ry obej­mo­wał­by tą jed­ną dziel­ni­cę lub zgło­szo­ne pro­jek­ty obej­mu­ją­ce tą jed­ną dziel­ni­cę, nawet jeśli są w gra­ni­cy do 150 000 zł, obej­mu­ją swym zasię­giem tak­że inną dziel­ni­cę.
Dotych­czas spra­wa ta nie była poru­szo­na w regulaminie.

4. Gło­so­wa­nie odby­wa się w sys­te­mie elek­tro­nicz­nym oraz papie­ro­wym z tym, że w sys­te­mie papie­ro­wym jed­na oso­ba odda­je jeden głos, tyl­ko za sie­bie.

Uwa­gi moż­na prze­sy­łać do 31 stycz­nia na adres mailo­wy: obywatelski@lublin.eu

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy