Aktualna liczba mieszkańców poszczególnych dzielnic

No Com­ments

Publi­ku­je­my aktu­al­ną licz­bę osób zamel­do­wa­nych na pobyt sta­ły w poszcze­gól­nych dziel­ni­cach Lubli­na, według sta­nu na koniec 2016 roku.

29 798 – Rury
27 241 – Czu­by Pół­noc­ne
23 818 – Cze­chów Połu­dnio­wy
22 931 – Kali­nowsz­czy­znae
22 103 – Dzie­sią­ta
19 859 – Śród­mie­ście
17 759 – Czu­by Połu­dnio­we
16 693 – Cze­chów Pół­noc­ny
14 821 – Bro­no­wi­ce
14 819 – Wrot­ków
13 209 – Poni­kwo­da
13 132 – Kośmi­nek
12 307 – Tata­ry
12 206 – Wie­nia­wa
11 580 – Sła­win
8 329 – Węglin Połu­dnio­wy
8 064 – Kon­stan­ty­nów
7 160 – Sła­wi­nek
7 118 – Felin
3 800 – Węglin
3 569 – Za Cukrow­nią
3 373 – Sze­ro­kie
2 976 – Zembo­rzy­ce
2 419 – Sta­re Mia­sto
2 097 – Głusk
1 774 – Haj­dów-Zadę­­bie
1 682 – Abramowice

Licz­ba miesz­kań­ców ma zna­cze­nie dla ilo­ści osób wybie­ra­nych do Rady Dziel­ni­cy. Dla dziel­nic w któ­rych miesz­ka mniej niż 20 tys. miesz­kań­ców, wybie­ra się 15 człon­ków a w więk­szych 21.

W związ­ku ze spad­kiem licz­by miesz­kań­ców poni­żej 20 tysię­cy, pod­czas następ­nych wybo­rów do Rady Dziel­ni­cy Śród­mie­ście, miesz­kań­cy wybio­rą 15 a nie 21 przed­sta­wi­cie­li (jak obecnie).

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy