Jak uszczelnić system gospodarowania odpadami komunalnymi w Lublinie

No Com­ments

W związ­ku z pla­no­wa­ną zmia­ną spo­so­bu nali­cza­nia opłat za odbiór odpa­dów komu­nal­nych, na pod­sta­wie art. 241 kodek­su postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­ne­go, zwró­ci­li­śmy się do Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin z wnio­skiem dot. uspraw­nie­nia wery­fi­ka­cji licz­by domow­ni­ków wska­zy­wa­nych w dekla­ra­cjach śmie­cio­wych na tere­nie mia­sta Lublin.

Według danych, jakie otrzy­ma­li­śmy w urzę­dzie mia­sta, wła­ści­cie­le miesz­kań w budyn­kach wie­lo­ro­dzin­nych w dekla­ra­cjach śmie­cio­wych wskazali:

  • 53 902 gospo­darstw jed­no­oso­bo­wych (43% gospo­darstw w zabu­do­wie wielorodzinnej),
  • 40 127 dwu­oso­bo­wych (32%),
  • 30 537 z trze­ma i wię­cej miesz­kań­ca­mi (25%)

Nato­miast wła­ści­cie­le domów jed­no­ro­dzin­nych wskazali:

  • 3 010 gospo­darstw domo­wych z 1 domow­ni­kiem (17% gospo­darstw w domach jednorodzinnych),
  • 5 095 gospo­dar­stwo z 2 domow­ni­ka­mi (29%),
  • 9 673 gospo­darstw z 3 i wię­cej domow­ni­ka­mi (54%),

Z powyż­szych danych wyni­ka, że w ponad 72% gospo­darstw domo­wych zamiesz­ku­je jed­na lub dwie oso­by. Jed­no­cze­śnie w lubel­skim MOPRze pozy­ska­li­śmy infor­ma­cje, że w Lubli­nie z pro­gra­mu „500+” korzy­sta 37 431 rodzin (mają co naj­mniej jed­no dziec­ko). Po odję­ciu tej licz­by od licz­by gospo­darstw domo­wych zamiesz­ka­łych przez trzy lub wię­cej osób wyni­ka, że w Lubli­nie może być nie­speł­na 2800 miesz­kań lub domów (1,97% ogó­łu gospo­darstw domo­wych), w któ­rych miesz­ka wię­cej niż dwie oso­by bez dzie­ci (np. trój­ka stu­den­tów lub rodzi­ce z dziec­kiem w wie­ku 18 i wię­cej lat). Już z tych, ogól­nych ana­liz wyni­ka, że licz­ba miesz­kań­ców w dekla­ra­cjach śmie­cio­wych znacz­nie odsta­je od rzeczywistości.

W Lubli­nie wg danych GUS miesz­ka ok. 340 tys. osób. Zamel­do­wa­nych na pobyt sta­ły jest ok. 318 tys. osób. Tym­cza­sem w wyli­cze­niach do uza­sad­nie­nia pro­jek­tu uchwa­ły o staw­kach opłat przy­ję­to licz­bę 280 tys. mieszkańców.

Jed­no­cze­śnie wie­my, że miesz­kań­cy Lubli­na pro­du­ku­ją coraz wię­cej śmie­ci (w 2019 wzrost o 2,6 Mg, tj. ok. 2,7%).

Tym­cza­sem wła­dze mia­sta Świd­nik, sąsia­du­ją­ce­go z Lubli­nem, opra­co­wa­ły apli­ka­cję, któ­ra auto­ma­tycz­nie ana­li­zu­je dane z wie­lu baz danych i wyszu­ku­je roz­bież­no­ści z dekla­ra­cja­mi śmie­cio­wy­mi. Tyl­ko w pierw­szym roku jej dzia­ła­nia „odna­le­zio­no” 1300 miesz­kań­ców (a to mia­sto ośmio­krot­nie mniej­sze od Lubli­na). Mia­sto Świd­nik zosta­ło nagro­dzo­ne za wyko­rzy­sta­nie apli­ka­cji nagro­da­mi „Skrzy­dła­mi IT w Admi­ni­stra­cji” oraz „Smart City Awards”. Urząd Mia­sta pod­pi­sał listy inten­cyj­ne i prze­ka­zał apli­ka­cje takim mia­stom, jak: Kalisz, Janów Lubel­ski, Łęcz­na, Kra­ków oraz Jastrzę­bia Zdrój. W sumie korzy­sta z niej już ponad 40 samorządów.

Zda­niem eks­per­tów, w dekla­ra­cjach śmie­cio­wych bra­ku­je ok. 17% miesz­kań­ców (Dzien­nik Gaze­ta Praw­na, „Łatwiej zła­pać tych, któ­rzy nie pła­cą za śmie­ci”, 3 lute­go 2021).

W związ­ku z tym oraz z uwa­gi na przy­to­czo­ne wcze­śniej dane, wno­szę, aby Pre­zy­dent Mia­sta Lublin zwró­cił się do Bur­mi­strza Mia­sta Świd­nik, celem udo­stęp­nie­nia apli­ka­cji oraz pomo­cy w jej zaim­ple­men­to­wa­niu w naszym mieście.

Przy zało­że­niu, że w Lubli­nie „odnaj­dzie się” ok. 20 tys. osób będą­cych dotąd poza sys­te­mem, to rocz­ny przy­chód z opłat za gospo­da­ro­wa­nie odpa­dów może być wyż­szy nawet o 6 mln zł (licząc wg pro­po­no­wa­nych sta­wek)! A raczej o tyle niż­sze kosz­ty ponio­są pozo­sta­li miesz­kań­cy, pła­cą­cy uczci­wie za odbiór odpa­dów (ok. 2 zł mie­sięcz­nie mniej od osoby).

Reko­men­du­je­my, aby zapo­wie­dzieć wdro­że­nie tego sys­te­mu przed roz­po­czę­ciem zbie­ra­nia dekla­ra­cji śmie­cio­wych dot. licz­by domow­ni­ków a uru­cho­mić apli­ka­cję wraz z lip­co­wym wdro­że­niem nowe­go sys­te­mu nali­cza­nia opłat.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy