Błyskawiczna reakcja Fundacji ws. odmowy zatrudniania przez MPK Lublin

No Com­ments

Dziś w Dzien­ni­ku Wschod­nim poja­wił się arty­kuł dot. MPK Lublin. Cho­dzi o odma­wia­nie przez spół­kę zatrud­nie­nia oso­bom, któ­re świad­czą pra­cę pod­wy­ko­naw­cy. Spra­wę natych­miast zgło­si­li­śmy do Pań­stwo­wej Inspek­cji Pracy.

Jak czy­ta­my w arty­ku­le Domi­ni­ka Sma­gi:

– To nie jest nasza zła wola, a zapis w umo­wie z fir­mą Akam – odpo­wia­da rzecz­nicz­ka miej­skiej spół­ki prze­wo­zo­wej. Powo­łu­je się na punkt mówią­cy, że MPK „nie będzie nakła­niać” pra­cow­ni­ków agen­cji do pod­ję­cia zatrud­nie­nia w MPK „na pod­sta­wie umo­wy o pra­cę lub jakie­kol­wiek innej umo­wy cywilnoprawnej”.

Zapi­sy pomię­dzy fir­ma­mi mają­ce na celu zakaz przej­mo­wa­nia pra­cow­ni­ków są z mocy pra­wa nie­waż­ne. W szcze­gól­no­ści zapi­sy takie są nie­zgod­ne z art. 351¹ Kodek­su Cywil­ne­go, w zakre­sie w jakim są sprzecz­ne z zasa­da­mi współ­ży­cia spo­łecz­ne­go, oraz z art. 10 Kodek­su Pra­cy, któ­ry gwa­ran­tu­je swo­bo­dę wybo­ru miej­sca pra­cy. Ponad­to nale­ży pod­kre­ślić, że w arty­ku­le mowa o nakła­nia­niu przez MPK Lublin pra­cow­ni­ków pod­wy­ko­naw­cy do zatrud­nie­nia w spół­ce. Tym­cza­sem pra­cow­ni­cy do spół­ki zgła­sza­ją się dobro­wol­nie i nie są przez spół­kę bez­po­śred­nio nakła­nia­ni. Tym bar­dziej prze­pis taki nie może sta­no­wić powo­du odmo­wy zatrudnienia.

O spra­wie poin­for­mo­wa­li­śmy Pań­stwo­wą Inspek­cję Pra­cy jako organ wła­ści­wy w tego typu spra­wach. Cze­ka­my na reak­cję z jej strony.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy