Rada Miasta Chełm przyznała nam rację. Będą zmiany w zasadach wypłacania diet

No Com­ments

Pety­cja w spra­wie zmia­ny spo­so­bu wypła­ca­nia diet miej­skim rad­nych zosta­ła roz­pa­trzo­na pozy­tyw­nie przez Radę Mia­sta Chełm. Gło­so­wa­nie odby­ło się pod­czas sesji w dniu 28 sierp­nia br.

W pety­cji zło­żo­nej 1 czerw­ca br., wno­si­li­śmy o taką zmia­nę uchwa­ły, aby zaprze­stać prak­ty­ki wypła­ca­nia diet po uspra­wie­dli­wie­niu nie­obec­no­ści na posie­dze­niach poprzez zwol­nie­nie lekar­skie lub „inne uza­sad­nio­ne przy­czy­ny”. Jedy­ną dopusz­czal­ną sytu­acją nie­obec­no­ści, któ­ra nie skut­ko­wa­ła­by obni­że­niem die­ty, byłoby .

14 gło­sów „za”, 2 „wstrzy­mu­ją­cych” i żaden sprze­ci­wu – tak roz­strzy­gnę­ło się gło­so­wa­nie w spra­wie uzna­nia naszej pety­cji za zasadną.

Za gło­so­wa­li rad­ni: Bara­now­ski Maciej, Błasz­czuk Kamil, Bożeń­ski Lon­gin Czech Miro­sław, Fisz Aga­ta, Jabłoń­ski Piotr, Kister Adam, Kra­w­czuk-Vel-Wal­czuk Piotr, Lis Joan­na, Macho­wicz Ire­na, Mościc­ki Sta­ni­sław, Ostrow­ska Agniesz­ka, Rożek Edy­ta oraz Ryba­czuk Dorota.

(…) Nale­ży podzie­lić argu­men­ta­cję zawar­tą w pety­cji, że brak jest pod­staw do przy­zna­nia die­ty w okre­sie zwol­nie­nia lekar­skie­go lub z innych uza­sad­nio­nych przy­czyn takich jak np. wyjazd służ­bo­wy, urlop wypo­czyn­ko­wy, waż­ne spra­wy pry­wat­ne czy zawo­do­we” – czy­ta­my w uza­sad­nie­niu uchwa­ły Rady Mia­sta Chełm.

Gło­so­wa­nie na sesji odby­ło się bez dys­ku­sji. Przy­ję­cie pety­cji nie ozna­cza, że auto­ma­tycz­nie zmie­ni się spo­sób wypła­ca­nia diet. Do tego jest potrzeb­na zmia­na uchwa­ły, któ­rą powin­na przy­go­to­wać sama Rada Miasta.

Rada Miasta Chełm

Pro­jekt reali­zo­wa­ny dzię­ki dota­cji z pro­gra­mu Pro­gram Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Regio­nal­ny, finan­so­wa­ne­go przez Islan­dię, Liech­ten­ste­in i Nor­we­gię z Fun­du­szy EOG. Cał­ko­wi­ta kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia pro­jek­tu wyno­si 101 800 euro.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy