Czy rady dzielnic mają znaczenie – relacja ze spotkania

No Com­ments

IMG_4634Kawia­ren­kę oby­wa­tel­ską zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy tym razem na tere­nie dziel­ni­cy Czu­by Połu­dnio­we, w filii Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej „Biblio”.

Pani dr Moni­ka Sidor z Wydzia­łu Poli­to­lo­gii UMCS przed­sta­wi­ła kil­ka fak­tów z badań dot. lubel­skich rad dziel­nic. Zwra­ca­ła rów­nież uwa­gę na to, jak funk­cjo­nu­ją w innych mia­stach, np. w Kra­ko­wie rady dziel­nic opi­niu­ją kan­dy­da­tów na ław­ni­ków sądowych.

Następ­nie Pan Rado­sław Osiak (Prze­wod­ni­czą­cy Zarzą­du Dziel­ni­cy Sła­win) opo­wie­dział, że jego moty­wa­cją do dzia­ła­nia w ramach rady dziel­ni­cy była chęć popra­wy bez­pie­czeń­stwa. Zwró­cił uwa­gę, że każ­da rada jest inna, a rezer­wa celo­wa poma­ga wyrów­ny­wać nie­rów­no­ści mię­dzy nimi. Jego zda­niem ludzi kon­so­li­du­je obszar, na któ­rym dzia­ła­ją. Jego zda­niem w radach dziel­nic nie powin­no być poli­ty­ki. Wła­dze mia­sta powin­ny kon­sul­to­wać z rada­mi duże inwe­sty­cje już na eta­pie ich pla­no­wa­nia. Podał też kil­ka dobrych prak­tyk ze swo­jej dziel­ni­cy – rada na przy­go­to­wa­nej ulot­ce dla miesz­kań­ców zamie­ści­ła wszyst­kie pro­jek­ty do budże­tu oby­wa­tel­skie­go, zgło­szo­ne z tere­nu dziel­ni­cy. Nie narzu­ca­ła miesz­kań­com swo­ich pomysłów.IMG_4794

Pani Mar­ta Wci­sło (Wice­prze­wod­ni­czą­ca Rady Mia­sta) zauwa­ży­ła, że dobrzy, gdy­by rezer­wa celo­wa była wyż­sza. Ale już teraz nie wszyst­kie rady dziel­nic ją wyko­rzy­stu­ją. Jej zda­niem rady dziel­nic powin­ny być włą­cza­ne w dodat­ko­we ele­men­ty bo naj­le­piej wie, co jest naj­pil­niej­sze do zro­bie­nia na tere­nie dziel­ni­cy. Wska­za­ła rów­nież, że w radach dziel­nic zda­rza­ją się oso­by, któ­re chcą prze­szka­dzać w ich pracy.

Po wystą­pie­niach gości roz­po­czę­ła się dys­ku­sja i pyta­nia z sali. Obec­nie człon­ko­wie rad dziel­nic zwra­ca­li uwa­gę na swo­je dotych­cza­so­we doko­na­nia i suk­ce­sy. Zwró­co­no uwa­gę, że rady dziel­nic mają tyle, ile uda im się wydep­tać w urzę­dzie mia­sta. IMG_4774Kil­ka osób poru­szy­ło temat tablic, za pomo­cą któ­rych rady mogły­by komu­ni­ko­wać się z miesz­kań­ca­mi. Obec­nie są tyl­ko w kil­ku dziel­ni­cach. Inny głos doty­czył tego, że rady dziel­nic są lek­ce­wa­żo­ne przez wła­dze mia­sta. Ktoś zauwa­żył, że dzia­łal­ność w radzie wyma­ga deter­mi­na­cji i poświę­ce­nia wła­sne­go cza­su. Człon­ko­wie rad dziel­nic nie powin­ni się wsty­dzić swo­jej funk­cji i roz­ma­wiać z sąsia­da­mi. Zauwa­żo­no rów­nież pro­blem ze stro­na­mi inter­ne­to­wy­mi – nie­któ­re rady same je pro­wa­dzą. Spo­łecz­ni­cy ocze­ku­ją tutaj wspar­cia ze stro­ny urzędu.

W cią­gu kil­ku dni opu­bli­ku­je­my film z prze­bie­gu spo­tka­nia. Rela­cja ze spo­tka­nia na stro­nie Radia Lublin >

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy