Czy miasto sprzeda działki przy ul. Filaretów?

No Com­ments

Spo­ro kon­tro­wer­sji wzbu­dza spra­wa sprze­da­ży czte­rech miej­skich dzia­łek przy ul. Fila­re­tów. W czerw­cu Pre­zy­dent wyco­fał się z tego pro­jek­tu, gdy Rada Dziel­ni­cy Rury przy­po­mnia­ła, że kil­ka mie­się­cy wcze­śniej obie­cy­wał, że ten teren nie zosta­nie sprze­da­ny. Po waka­cjach pre­zy­dent wró­cił do rad­nych z pro­jek­tem uchwa­ły. Pierw­szy pro­jekt uchwa­ły doty­czy dzia­łek nr 9/183 o powierzch­ni 0,0026 ha, nr 9/187 o powierzch­ni 0,0302 ha i nr 9/188 o powierzch­ni 0,1058 ha. Dru­ga uchwa­ła mówi o wąskim pasie zie­mi o pow. 0,0339 ha., nr 9/185. Dział­ki prze­zna­czo­ne są pod tere­ny zabu­do­wy usłu­go­wej i tere­ny zabu­do­wy miesz­ka­nio­wej wie­lo­ro­dzin­nej. Poten­cjal­nie zain­te­re­so­wa­nym ich zaku­pem może być spół­ka zwią­za­na z Pio­trem Kowal­czy­kiem, b. Prze­wod­ni­czą­cym Rady Mia­sta Lublin. Już we wto­rek na posie­dze­niu Komi­sji Roz­wo­ju Rady Mia­sta odby­ła się gorą­ca dys­ku­sja na ten temat:  W śro­dę rano rad­ni PiS wraz ze spo­łecz­ni­ka­mi z Rady Dziel­ni­cy Rury zor­ga­ni­zo­wa­li kon­fe­ren­cję pra­so­wą na tere­nie, któ­ry ma zostać sprze­da­ny. W odpo­wie­dzi, ratusz zor­ga­ni­zo­wał kon­fe­ren­cję pra­so­wą, na któ­rej wice­pre­zy­dent Artur Szym­czyk i Dyrek­tor Wydzia­łu Gospo­da­ro­wa­nia Mie­niem tłu­ma­czy­li, że dział­kę trze­ba sprze­dać i zapew­ni­li, że nastą­pi to w ramach prze­tar­gu nieograniczonego:  Tego same­go dnia Piotr Kowal­czyk, b. Prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta a obec­nie wła­ści­ciel spół­ki, któ­ra kil­ka lat temu kupi­ła dział­ki w sąsiedz­twie, wysto­so­wał oświad­cze­nie. Zarzu­cił rad­nym PiS kłam­stwo i zapo­wie­dział zło­że­nie pozwu sądo­we­go. W czwar­tek przed połu­dniem rad­ni PiS zor­ga­ni­zo­wa­li kon­fe­ren­cję pra­so­wą, na któ­rej przed­sta­wi­li spro­sto­wa­nie do poprzed­nie­go wystą­pie­nia. Trans­mi­sja z kon­fe­ren­cji poniżej:  Decy­zja w spra­wie wysta­wie­nie w/w dzia­łek na sprze­daż zapad­nie w czwar­tek na sesji Rady Miasta.


Pro­jekt reali­zo­wa­ny z dota­cji pro­gra­mu Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Kra­jo­wy finan­so­wa­ne­go przez Islan­dię, Liech­ten­ste­in i Nor­we­gię w ramach Fun­du­szy EOG.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy