Ile ze swoich przedwyborczych obietnic zrealizował Paweł Maj, Prezydent Puław?

No Com­ments

Boga­te Puła­wy”, „Przy­ja­zna Admi­ni­stra­cja” – to nie­któ­re z haseł wybor­czych obec­ne­go pre­zy­den­ta Puław z kam­pa­nii wybor­czej z 2018 roku. Spraw­dzi­li­śmy, w jakim stop­niu Paweł Maj zre­ali­zo­wał swo­je przed­wy­bor­cze obietnice.

Obiet­ni­ce Paw­ła Maja zaczerp­nę­li­śmy z jego pro­gra­mu wybor­cze­go. Nali­czy­li­śmy ich aż 80. Ich wery­fi­ka­cję prze­pro­wa­dzi­li­śmy na pod­sta­wie danych dostęp­nych w BIPie mia­sta Puła­wy, publi­ka­cjach w lokal­nych mediach oraz zapy­ta­niach do urzę­du mia­sta. Zło­żo­ne obiet­ni­ce podzie­li­li­śmy na zre­ali­zo­wa­ne, nie­zre­ali­zo­wa­ne oraz takie, któ­rych nie dało się zwe­ry­fi­ko­wać, bo są np. zbyt ogólne.

Obietnice, których nie da się zweryfikować

Część obiet­nic jest na tak dużym pozio­mie ogól­no­ści, że nie jest moż­li­wa ich wery­fi­ka­cja. Pre­zy­dent obie­cy­wał np. „odpo­wie­dzial­ny wybór inwe­sty­cji i cza­su ich reali­za­cji”, „sze­ro­ką współ­pra­cę z poli­cją, Stra­żą pożar­ną, Stra­żą leśną”, „utwar­dza­nie dróg miej­skich, szcze­gól­nie posia­da­ją­cych znisz­czo­ną nawierzch­nię z płyt beto­no­wych”, „więk­sza współ­pra­ca Urzę­du Mia­sta z puław­ski­mi pla­ców­ka­mi kul­tu­ro­twór­czy­mi” czy „pro­mo­wa­nie spor­tów wodnych”.

Kolej­ną kate­go­rią obiet­nic są takie, któ­re są oczy­wi­ste i reali­zo­wa­ne nie­za­leż­nie od tego, co obie­cał kan­dy­dat. Np. „Prze­tar­gi publicz­ne inter­ne­to­we” (i tak muszą być publi­ko­wa­ne na por­ta­lu zamó­wień publicz­nych), „Wspar­cie i zle­ca­nie orga­ni­za­cjom poza­rzą­do­wym zadań publicz­nych” (to zada­nie samo­rzą­du, któ­ry je reali­zu­je nie­za­leż­nie od tego, że kan­dy­dat to obiecał).

Tych obiet­nic nie wery­fi­ko­wa­li­śmy, bo nie jest to moż­li­we. W ten spo­sób 15 obiet­nic uzna­li­śmy za nieweryfikowalne.

 

Obietnice zrealizowane

Budo­wa nie­do­koń­czo­ne­go odcin­ka ścież­ki rowe­ro­wej bie­gną­cej do ZA Puławy.

Zgod­nie z obiet­ni­cą, ostat­ni frag­ment ścież­ki rowe­ro­wej do Z. A. Puła­wy został wybu­do­wa­ny w 2020 r.

Wymia­na zapad­nię­tych i źle zamon­to­wa­nych stu­dzie­nek kanalizacyjnych.

Zarząd Dróg Miej­skich w Puła­wach sta­ra się na bie­żą­co napra­wiać uszko­dzo­ne stud­nie kana­li­za­cji desz­czo­wej (kra­ty wpu­sto­we, stud­nie rewi­zyj­ne), W okre­sie ostat­nich 5 lat wyre­mon­to­wa­no i wybu­do­wa­no ponad 300 tego typu ele­men­tów infra­struk­tu­ry dro­go­wej, a w samym 2021 roku było ich ponad 100.

Budo­wa funk­cjo­nal­ne­go miej­skie­go tar­go­wi­ska, umiej­sco­wio­ne­go w jed­nym miejscu.

Tar­go­wi­sko miej­skie zbu­do­wa­no przy ul. Dębliń­skiej w latach 2019–2020 (link).

Remont most­ku pro­wa­dzą­ce­go do par­ku, nad uli­cą Głęboką.

Kład­ka zosta­ła otwar­ta w lip­cu 2023 roku.

Człon­ko­wie Miej­skiej Komi­sji Urba­­ni­­sty­cz­no-Archi­­te­k­to­­ni­cz­nej nie mogą brać udzia­łu w prze­tar­gach i inwe­sty­cjach miej­skich doty­czą­cych urbanistyki.

W tej kaden­cji człon­ko­wie komi­sji nie bra­li udzia­łu w przetargach.

Pętle induk­cyj­ne dla niedosłyszących.

Od 2020 w urzę­dzie mia­sta jest dostęp­na pętla induk­cyj­na (link).

Sta­ły moni­to­ring obo­wiąz­ko­wych płat­no­ści z tytu­łu naj­mu miesz­ka­nia. Odłą­cza­nie mediów w przy­pad­ku zaległości.

Urząd mia­sta potwier­dza, że moni­to­ring płat­no­ści jest pro­wa­dzo­ny. W przy­pad­kach wystę­po­wa­nia zale­gło­ści, podej­mo­wa­ne są w ramach obo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa sto­sow­ne czyn­no­ści win­dy­ka­cyj­no – egze­ku­cyj­ne. War­to wspo­mnieć, że w obec­nej kaden­cji wpro­wa­dzi­li­śmy roz­wią­za­nie, któ­re w sytu­acjach kie­dy dzia­ła­nia te oka­zu­ją się nie­sku­tecz­ne, Spół­ki gmin­ne dostar­cza­ją­ce wodę (MPWiK) oraz ener­gię ciepl­ną do celów ogrze­wa­nia (OPEC) sto­su­ją rów­nież wstrzy­my­wa­nie dostar­cza­nia tych mediów do cza­su pod­ję­cia przez dłuż­ni­ka dzia­łań mają­cych na celu spła­tę zadłu­że­nia. Co do pozo­sta­łych mediów (ener­gia elek­trycz­na, gaz, sygnał tv), to Mia­sto nie ma żad­ne­go wpły­wu na ich dostar­cza­nie i roz­li­cza­nie, ponie­waż umo­wy na dosta­wę loka­to­rzy miesz­kań komu­nal­nych zawie­ra­ją bez­po­śred­nio z ich dostawcami.

Jed­ną z form pomo­cy dłuż­ni­kom, sta­no­wić powin­na moż­li­wość odpra­co­wy­wa­nia czyn­szo­we­go zadłu­że­nia wobec miasta.

Od 2019 roku w Puła­wach funk­cjo­nu­je Pro­gram odpra­co­wy­wa­nia zadłu­że­nia w opła­tach za miesz­ka­nie dla najem­ców i osób zaj­mu­ją­cych bez tytu­łu praw­ne­go loka­le wcho­dzą­ce w skład miesz­ka­nio­we­go zaso­bu gmi­ny Mia­sto Puła­wy, wpro­wa­dzo­ny zarzą­dze­niem nr A/22/19 Pre­zy­den­ta Mia­sta Puła­wy z dnia 7 lute­go 2019 r. Jak poin­for­mo­wał nas pre­zy­dent Paweł Maj: „Zgod­nie z moją zapo­wie­dzią pro­gra­mo­wą, 7 lute­go 2019 roku w Puła­wach wpro­wa­dzi­łem Pro­gram odpra­co­wy­wa­nia zadłu­że­nia w opła­tach za miesz­ka­nie dla najem­ców i osób zaj­mu­ją­cych bez tytu­łu praw­ne­go loka­le wcho­dzą­ce w skład miesz­ka­nio­we­go zaso­bu gmi­ny Mia­sto Puła­wy. ”. Dał on moż­li­wość god­ne­go odpra­co­wa­nia swo­ich dłu­gów dwu­dzie­stu jeden oso­bom, w tym dzie­wię­ciu pocho­dze­nia rom­skie­go, na kwo­tę ok. 85 tysię­cy.

Wpro­wa­dze­nie kon­kur­sów ofert na sta­no­wi­ska pre­ze­sów i kie­row­ni­ków w spół­kach miejskich.

Kon­kur­sy na sta­no­wi­ska pre­ze­sów miej­skich spół­ek zosta­ły zor­ga­ni­zo­wa­ne np. w roku 2019 (Nie­ru­cho­mo­ści Puław­skie), 2022 (MZK Puła­wy) oraz 2023 (MPWiK).

Jeden wice­pre­zy­dent Mia­sta Puławy.

Przez cały czas trwa­nia kaden­cji pre­zy­dent miał tyl­ko jed­ne­go zastępcę.

Opra­co­wa­nie sku­tecz­nych zasad kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych i kon­se­kwent­ne korzy­sta­nie z tego narzędzia.

Uchwa­ła o zasa­dach prze­pro­wa­dza­nia kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych zosta­ła szyb­ko opra­co­wa­na i uchwa­lo­na już w grud­niu 2018 roku. Z rapor­tów o sta­nie mia­sta wyni­ka, że w kon­sul­ta­cjach, deba­tach, spo­tka­niach orga­ni­zo­wa­nych w mie­ście udział wzię­ło: 1920 miesz­kań­ców w roku 2022, pod­czas gdy dwa lata wcze­śniej 631.

 

Obietnice w trakcie realizacji

Pogłę­bie­nie akwe­nu wod­ne­go, przy pomo­stach cumow­ni­czych w Mari­nie Puławy.

Pogłę­bie­nie akwe­nu wod­ne­go w puław­skiej mari­nie zosta­ło zapla­no­wa­ne do reali­za­cji w ramach pro­jek­tu pn. „Roz­bu­do­wa poten­cja­łu tury­stycz­ne­go MOF Mia­sta Puła­wy” tj. zin­te­gro­wa­nej inwe­sty­cji tery­to­rial­nej MF Mia­sta Puła­wy, któ­ra ma być dofi­nan­so­wa­na ze środ­ków unij­nych w ramach Dzia­ła­nia 11.2 Ochro­na dzie­dzic­twa natu­ral­ne­go, bez­pie­czeń­stwo i zrów­no­wa­żo­ny roz­wój tury­sty­ki obsza­rów miej­skich i ich obsza­rów funk­cjo­nal­nych Pro­gra­mu Fun­du­sze Euro­pej­skie dla Lubel­skie­go 2021–2027. Obec­nie opra­co­wy­wa­na jest stra­te­gia ponad­lo­kal­na, w któ­rą zada­nie to zosta­nie wpi­sa­ne do realizacji.

Remont gór­ne­go poziom par­kin­gu wie­lo­po­zio­mo­we­go w puław­skiej Marinie.

Zada­nie doty­czą­ce napra­wy par­kin­gu wie­lo­po­zio­mo­we­go w puław­skiej mari­nie zosta­ło zgło­szo­ne do dofi­nan­so­wa­nia w ramach w Rzą­do­we­go Fun­du­szu Pol­ski Ład Fun­dusz Inwe­sty­cji Stra­te­gicz­nych w ramach szer­sze­go pro­jek­tu pn. „Budo­wa infra­struk­tu­ry dro­go­wej w Puła­wach”.  Jest to zada­nie zamien­ne w ramach wcze­śniej zgła­sza­ne­go pro­jek­tu, któ­re­go reali­za­cja zosta­ła wstrzy­ma­na z uwa­gi na wyso­kie kosz­ty. Obec­nie zosta­ło zle­co­ne przy­go­to­wa­nie aktu­ali­za­cji eks­per­ty­zy tech­nicz­nej tego obiek­tu wraz z doku­men­ta­cją tech­nicz­ną – pro­jek­tem wyko­na­nia praw napraw­czych. Reali­za­cja prac doty­czą­cych par­kin­gu wie­lo­po­zio­mo­we­go zosta­ła zapla­no­wa­na na 2024 rok.

Popra­wa orga­ni­za­cji ruchu dro­go­we­go (mon­taż sygna­li­za­to­rów cza­so­wych oraz budo­wa w naj­nie­bez­piecz­niej­szych miej­scach inte­li­gent­nych przejść dla pieszych).

Powsta­ły czte­ry inte­li­gent­ne przej­ścia dla pie­szych na uli­cach Marii Skło­­do­w­skiej-Curie, Zyg­mun­ta Wró­blew­skie­go i na skrzy­żo­wa­niu Czar­to­ry­skich z ale­ją Małą i ale­ją Kró­lew­ską. Nato­miast brak jest mon­ta­żu sygna­li­za­to­rów czasowych.

Obietnice niezrealizowane

Dal­szy roz­wój budow­nic­twa w ramach Pro­gra­mu Miesz­ka­nie Plus.

Według danych w latach 2016–2022 w Puła­wach nie powsta­ło żad­ne miesz­ka­nie w ramach pro­gra­mu Miesz­ka­nie Plus. W 2023 roku rząd zre­zy­gno­wał z pro­gra­mu Miesz­ka­nie Plus, więc w Puła­wach już nie powsta­ną miesz­ka­nia z tego programu.

Sty­pen­dia spor­to­we dla spor­tow­ców osią­ga­ją­cych suk­ce­sy w spor­tach nieolimpijskich.

W stycz­niu 2021 Rada Mia­sta na wnio­sek Pre­zy­den­ta pod­ję­ła uchwa­łę, któ­ra wpro­wa­dzi­ła „dys­cy­pli­ny nie­olim­pij­skie” do uchwa­ły o nagro­dach i wyróż­nień Pre­zy­den­ta Mia­sta Puła­wy w dzie­dzi­nie spor­tu. Jed­nak już w czerw­cu 2021 na wnio­sek Pre­zy­den­ta Rada Mia­sta wykre­śli­ła ten zapis. W uchwa­le pozo­sta­ły tyl­ko „spor­ty olimpijskie”.

Kalen­darz spo­tkań prezydenta

Poka­za­nie pra­cy samo­rzą­du gmin­ne­go, infor­mo­wa­nie miesz­kań­ców o waż­nych tema­tach poru­sza­nych pod­czas tema­tycz­nych obrad Komi­sji Rady Mia­sta Puła­wy, nale­ży udo­stęp­niać nagra­nia z posie­dzeń Komi­sji w Internecie.

Wpro­wa­dze­nie Kar­ty Rodzi­ny Oso­by Niepełnosprawnej.

Urząd mia­sta zapew­nia, że ulgi i wspar­cie ze stro­ny samo­rzą­du peł­ni Puław­ska Kar­ta Dużej Rodzi­ny. Nale­ży jed­nak roz­róż­nić sta­tus „dużej rodzi­ny” oraz rodzi­ny oso­by z niepełnosprawnością.

Budżet Puław w for­mie rysun­ko­wej – na co wydat­ki – stro­na UM.

Nie­zre­ali­zo­wa­ne. Na stro­nie urzę­du mia­sta w zakład­ce „Budżet Mia­sta” ani w BIPie nie ma wizu­ali­za­cji budże­tu w for­mie rysunkowej.

Urząd dla miesz­kań­ca. Jeden dzień pra­cy urzę­du w godzi­nach 10–18.

Urząd mia­sta wcze­śniej był czyn­ny dla miesz­kań­ców w godzi­nach 7:30–15:30 a we wtor­ki 8:00–16:00. Co praw­da we wtor­ki wydłu­żo­no godzi­ny otwar­cia do godz. 17:00 (link), jed­nak wciąż jest to kró­cej niż do obie­ca­nej godzi­ny 18:00.

Dar­mo­wa ofer­ta kul­tu­ral­na dla miesz­kań­ców Puław.

W tej obiet­ni­cy kan­dy­dat zwra­cał uwa­gę, że urząd mia­sta dofi­nan­so­wu­je w wyda­rze­nia (np. festi­wal wszyst­kie stro­ny świa­ta, warsz­ta­ty jaz­zo­we), na któ­re wej­ściów­ki i tak są płat­ne dla miesz­kań­ców. Spraw­dzi­li­śmy, te wyda­rze­nia nadal są współ­fi­nan­so­wa­ne z budże­tu mia­sta i nadal wstęp jest płatny.

 

Poni­żej publi­ku­je­my ory­gi­nal­ny pro­gram wybor­czy Paw­ła Maja z 2018 roku.

https://fundacjawolnosci.org/wp-content/uploads/2023/09/Program-KWW-Niezalezni-wyborcy-Pawla-Maja.pdf

 

Pro­jekt reali­zo­wa­ny dzię­ki dota­cji z pro­gra­mu Pro­gram Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Regio­nal­ny, finan­so­wa­ne­go przez Islan­dię, Liech­ten­ste­in i Nor­we­gię z Fun­du­szy EOG. Cał­ko­wi­ta kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia pro­jek­tu wyno­si 101 800 euro.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy