Sąd Administracyjny odmawia nam zwolnienia z kosztów sądowych

No Com­ments

Egze­kwu­jąc pra­wo do infor­ma­cji publicz­nej, coraz czę­ściej musi­my skła­dać skar­gi do sądu admi­ni­stra­cyj­ne­go na bez­czyn­ność orga­nów, któ­re odma­wia­ją udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji publicznych.

Koszty spraw sądowych

W ubie­głym roku zło­ży­li­śmy dwa­na­ście skarg, a tyl­ko w stycz­niu i lutym tego roku już pięć kolej­nych. Każ­da skar­ga wią­że się z wymo­giem opła­ce­nia wpi­su w kwo­cie 100 zł. Jeśli sąd przy­zna nam rację, to wpis zosta­nie zwró­co­ny po upra­wo­moc­nie­niu się wyro­ku, czy­li ok. 5–6 mie­się­cy od zło­że­nia skar­gi (o ile organ nie odwo­ła się od decy­zji, co wydłu­ży pro­ces o jakieś 2 lata). Kolej­na opła­ta doty­czy otrzy­ma­nia pisem­ne­go uza­sad­nie­nia wyro­ku w przy­pad­ku, gdy sąd odrzu­ci naszą skar­gę. Aby móc zapo­znać się z wyro­kiem i pod­jąć decy­zję o ewen­tu­al­nym odwo­ła­niu się do sądu dru­giej instan­cji, musi­my zapła­cić kolej­ne 100 zł.

Skarga fundacji na bezczynność organu to nie jest sprawa własna

Art. 239 §2 usta­wy pra­wo o postę­po­wa­niu przed sąda­mi admi­ni­stra­cyj­ny­mi zwal­nia z obo­wiąz­ku uisz­cza­nia opłat sądo­wych orga­ni­za­cje pożyt­ku publicz­ne­go, dzia­ła­ją­ce w spra­wach wła­snych (z wyjąt­kiem spraw dot. pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej). Fun­da­cja Wol­no­ści od listo­pa­da 2016 r. posia­da sta­tus orga­ni­za­cji pożyt­ku publicz­ne­go, w związ­ku z czym w kil­ku ostat­nich spra­wach poin­for­mo­wa­li­śmy sąd, że przy­słu­gu­je nam zwol­nie­nie z kosz­tów sądowych.

Nie­ste­ty Woje­wódz­ki Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny w Lubli­nie ma inne zda­nie. Według nie­go, skła­da­ne przez nas skar­gi nie doty­czą spraw wła­snych, tyl­ko „sfe­ry dzia­łal­no­ści zewnętrz­nej”.

W związ­ku z powyż­szym nasza dzia­łal­ność w zakre­sie ujaw­nia­nia infor­ma­cji publicz­nych przed sądem będzie się wią­zać z pono­sze­niem kosz­tów sądo­wych. Dla­te­go środ­ki, któ­re otrzy­ma­my z 1% podat­ku chce­my prze­zna­czyć na pokry­cie kosz­tów sądo­wych. Aby prze­ka­zać swój 1% podat­ku, w for­mu­la­rzu PIT wpisz nr KRS Fun­da­cji Wol­no­ści 0000428743.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy