O większą przejrzystość finansów miasta

1 Comment

Wniosek o rejestr umówNasza fundacja zwróciła się do Prezydenta Miasta Lublin z wnioskiem o utworzenie publicznego rejestru wszystkich umów, zawieranych przez Gminę Lublin. Poniżej treść naszego listu do Prezydenta Krzysztof Żuka:

Szanowny Panie Prezydencie,

działając na podstawie art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zwracam się do Pana z wnioskiem o utworzenie w Urzędzie Miasta Lublin rejestru wszystkich umów zawieranych przez Gminę Lublin oraz upublicznienie tegoż w Biuletynie Informacji Publicznej.

Proponuję, aby rejestr umów zawierał poniższe elementy:

– data zawarcia,

– okres obowiązywania umowy,

– strony umowy,

– przedmiot umowy,

– wartość umowy,

Zwracam przy tym uwagę, że zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego (sprawa Jarosław Krajewski versus Miasto Stołeczne Warszawa) nazwiska i imiona osób, z którymi miasto zawiera umowy o dzieło lub zlecenia, nie są chronione ze względu na prywatność, zatem przepisy wyłączające ujawnienie tych danych nie znajdą w tym przypadku zastosowania i jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana te dane ujawnić.

Prowadzenie takiego rejestru przyczyni się do większej przejrzystości w realizacji zadań publicznych przez Urząd Miasta, zwiększy jawność działania administracji samorządowej oraz wpłynie na właściwe relacje na linii władza – obywatele.

Rejestry umów zawieranych przez urząd zaczęto prowadzić już w niektórych miastach wojewódzkich, np. w Szczecinie i Warszawie.

Zgodnie z przepisami KPA, prezydent ma miesiąc czas na udzielenie odpowiedzi na nasz wniosek.

Ponadto wystąpiliśmy do wszystkich spółek, w których Gmina Lublin jest większościowym udziałowcem (MPK. LPEC, MPWiK, MOSiR, Kamienice Miasta, TBS Nowy Dom, Port Lotniczy Lublin, Motor Lublin, SPR Lublin) o udostępnienie wykazu wszystkich umów, zawartych przez nie w 2013 roku. Wskazaliśmy, aby wykazy zostały zamieszczone w Biuletynach Informacji Publicznej każdej z nich.

Uważamy, że finanse Gminy Lublin oraz spółek, powołanych przez nią do wykonywania zadań publicznych powinny być jawne i przejrzyste.

Majątek gminy jest własnością jej mieszkańców. Urząd jedynie wykonuje pewne zadania na ich rzecz. Mieszkańcom jako „właścicielom” urzędu i spółek komunalnych należy się pełny wgląd w funkcjonowanie tych instytucji.

Opublikowanie wykazów umów zawartych przez urząd miasta i spółki zależne przyczyni się do zwiększenia przejrzystości i jawności działania władz samorządowych i urzędników, zainteresowania mieszkańców finansami gminy oraz poprawi relacje na linii rządzący-mieszkańcy.

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy