1000 zł grzywny dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

No Com­ments

Naczel­ny Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny odda­lił skar­gę kasa­cyj­ną Woje­wódz­kie­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej w Lubli­nie na wyrok sądu I instan­cji. Tym samym urząd musi zapła­cić 1000 zł grzywny.

W grud­niu 2020 WSA (sąd I instan­cji) zasą­dził 1000 zł grzyw­ny dla WFO­ŚiGW za nie­prze­ka­za­nie w ter­mi­nie skar­gi Fun­da­cji Wol­no­ści na bez­czyn­ność orga­nu (cho­dzi­ło o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji dot. wnio­sków dota­cyj­nych, dofi­nan­so­wa­nych w kon­kur­sie z zakre­su edu­ka­cji eko­lo­gicz­nej – tu WSA uznał skar­gę za zasad­ną i zasą­dził 500 zł grzyw­ny, WFO­ŚiGW nie odwo­ły­wał się od wyro­ku, sygn. II SAB/Lu 119/20). Treść orze­cze­nia WSA w Lubli­nie -> sygn. II SO/Lu 18/20.

WFO­ŚiGW odwo­łał się od wyro­ku sądu admi­ni­stra­cyj­ne­go w Lubli­nie, któ­ry kry­tycz­nie oce­nił opie­sza­łość urzę­du. Dziś otrzy­ma­li­śmy posta­no­wie­nie Naczel­ne­go Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go. Sąd odda­lił skar­gę fun­du­szu. Posta­no­wie­nie jest osta­tecz­ne (pra­wo­moc­ne). Tym samym WFO­ŚiGW musi zapła­cić 1000 zł grzywny.

- (…) Zosta­ły więc speł­nio­ne prze­słan­ki do wymie­rze­nia grzyw­ny temu orga­no­wi. Wyni­ka to jed­no­znacz­nie z przed­sta­wio­ne­go przez Sąd I instan­cji sta­nu fak­tycz­ne­go spra­wy. Stąd też wnio­sek wnio­sko­daw­cy wymie­rze­nie grzyw­ny byt uza­sad­nio­ny, a Sąd I instan­cji traf­nie przy­jął, że w oko­licz­no­ściach tej spra­wy uza­sad­nio­ne było wymie­rze­nie grzyw­ny w wyso­ko­ści 1000 zł – czy­ta­my w uza­sad­nie­niu posta­no­wie­nia NSA.

- Mamy nadzie­ję, że posta­no­wie­nie sądu przy­czy­ni się do popra­wy jako­ści pra­cy urzę­du w zakre­sie udo­stęp­nia­nia infor­ma­cji publicz­nych. Zresz­tą widać już tę popra­wę w odpo­wie­dzi na zapy­ta­nia, któ­re skła­da­li­śmy w ostat­nich mie­sią­cach - mówi Krzysz­tof Jaku­bow­ski z Fun­da­cji Wolności.

 

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy