Drugi numer Jawnego Lublina już jest!

No Com­ments

Wła­śnie z dru­kar­ni ode­bra­li­śmy dru­gi numer Jaw­ne­go Lubli­na. Jutro będzie­my go roz­da­wać w trak­cie sesji Rady Mia­sta, nato­miast po świę­tach 10 tys. egzem­pla­rzy tra­fi do skrzy­nek miesz­kań­ców Lubli­na (os. Pia­stow­skie, os. Nowo­wiej­skie, Felin i Sze­ro­kie). 1,5 tysię­cy egzem­pla­rzy roz­da­my człon­kom Rad Dziel­nic, sym­pa­ty­kom i miesz­kań­com Lublina.

Jeśli już teraz chce­cie się z nim zapo­znać to tutaj jest dostęp­na wer­sja online.

Wyda­nie dwóch nume­rów Jaw­ne­go Lubli­na było moż­li­we dzię­ki wspar­ciu ze środ­ków Pro­gra­mu Fun­dusz Ini­cja­tyw Obywatelskich.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy