Zatrudnimy eksperta ds. monitoringu

No Com­ments

Zatrud­ni­my eks­per­ta ds. moni­to­rin­gu do pra­cy w pro­jek­cie „Lubel­skie Gwa­ran­cje na START” dot. moni­to­ro­wa­nia jed­no­stek samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go pod kątem prze­strze­ga­nia prze­pi­sów Kon­wen­cji ONZ nt. praw osób niepełnosprawnych.

Szu­ka­my oso­by z doświad­cze­niem w dzia­łal­no­ści straż­ni­czej, do pra­cy na umo­wę zle­ce­nie (może to być trak­to­wa­ne jako dru­ga pra­ca, ale nie­kie­dy wyma­ga dys­po­zy­cyj­no­ści rów­nież przed połu­dniem). Dzia­ła­nia będą pro­wa­dzo­ne w powia­tach: Chełm, chełm­skim, wło­daw­skim, łęczyń­skim, świd­nic­kim oraz kra­sno­staw­skim. Część ana­li­tycz­ną moż­na wyko­ny­wać z dowol­ne­go miej­sca z dostę­pem do inter­ne­tu, np. z domu.

Sza­cun­ko­wy czas pra­cy to 45 godzin mie­sięcz­nie w okre­sie od począt­ku stycz­nia 2018 roku do koń­ca stycz­nia 2019 roku.

Na ofer­ty cze­ka­my do 29 grud­nia 2017 roku godz. 23:59. Szcze­gó­ły dot. zapy­ta­nia ofer­to­we­go oraz skła­da­nia ofert opu­bli­ko­wa­li­śmy w naszym Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej: http://www.fundacjawolnosci.org/bip/index.php?id=216&id2=110

Poni­żej lista doku­men­tów, z któ­ry­mi war­to się zapoznać:

1. For­mu­larz ofer­ty (Załącz­nik nr 1).
2. Oświad­cze­nie (Załącz­nik nr 2).
3. Życio­rys zawo­do­wy (Załącz­nik nr 3).
4. Meto­do­lo­gia pro­wa­dze­nia moni­to­rin­gu (Załącz­nik nr 4)

Pobierz zapy­ta­nie ofer­to­we w for­ma­cie PDF

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy