Rada Dzielnicy Bronowice podzieliła pieniądze na 2017 rok

No Com­ments

Rada Dziel­ni­cy Bro­no­wi­ce na posie­dze­niu w dniu 20 lute­go 2017 r. doko­na­ła podzia­łu środ­ków z rezer­wy celo­wej na 2017 rok. Człon­ko­wie rady roz­dy­spo­no­wa­li całą pulę (129 000 zł).

Zde­cy­do­wa­li o dofi­nan­so­wa­niu poniż­szych zadań:

  • oświe­tle­nie cią­gu pie­sze­go mię­dzy blo­ka­mi przy ul. Dro­ga Męczen­ni­ków Maj­dan­ka (94 000 zł),
  • Spe­cjal­ny Ośro­dek Szko­l­no-Wycho­­wa­w­czy dla Dzie­ci Głu­chych i Nie­do­sły­szą­cych przy ul. Lucy­ny Herc (14 000 zł),
  • remont pod­łóg w przed­szko­lu przy ul. Bro­no­wic­kiej (8 000 zł),
  • dofi­nan­so­wa­nie Bie­gu Papie­skie­go w 2017 roku (6 000 zł),
  • dwie kame­ry moni­to­rin­gu i tabli­ca infor­ma­cyj­na przy Szko­le Spe­cjal­nej przy ul. Bro­no­wic­kiej (5 000 zł),
  • Klub Spor­to­wy „Bro­no­wi­ce” (2 000 zł).

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy