Rady Dzielnic – Jak to się robi w Krakowie? Zapraszamy na spotkanie

No Com­ments

Ser­decz­nie zapra­sza­my na kawia­ren­kę oby­wa­tel­ską nt. „Rady Dziel­nic – jak to się robi w Kra­ko­wie?”, któ­re odbę­dzie się w ponie­dzia­łek 21 mar­ca 2016 roku o godz. 15 w Fan­ta­stycz­nym Domu Kul­tu­ry przy ul. Lwow­skiej 12 (dziel­ni­ca Kalinowszczyzna).

Do udzia­łu w dys­ku­sji zaprosiliśmy:

Anna Cioch – Fun­da­cja Stań­czy­ka z Krakowa

Szczę­sny Fili­piak – Prze­wod­ni­czą­cy Zarzą­du Dziel­ni­cy Zwie­rzy­niec w Krakowie

Paweł Pro­kop – Dorad­ca Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin ds. Partycypacji

Mar­cin Nowak – Rad­ny Mia­sta Lublin

Spo­tka­nie chce­my poświę­cić nt. kom­pe­ten­cji rad dziel­nic w Kra­ko­wie i Lubli­nie (podo­bień­stwa, róż­ni­ce). Dowie­my się, dla­cze­go tam­tej­si spo­łecz­ni­cy chcą zmian w ich funk­cjo­no­wa­niu oraz jak może­my wyko­rzy­stać doświad­cze­nia Kra­ko­wa w naszym mieście.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy