Komisja ds. statutów dzielnic kończy prace

No Com­ments

Po wakacjach odbyły się już trzy posiedzenia komisji rady miasta ds. statutów jednostek pomocniczych. Na jakim etapie są prace nad zmianami statutów? Kiedy zostaną zakończone? Dowiesz się z naszego opracowania.

Pierw­sze, powa­ka­cyj­ne posie­dze­nie zosta­ło zwo­ła­ne na 4 wrze­śnia. Roz­pa­try­wa­no wnio­ski, któ­re wpły­nę­ły do komi­sji od rad dziel­nic. Za wnio­ska­mi rady dziel­ni­cy Tata­ry naj­czę­ściej gło­so­wa­ło dwóch rad­nych (Wój­to­wicz i Ław­ni­czak) ale prze­ciw byli pozo­sta­li rad­ni (Ryf­ka, Mar­gul i Orze­chow­ska), wobec cze­go kolej­ne popraw­ki zosta­ły odrzu­co­ne. Wyni­kiem 3–2 odrzu­co­no m. in. wnio­sek o to, aby dodać ochro­nę śro­do­wi­ska do zadań dzielnicy.

Poni­żej film z cało­ści prze­bie­gu posiedzenia:

Kto i kiedy zwoła posiedzenie rady dzielnicy, jesli nie zrobi tego najstarszy wiekiem

Kolej­ne posie­dze­nie odby­ło się 11 wrze­śnia. W posie­dze­niu udział wzię­ła tyl­ko trój­ka z pię­cior­ga człon­ków komi­sji. Komi­sja na wnio­sek prze­wod­ni­czą­cej prze­gło­so­wa­ła, że nie będzie już wię­cej przyj­mo­wac żad­nych wnio­sków dot. zmian w sta­tu­tach dziel­nic. Na posie­dze­niu dys­ku­to­wa­no nt. wnio­sków prze­sła­nych przez Andrze­ja Gołac­kie­go, człon­ka rady dziel­ni­cy Rury. Dys­ku­to­wa­no nt. sytu­acji, w któ­rej naj­star­szy wie­kiem czło­nek rady dziel­ni­cy nie zwo­łu­je posie­dze­nia rady (skró­ce­nie cza­su na zwo­ła­nie posie­dze­nia z trzech do jed­ne­go miesiąca).

Następ­nie roz­ma­wia­no nt. obo­wiąz­ku pro­to­ko­ło­wa­nia posie­dzeń rady dziel­ni­cy przez sekre­ta­rza zarzą­du dziel­ni­cy. Kolej­nym wnio­skiem było, aby wraz z pro­to­ko­ła­mi publi­ko­wac rów­nież listę obec­no­ści na posie­dze­niu rady dziel­ni­cy. Zgod­nie z wyja­śnie­nia­mi, lista obec­no­ści jest załącz­ni­kiem do pro­to­ko­łu i będzie publi­ko­wa­na na stro­nie inter­ne­to­wej urzędu.

Rad­ni zwró­ci­li się o opi­nię do rad­cy praw­ne­go w spra­wie moż­li­wo­ści zaka­za­nia zasia­da­nia w komi­sji rewi­zyj­nej oso­by spo­krew­nio­nej z człon­kiem zarzą­du dziel­ni­cy. Posta­no­wio­no, że na kolej­ne posie­dze­nie pra­cow­ni­cy urze­du przy­go­tu­ja wizu­ali­za­cje zapro­po­no­wa­nych przez radę dziel­ni­cy Kon­stan­ty­nów zmian jej granic.

- Sta­tut rady dziel­ni­cy powi­nien być jak naj­bar­dziej uprosz­czo­ny. My dzia­ła­my z dosko­ku – tłu­ma­czy­ła Maria Dudziak, prze­wod­ni­czą­ca zarzą­du dziel­ni­cy Szerokie.

O granicach dzielnicy Konstantynów i rodzinie członków zarządu dzielnicy

18 wrze­śnia na komi­sji odby­ła się dys­ku­sja nt. zmian gra­nic dziel­nic Kon­stan­ty­nów i Rury. Ponad­to dyrek­tor Moni­ka Bar­czew­ska wyja­śni­ła, że nie ma moż­li­wo­ści zaprzy­się­że­nia nowych człon­ków rady dziel­ni­cy (wcho­dzą­cych w skład rady w trak­cie kaden­cji) w sytu­acji nie­moż­no­ści przy­ję­cia ślu­bo­wa­nia przez radę dziel­ni­cy wobec pro­ble­mów z kwo­rum. Zda­niem praw­ni­ków z urzę­du nie moż­na dele­go­wać upraw­nień rady dziel­ni­cy na inne orga­ny mia­sta. Ponad­to wnio­sek rady dziel­ni­cy Za Cukrow­nią dot. zaka­za­nia człon­ko­stwa w komi­sji rewi­zyj­nej osób zwią­za­nych rodzin­nie z człon­ka­mi zarzą­du. Zapro­po­no­wa­no, aby ten zapis był ana­lo­gicz­ny do zapi­su przy obwo­do­wych komi­sjach wybor­czych. Kan­dy­da­ta­mi do komi­sji rewi­zyj­nej rady dziel­ni­cy nie będą mogły być oso­by spo­krew­nio­ne z człon­ka­mi zarzą­du (zstęp­ni, wstęp­ni i rodzeń­stwo). Wnio­sek został prze­gło­so­wa­ny. Następ­ne posie­dze­nie odbę­dzie się 23 paź­dzier­ni­ka o godz. 13.30. – W porząd­ku obrad będzie przy­ję­cie spra­woz­da­nia i cało­ści wypra­co­wa­ne­go doku­men­tu – poin­for­mo­wa­ła prze­wod­ni­czą­ca Anna Ryf­ka.

Podo­bał Ci się arty­kuł? Cenisz nie­za­leż­ne dziennikarstwo?

Wpłać teraz:


34 1950 0001 2006 0330 1807 0002

Fun­da­cja Wol­no­ści, ul. Peowia­ków 10/8, 20–007 Lublin

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy