Zapraszamy na nasze szkolenia – październik 2021

No Com­ments

Zapra­sza­my do sko­rzy­sta­nia z naszej ofer­ty szko­leń. W paź­dzier­ni­ku przy­go­to­wa­li­śmy dla Was dwa szko­le­nia. W ponie­dzia­łek 4 paź­dzier­ni­ka, o godz. 17 poka­że­my, jak sku­tecz­nie napi­sać wnio­sek na dofi­nan­so­wa­nie dzia­łal­no­ści orga­ni­za­cji. Tydzień póź­niej, 11 paź­dzier­ni­ka , rów­nież o godz. 17 przed­sta­wi­my prak­tycz­ne wska­zów­ki dla osób, któ­re chcą zało­żyć fun­da­cję lub stowarzyszenie.

 

Szko­le­nie: jak napi­sać sku­tecz­ny wnio­sek? logi­ka projektowa

Naj­bliż­sze szkolenie:

4 paź­dzier­ni­ka o godz. 17 w biu­rze Fun­da­cji Wol­no­ści w Lubli­nie, ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 13/5A

>Zgła­szam się<

 

Szko­le­nie: Jak zało­żyć fun­da­cję lub stowarzyszenie

Naj­bliż­sze szkolenie:

11 paź­dzier­ni­ka o godz. 17 w biu­rze Fun­da­cji Wol­no­ści w Lubli­nie, ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 13/5A

>Zgła­szam się<

 

Pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go oraz 6 edy­cji Pro­gra­mu Mene­dże­ro­wie NGO. Wię­cej o mnie na www.krzysztofjakubowski.pl

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy