Drugie posiedzenie komisji rady miasta ds. BO

No Com­ments

W dniu 29 maja odby­ło się dru­gie posie­dze­nie komi­sji doraź­nej rady mia­sta ds. budże­tu oby­wa­tel­skie­go. Nie­ste­ty na spo­tka­nie nie zosta­li zapro­sze­ni miesz­kań­cy, więc naszą wie­dzę nt. jej prze­bie­gu może­my oprzeć jedy­nie na pod­sta­wie doku­men­tów zamiesz­czo­nych w BIP-ie.

Rad­ni przy­ję­li pro­jekt regu­la­mi­nu budże­tu oby­wa­tel­skie­go, zapro­po­no­wa­ny przez pre­zy­den­ta. Prze­gło­so­wa­li jed­nak wnio­sek for­mal­ny rad­ne­go Pitu­chy o to, aby moż­na było gło­so­wać tyl­ko na 1 pro­jekt duży i 1 pro­jekt mały. Jed­nak pre­zy­dent nie zgo­dził się z tym sta­no­wi­skiem (będzie więc obo­wią­zy­wał sys­tem: do 5 gło­sów na pro­jek­ty małe i do 3 na duże).

Porzą­dek obrad i usta­le­nia z oby­dwu posie­dzeń komi­sji moż­na zoba­czyć w BIPie (klik­nij tuta, aby przejść tam).

Poza tym rad­ni zwró­ci­li się o prze­ka­za­nie infor­ma­cji o pla­no­wa­nych przez urząd dzia­ła­niach pro­mo­cyj­nych w ramach budże­tu oby­wa­tel­skie­go. Może to mieć zwią­zek z pyta­niem jed­ne­go z miesz­kań­ców mia­sta, zada­ne­go na pierw­szym spo­tka­niu komi­sji. Zapy­tał się wów­czas, jaki będzie koszt orga­ni­za­cji i pro­mo­cji budże­tu oby­wa­tel­skie­go. Dowie­dział się wów­czas, że kosz­ty będą zna­ne dopie­ro po prze­pro­wa­dze­niu całej procedury.

Nato­miast Fun­da­cja Wol­no­ści zwró­ci­ła się do Biu­ra Rady Mia­sta o prze­ka­za­nie pro­to­ko­łów i nagra­nia z prze­bie­gu posie­dze­nia komi­sji w dniu 29 maja.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy