O trzech spółkach miejskich, które łamią prawo

No Com­ments

Fun­da­cja Wol­no­ści zwró­ci­ła się ze skar­gą na trzy miej­skie spół­ki do Rady Mia­sta Lublin, w związ­ku z łama­niem przez nie pra­wa w zakre­sie bra­ku Biu­le­ty­nu Infor­ma­cji Publicz­nej (art. 23 usta­wy o dostę­pie do infor­ma­cji publicznej).

O tym jak istot­na jest to spra­wa niech świad­czy fakt, że w 2010 roku jed­nym z zarzu­tów posta­wio­nych przez pro­ku­ra­tu­rę ówcze­sne­mu bur­mi­strzo­wi Kra­śni­ka Pio­tro­wi Cz. był brak BIPu na stro­nie Związ­ku Mię­dzyg­min­ne­go Stre­fa Usług Komu­nal­nych (pisał o tym np. Dzien­nik Wschod­ni).

War­to dodać, że Rada Mia­sta Lublin tyl­ko w cią­gu ostat­nich 18 mie­się­cy zgo­dzi­ła się przy­znać dwóm z tych spół­ek 10,5 mln zł publicz­nych pie­nię­dzy. Wobec tego powin­na spraw­dzić, czy spół­ki dzia­ła­ją jaw­nie i zgod­nie z prawem.

TREŚĆ SKARGI DO RADY MIASTA LUBLIN:

Sza­now­ni Państwo,

Zwra­cam się ze skar­gą w związ­ku z nie­pra­wi­dło­wo­ścia­mi w nad­zo­ro­wa­nych przez pre­zy­den­ta mia­sta Lublin spół­kach pra­wa han­dlo­we­go z więk­szo­ścio­wym kapi­ta­łem Gmi­ny Lublin: Miej­ska Kor­po­ra­cja Komu­ni­ka­cyj­na sp. z o.o., Motor Lublin SA oraz SPR Lublin SA, któ­re wbrew pra­wu nie pro­wa­dzą Biu­le­ty­nu Infor­ma­cji Publicz­nej (zwa­ne­go dalej BIP).

Biu­le­tyn Infor­ma­cji Publicz­nej to sys­tem stron inter­ne­to­wych słu­żą­cy powszech­ne­mu i bez­płat­ne­mu dostę­po­wi do infor­ma­cji publicznej.

Na swo­jej stro­nie BIP pod­miot jest zobo­wią­za­ny publi­ko­wać infor­ma­cje, któ­re będą słu­żyć wszyst­kim odwie­dza­ją­cym – mię­dzy innymi:

-swój sta­tus praw­ny lub for­mę prawną,

-przed­miot dzia­ła­nia i kompetencje,

-orga­ny i oso­by spra­wu­ją­ce funk­cje i ich kompetencje,

-mają­tek, któ­rym dysponuje,

-tryb dzia­ła­nia,

-spo­so­by przyj­mo­wa­nia i zała­twia­nia spraw,

-infor­ma­cje o pro­wa­dzo­nych reje­strach, ewi­den­cjach i archi­wach oraz o spo­so­bach i zasa­dach udo­stęp­nia­nia danych w nich zawartych.

Reasu­mu­jąc – Biu­le­tyn Infor­ma­cji Publicz­nej sta­no­wi krok na dro­dze do uzy­ska­nia przez wszyst­kich spój­nej, peł­nej i aktu­al­nej infor­ma­cji publicznej.

Usta­wa z dnia 6 wrze­śnia 2001 r. o dostę­pie do infor­ma­cji publicz­nej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z póź­niej­szy­mi zmia­na­mi) wska­zu­je, jakie pod­mio­ty są zobo­wią­za­ne do pro­wa­dze­nia BIP‑u. Art. 4 wymie­nia wśród nich m. in. pod­mio­ty repre­zen­tu­ją­ce oso­by praw­ne samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go oraz (…) pod­mio­ty repre­zen­tu­ją­ce inne oso­by lub jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­ne, któ­re wyko­nu­ją zada­nia publicz­ne lub dys­po­nu­ją mająt­kiem publicz­nym, oraz oso­by praw­ne, w któ­rych Skarb Pań­stwa, jed­nost­ki samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go lub samo­rzą­du gospo­dar­cze­go albo zawo­do­we­go mają pozy­cję domi­nu­ją­cą w rozu­mie­niu prze­pi­sów o ochro­nie kon­ku­ren­cji i konsumentów.

Gmi­na Lublin jest więk­szo­ścio­wym udzia­łow­cem wszyst­kich trzech spół­ek pra­wa han­dlo­we­go, wymie­nio­nych na począt­ku: Motor Lublin SA (81,94% udzia­łów wg sta­nu na dzień 30 czerw­ca 2013), SPR Lublin SA (97,50%) oraz MKK sp. z o.o. (99,9% poprzez MPK Lublin sp. z o.o.). Już ten fakt spra­wia, że spół­ki te powin­ny utwo­rzyć BIP.

War­to też dodać, że spół­ki te otrzy­ma­ły tyl­ko w cią­gu ostat­nich 12 mie­się­cy korzy­ści finan­so­we na kwo­tę 10,5 milio­na zło­tych z kasy Gmi­ny Lublin (w for­mie obję­cia dodat­ko­wych udzia­łów w spół­ce): 2 500 000 zł Motor Lublin SA (w tym 1 milion zł w stycz­niu 2013, 0,5 milio­na zł w paź­dzier­ni­ku 2013 oraz 1 milion zł w stycz­niu 2014) oraz 8 000 000 zł SPR Lublin (w tym 1 milion zł w stycz­niu 2013, 3 milio­ny zł w lip­cu 2013, potrą­ce­nie wie­rzy­tel­no­ści w kwo­cie 3 milio­nów zł w lutym 2014 oraz 1 milion zło­tych w kwiet­niu 2014). W sumie od momen­tu zało­że­nia te dwie spół­ki otrzy­ma­ły z kasy mia­sta w for­mie kup­na udzia­łów 14,9 mln zł (Motor Lublin SA 4,5 mln zł SPR Lublin SA 10,4 mln zł).

Nato­miast Miej­ska Kor­po­ra­cja Komu­ni­ka­cyj­na sp. z o.o. zarzą­dza mie­niem komu­nal­nym Gmi­ny Lublin (na pod­sta­wie umów dzier­ża­wy zawar­tej z Gmi­ną Lublin: nr 167/GM/13 z dnia 20 czerw­ca 2013, 1/GM/14 z 14 stycz­nia 2014 oraz 83/GM/14 z 29 kwiet­nia 2014). Spół­ka wyko­nu­je rów­nież zada­nia publicz­ne, na pod­sta­wie umów zawar­tych z Zarzą­dem Trans­por­tu Miej­skie­go w Lubli­nie (tyl­ko w obec­nym i poprzed­nim roku zosta­ło zawar­tych pięć takich umów: 73/ZTM/2013 dot. utrzy­ma­nia toa­let, 131/ZTM/2013 dot. ochro­ny fizycz­nej PSB przy Zie­lo­nej 5, 216/ZTM/2013 dot. utrzy­ma­nia infra­struk­tu­ry przy­stan­ko­wej, 269/2013 dot. kon­tro­li doku­men­tów prze­wo­zu, 76/ZTM/2014 dot. usłu­gi sprzątania).

Szcze­gól­nie pra­gnę zwró­cić uwa­gę na fakt, że art. 23 usta­wy o dostę­pie do infor­ma­cji publicz­nej prze­wi­du­je odpo­wie­dzial­ność kar­ną dla tego, kto wbrew cią­żą­ce­mu na nim obo­wiąz­ko­wi, nie udo­stęp­nia infor­ma­cji publicz­nej (grzyw­na, kara ogra­ni­cze­nia wol­no­ści albo pozba­wie­nia wol­no­ści do roku).

W związ­ku z powyż­szym, zwra­cam się z wnio­skiem o to, aby Rada Mia­sta wymo­gła utwo­rze­nie BIP‑u na stro­nach inter­ne­to­wych trzech spół­ek miej­skich: Miej­ska Kor­po­ra­cja Komu­ni­ka­cyj­na sp. z o.o., Motor Lublin SA oraz SPR Lublin SA, zgod­nie z nor­ma­mi prawnymi.

Z powa­ża­niem

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy