O trzech spółkach miejskich, które łamią prawo

No Comments

Fundacja Wolności zwróciła się ze skargą na trzy miejskie spółki do Rady Miasta Lublin, w związku z łamaniem przez nie prawa w zakresie braku Biuletynu Informacji Publicznej (art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

O tym jak istotna jest to sprawa niech świadczy fakt, że w 2010 roku jednym z zarzutów postawionych przez prokuraturę ówczesnemu burmistrzowi Kraśnika Piotrowi Cz. był brak BIPu na stronie Związku Międzygminnego Strefa Usług Komunalnych (pisał o tym np. Dziennik Wschodni).

Warto dodać, że Rada Miasta Lublin tylko w ciągu ostatnich 18 miesięcy zgodziła się przyznać dwóm z tych spółek 10,5 mln zł publicznych pieniędzy. Wobec tego powinna sprawdzić, czy spółki działają jawnie i zgodnie z prawem.

TREŚĆ SKARGI DO RADY MIASTA LUBLIN:

Szanowni Państwo,

Zwracam się ze skargą w związku z nieprawidłowościami w nadzorowanych przez prezydenta miasta Lublin spółkach prawa handlowego z większościowym kapitałem Gminy Lublin: Miejska Korporacja Komunikacyjna sp. z o.o., Motor Lublin SA oraz SPR Lublin SA, które wbrew prawu nie prowadzą Biuletynu Informacji Publicznej (zwanego dalej BIP).

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Na swojej stronie BIP podmiot jest zobowiązany publikować informacje, które będą służyć wszystkim odwiedzającym – między innymi:

-swój status prawny lub formę prawną,

-przedmiot działania i kompetencje,

-organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje,

-majątek, którym dysponuje,

-tryb działania,

-sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,

-informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Reasumując – Biuletyn Informacji Publicznej stanowi krok na drodze do uzyskania przez wszystkich spójnej, pełnej i aktualnej informacji publicznej.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami) wskazuje, jakie podmioty są zobowiązane do prowadzenia BIP-u. Art. 4 wymienia wśród nich m. in. podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego oraz (…) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

Gmina Lublin jest większościowym udziałowcem wszystkich trzech spółek prawa handlowego, wymienionych na początku: Motor Lublin SA (81,94% udziałów wg stanu na dzień 30 czerwca 2013), SPR Lublin SA (97,50%) oraz MKK sp. z o.o. (99,9% poprzez MPK Lublin sp. z o.o.). Już ten fakt sprawia, że spółki te powinny utworzyć BIP.

Warto też dodać, że spółki te otrzymały tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzyści finansowe na kwotę 10,5 miliona złotych z kasy Gminy Lublin (w formie objęcia dodatkowych udziałów w spółce): 2 500 000 zł Motor Lublin SA (w tym 1 milion zł w styczniu 2013, 0,5 miliona zł w październiku 2013 oraz 1 milion zł w styczniu 2014) oraz 8 000 000 zł SPR Lublin (w tym 1 milion zł w styczniu 2013, 3 miliony zł w lipcu 2013, potrącenie wierzytelności w kwocie 3 milionów zł w lutym 2014 oraz 1 milion złotych w kwietniu 2014). W sumie od momentu założenia te dwie spółki otrzymały z kasy miasta w formie kupna udziałów 14,9 mln zł (Motor Lublin SA 4,5 mln zł SPR Lublin SA 10,4 mln zł).

Natomiast Miejska Korporacja Komunikacyjna sp. z o.o. zarządza mieniem komunalnym Gminy Lublin (na podstawie umów dzierżawy zawartej z Gminą Lublin: nr 167/GM/13 z dnia 20 czerwca 2013, 1/GM/14 z 14 stycznia 2014 oraz 83/GM/14 z 29 kwietnia 2014). Spółka wykonuje również zadania publiczne, na podstawie umów zawartych z Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie (tylko w obecnym i poprzednim roku zostało zawartych pięć takich umów: 73/ZTM/2013 dot. utrzymania toalet, 131/ZTM/2013 dot. ochrony fizycznej PSB przy Zielonej 5, 216/ZTM/2013 dot. utrzymania infrastruktury przystankowej, 269/2013 dot. kontroli dokumentów przewozu, 76/ZTM/2014 dot. usługi sprzątania).

Szczególnie pragnę zwrócić uwagę na fakt, że art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej przewiduje odpowiedzialność karną dla tego, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej (grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku).

W związku z powyższym, zwracam się z wnioskiem o to, aby Rada Miasta wymogła utworzenie BIP-u na stronach internetowych trzech spółek miejskich: Miejska Korporacja Komunikacyjna sp. z o.o., Motor Lublin SA oraz SPR Lublin SA, zgodnie z normami prawnymi.

Z poważaniem

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy