Szkolenie nt. dostępu do informacji publicznych

No Com­ments

Zapra­sza­my do udzia­łu w 4‑godzinnym, bez­płat­nym szko­le­niu poświę­co­nym dostę­po­wi do infor­ma­cji publicznych.

Szcze­gól­nie zapra­sza­my wszyst­kich miesz­kań­ców, przed­sta­wi­cie­li trze­cie­go sek­to­ra, spo­łecz­ni­ków – zain­te­re­so­wa­nych jaw­no­ścią życia publicz­ne­go i wydat­ko­wa­niem publicz­nych pie­nię­dzy.

W cza­sie spo­tka­nia dowie­cie się, o co oby­wa­tel ma pra­wo pytać, kogo ma pra­wo pytać oraz jak zada­wać pyta­nia, aby otrzy­mać pożą­da­ne odpowiedzi.

Szko­le­nie odbę­dzie się 30 czerw­ca w godz. 16–20 w Domu Kul­tu­ry Narnia przy ul. Lwow­skiej 12 w Lubli­nie. Sala będzie dosto­so­wa­na do potrzeb osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią. Tema­ty­ka szkolenia:

  • pod­sta­wy prawne,
  • tryb skła­da­nia wnio­sków z zasto­so­wa­niem usta­wy o dostę­pie do infor­ma­cji publicznej,
  • nauka pisa­nia wnio­sków, pro­ces postę­po­wa­nia przed sąda­mi admi­ni­stra­cyj­ny­mi w razie nie­udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji publicznej,
  • przy­kła­dy, dys­ku­sja, moż­li­wość zada­wa­nia pytań.

Aby się zgło­sić, wypeł­nij for­mu­larz (klik­nij tutaj, aby wypeł­nić).

Szko­le­nie jest reali­zo­wa­ne w ramach pro­jek­tu „Jaw­ny Lublin”, dofi­nan­so­wa­ne­go przez Mini­ster­stwo Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej w ramach Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Fun­dusz Ini­cja­tyw Obywatelskich.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy