Inicjatywa Lokalna w Lublinie jeszcze tej jesieni?!

No Com­ments

InicjatywapisamoPo ponad roku prze­rwy od dys­ku­sji na posie­dze­niu Rady Dzia­łal­no­ści Pożyt­ku Publicz­ne­go, Urząd Mia­sta Lublin ponow­nie zain­te­re­so­wał się ini­cja­ty­wą lokal­ną. Z odpo­wie­dzi Pre­zy­den­ta Krzysz­to­fa Żuka na nasz list w tej spra­wie wyni­ka, że jesz­cze we wrze­śniu pro­jekt uchwa­ły może tra­fić do kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych. Cały list zamiesz­cza­my obok.

Trzy­ma­my kciu­ki i z pew­no­ścią włą­czy­my się w pro­ces konsultacji.

Nato­miast wczo­raj na ante­nie Radia eR roz­ma­wia­li­śmy o budże­cie oby­wa­tel­skim oraz wła­śnie o ini­cja­ty­wie lokalnej.

Fun­da­cja Wol­no­ści w 2013 roku uczest­ni­czy w zada­niu „Ini­cja­ty­wa lokal­na” w ramach ogól­no­pol­skiej akcji „Masz Głos, Masz Wybór”. Za prze­pro­wa­dzo­ny w ubie­głym roku moni­to­ring fun­du­szu kor­ko­we­go w Lubli­nie otrzy­ma­li­śmy wyróż­nie­nie od orga­ni­za­to­rów akcji.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy