Pierwszy roczek

No Com­ments

Wyroznienie za udział w akcji "Masz Głos" 2012Dziś mija rok od powsta­nia Fun­da­cji Wol­no­ści. W tym cza­sie wyda­li­śmy Infor­ma­tor Aka­de­mi­ko­wy, przy­go­to­wa­li­śmy cykl audy­cji eko­no­micz­nych „Stu­denc­ki Port­fel” w Radio Cen­trum, zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy Ligę Cash­flow, koor­dy­no­wa­li­śmy pro­jekt Eko­no­mia w Dzia­ła­niu, prze­pro­wa­dzi­li­śmy moni­to­ring fun­du­szu kor­ko­we­go i moni­to­ring spor­tu w Lubli­nie, Bada­nie Aktyw­no­ści Rad­nych, pod­ję­li­śmy dzia­ła­nia na rzecz popu­la­ry­za­cji idei budże­tu oby­wa­tel­skie­go w Lubli­nie, dzia­ła­my na rzecz wpro­wa­dze­nia ini­cja­ty­wy lokal­nej, zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy Świę­to Samo­rzą­du Lokalnego.

Na nasze dzia­ła­nia nie dosta­li­śmy ani zło­tów­ki z budże­tu mia­sta. Otrzy­ma­li­śmy wyróż­nie­nie za udział w ogól­no­pol­skiej akcji „Masz Głos, Masz Wybór”.

Przez ten czas uka­za­ły się 33 mate­ria­ły w lokal­nych mediach dot. naszych dzia­łań, na Fb lubi nas 625 osób a pra­wie 5,5 tys. odwie­dzi­ło naszą stro­nę internetową.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy