Polityczni darczyńcy 2014

No Com­ments

Ubie­gły rok na kon­tach ban­ko­wych par­tii poli­tycz­nych upły­nął pod zna­kiem dwóch kam­pa­nii wybor­czych (euro­pej­skiej i samo­rzą­do­wej). Nawet w samym Lubli­nie było spo­ro wpłat na fun­du­sze wybor­cze głów­nych par­tii – PO i PIS. War­to przy­po­mnieć, że w Lubli­nie SLD nie miał wła­sne­go komi­te­tu, więc brak wpłat na fun­dusz wybor­czy SLD.

Na kon­ta par­tii spo­ro wpła­ci­li lide­rzy list wybor­czych do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go: Krzysz­tof Het­man (1. PSL), Miro­sław Pio­trow­ski (2. PIS), Moni­ka Lipiń­ska (2. PO). Co cie­ka­we na liście wpła­ca­ją­cych na próż­no szu­kać „jedy­nek”: Micha­ła Kamiń­skie­go (1. PO) oraz Wal­de­ma­ra Paru­cha (1. PIS).

Na fun­du­sze wybor­cze wpła­ca­li przede wszyst­kim kan­dy­da­ci. Im wyż­sze miej­sce na liście, tym więk­sza wpłata.

PIS skład­ki człon­kow­skie 1000 zł i większe:

Andrzej Prusz­kow­ski 1200 zł

PIS daro­wi­zny 1000 zł i większe:

Maciej Jan­kie­wicz 4800 zł

PIS wpła­ty na fun­dusz wybor­czy 1000 zł i większe:

Euge­niusz Bie­lak 6750 zł

Krzysz­tof Budzyń­ski 2300 zł

Hen­ryk Cioch 1000 zł

Grze­gorz Cze­lej 20000 zł

Jolan­ta Drozd 11726 zł

Zdzi­sław Drozd 10000 zł

Krzysz­tof Dudziń­ski 12000 zł

Piotr Gaw­rysz­czak 1840 zł

Sta­ni­sław Gogacz 5000 zł

Han­na Gry­­gie­l­ska-Micha­­lak 10000 zł

Mar­cin Jakób­czyk 1100 zł

Sła­wo­mir Janic­ki 1640 zł

Maciej Jan­kie­wicz 1500 zł

Anna Jaś­kow­ska 1000 zł

Dariusz Jezior 7475 zł

Lucy­na Kamiń­ska 3000 zł

Mate­usz Kamiń­ski 3000 zł

Jerzy Kle­ban 1650 zł

Adam Kraw­czak 10000 zł

Zbi­gniew Ław­ni­czak 7050 zł

Ryszard Milew­ski 1000 zł

Tomasz Misz­czuk 2500 zł

Jan Moty­ka 3175 zł

Michał Mula­wa 18000 zł

Hele­na Pie­trasz­kie­wicz 5000 zł

Miro­sław Pio­trow­ski 20000 zł

Krzysz­tof Pod­kań­ski 1435 zł

Piotr Popiel 2500 zł

Ryszard Prus 4968 zł

Andrzej Prusz­kow­ski 28000 zł

Filip Prusz­kow­ski 1500 zł

Anto­ni Rud­nik 1500 zł

Mie­czy­sław Ryba 5380 zł

Rado­sław Skrze­tu­ski 2250 zł

Tomasz Son­n­tag 2250 zł

Mał­go­rza­ta Sucha­now­ska 4245 zł

Jerzy Szat­kow­ski 2000 zł

Kry­sty­na Trem­bic­ka 3300 zł

Syl­we­ster Tuła­jew 9910,16 zł

Mar­cin Wie­czo­rek 10000 zł

Wan­da Woj­cie­­cho­w­ska-Kol­buch 10000 zł

Anna Woj­cie­­cho­w­ska-Wdo­w­ska 4861,60 zł

Mag­da­le­na Wój­to­wicz 2250 zł

Piotr Zawa­da 10000 zł

Piotr Zega­dło 4300,10 zł

Boże­na Zybu­ra 2700 zł

PO daro­wi­zny 1000 zł i większe:

Artur Banasz­kie­wicz 1000 zł

Woj­ciech Kra­kow­ski 3800 zł

Joan­na Mucha 1350 zł

Jaro­sław Paku­ła 1200 zł

PO Wpła­ty na Fun­dusz Wybor­czy 1000 zł i większe:

Jacek Bed­nar­czyk 2000 zł

Moni­ka Błot­niak 1500 zł

San­dra Butrym 1100 zł

Sła­wo­mir Czar­nac­ki 3000 zł

Ryszard Czer­wie­niec 1600 zł

Leszek Daniew­ski 4000 zł

Anna Doria-Der­na­­ło­­wicz 8000 zł

Piotr Dre­her 3300 zł

Artur Gorzel 1000 zł

Jolan­ta Jań­czak 1640 zł

Zbi­gniew Jur­kow­ski 2700 zł

Krzysz­tof Kopacz 1000 zł

Woj­ciech Kra­kow­ski 19070 zł

Sta­ni­sław Kraw­czyk 10700 zł

Mar­cin Kru­piń­ski 1700 zł

Mar­ta Kurow­ska 2640 zł

Syl­we­ster Lalak 2000 zł

Hali­na Lewan­dow­ska 42 000 zł

Anna Ligien­za 1640 zł

Moni­ka Lipiń­ska 10 000 zł

Artur Lipiń­ski 26 600 zł

Boże­na Lisow­ska 7000 zł

Krzysz­tof Łąt­ka 15000 zł

Rafał Łobej­ko 1200 zł

Kari­na Łukasz­czuk 1000 zł

Mar­cin Łyszcz 10000 zł

Beata Made­jek 1500 zł

Jan Made­jek 4200 zł

Bar­tosz Mar­gul 2735 zł

Moni­ka Orze­chow­ska 3050 zł

Jaro­sław Paku­ła 11700 zł

Grze­gorz Pudeł­ko 3000 zł

Roman Roz­my­słow­ski 1700 zł

Jaro­sław Siwek 1550 zł

Anna Sobie­siak 4640 zł

Ewa Stad­nik 1858 zł

Mag­da­le­na Steć 1000 zł

Beata Ste­­pa­­niuk-Kuśmie­­rzak 2640 zł

Urszu­la Syro­ka 2200 zł

Bożen­na Wasi­lew­ska 13500 zł

Mar­ta Wci­sło 4600 zł

Mate­usz Zaczyń­ski 16300 zł

PSL daro­wi­zny 1000 zł i większe:

Andrzej Bień­ko 2250 zł

Piotr Cio­czek 1800 zł

Tade­usz Denis 1000 zł

Grze­gorz Dobosz 1700 zł

Sta­ni­sław Grze­gor­czyk 1200 zł

Krzysz­tof Het­man 10000 zł

Miro­sław Kor­but 2100 zł

Dariusz Król 4250 zł

Dariusz Mar­ci­niak 9000 zł

Woj­ciech Pie­kar­czyk 2000 zł

Ali­na Pitu­ra 1450 zł

Ali­na Pod­ko­­­ście­l­na-Tro­­etsch 2750 zł

Jan Sęk 1300 zł

Sła­wo­mir Stru­ski 1000 zł

Prze­my­sław Zale­ski 1800 zł

PSL wpła­ty na fun­dusz wybor­czy 1000 zł i więcej:

Jan Antas 2000 zł

Anna Augu­sty­niak 3000 zł

Jadwi­ga Banach 1000 zł

Hele­na Bień­ko 4200 zł

Kata­rzy­na Bry­da 2500 zł

Piotr Cio­czek 1000 zł

Grze­gorz Dobosz 2000 zł

Bar­tło­miej Fran­czak 1900 zł

Sta­ni­sław Grze­gor­czyk 2500 zł

Mar­le­na Haj­duk 17000 zł

Krzysz­tof Het­man 6000 zł

Zbi­gniew Janu­szek 1000 zł

Andrzej Kloc 1000 zł

Miro­sław Kor­but 3000 zł

Grze­gorz Kowal 15000 zł

Hali­na Kra­­so­w­ska-Borys 1000 zł

Dariusz Król 2000 zł

Józef Krzy­siak 1500 zł

Dariusz Man­dziuk 20000 zł

Dariusz Mar­ci­niak 5000 zł

Grze­gorz Mate­jak 2000 zł

Miro­sław Miga­ła 4000 zł

Elż­bie­ta Mocior 2000 zł

Andrzej Niem­czuk 1000 zł

Mar­ce­li Nie­zgo­da 15000 zł

Tomasz Pie­cak 1000 zł

Alek­san­der Piech­nik 2700 zł

Woj­ciech Pie­kar­czyk 7000 zł

Kry­sty­na Piłat 2000 zł

Ali­na Pitu­ra 1500 zł

Dariusz Pitu­ra 7000 zł

Mar­cin Piwo­war­czyk 9000 zł

Mile­na Pod­kań­ska 1000 zł

Mariusz Pod­kań­ski 2000 zł

Ali­na Pod­ko­­­ście­l­na-Tro­­etsch 22000 zł

Rafał Sobiech 1000 zł

Sła­wo­mir Stru­ski 1500 zł

Ryszard Sta­ś­czak 2500 zł

Tade­usz Strzę­ci­wilk 12000 zł

Tomasz Szoł­tek 12500 zł

Agniesz­ka Szym­czak 20000 zł

Beata Szym­czyk 4000 zł

Marek Śli­wiń­ski 5500 zł (Głów­ny Księ­go­wy w ANR o/ w Lublinie)

Andrzej Tara­pa­ta 3000 zł

Dariusz Wal­czak 6000 zł

Sta­ni­sław Wasak 10000 zł

Hen­ryk Wik­tor 1500 zł

Prze­my­sław Zale­ski 4000 zł

SLD wpła­ty na fun­dusz wybor­czy 1000 zł i więcej:

Marek Jedut 1100 zł

Miro­sław Zło­ma­niec 31 625 zł

Pau­li­na Lipińska

Marek Mazu­rek 5450 zł

SLD skład­ki człon­kow­skie 1000 zł i większe:

Ire­na Kurzę­pa 1440 zł

Jacek Czer­niak 8400 zł

Jan Gąb­ka 2420 zł

Krzysz­tof Komor­ski 2100 zł

Twój Ruch wpła­ty na fun­dusz wybor­czy 1000 zł i więcej:

Doro­ta Polz-Gru­sz­ka 3405 zł

Zofia Popio­łek 5950 zł

Lubel­scy samo­rzą­dow­cy, któ­rzy naj­wię­cej swo­ich zeszło­rocz­nych docho­dów odda­li par­tii (daro­wi­zny i wpła­ty na fun­dusz wyborczy/suma docho­dów z oświad­cze­nia mająt­ko­we­go za 2014 rok):

Syl­we­ster Tuła­jew 31% (9910,16 zł z ok. 32000 zł)

Andrzej Prusz­kow­ski 19% (29200 zł z ok. 153000 zł)

Euge­niusz Bie­lak 16,8% (6750 zł z ok. 40000 zł)

Mate­usz Zaczyń­ski 14,3% (16300 zł z ok. 114000 zł)

Hele­na Pie­trasz­kie­wicz 14,2% (5000 zł z 35150 zł)

Jaro­sław Paku­ła 11,2% (12900 zł z ok. 115000 zł)

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy