Port Lotniczy udostępnił informacje o kosztach czerwcowego wyjazdu do Izraela

No Com­ments

Port Lot­ni­czy Lublin SA pozy­tyw­nie roz­pa­trzył nasz wnio­sek o ponow­ne roz­pa­trze­nie wnio­sku o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji publicznej.

Pyta­li­śmy o kosz­ty wyjaz­du, doku­men­ty księ­go­we oraz doku­men­ta­cję. Naj­pierw spół­ka odmó­wi­ła. Poni­żej zamiesz­cza­my decy­zję odmow­ną spół­ki wraz z uzasadnieniem:

Zło­ży­li­śmy wnio­sek o ponow­ne roz­pa­trze­nie spra­wy. Tym razem nasze argu­men­ty prze­ko­na­ły zarząd lot­ni­ska, bo wła­śnie otrzy­ma­li­śmy infor­ma­cję o kosz­tach czerw­co­we­go wyjaz­du do Izra­ela, fak­tu­rę oraz zdjęcia.

Dzię­ki temu wie­my, że wyjazd kosz­to­wał dokład­nie 1 533 072 zł. W tym 249 280 zł w for­mie zalicz­ki a pozo­sta­ła kwo­ta zosta­ła wpła­co­na w lip­cu, już po zakoń­cze­niu wyjaz­du. Na fak­tu­rze znaj­du­je się opis „Reali­za­cja wyda­rze­nia pro­mo­cyj­ne­go ze współ­pra­cy z Urzę­dem Mar­szał­kow­skim Woje­wódz­twa Lubel­skie­go”. Poni­żej treść faktury:

Czy­taj wię­cej na por­ta­lu gazeta.jawnylublin.pl

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy