Rada Miasta na facebooku – zrobimy to za 10 tys. zł. taniej

No Com­ments

Dzien­nik Wschod­ni napi­sał o umo­wie na pro­wa­dze­nie pro­fi­lu Rady Mia­sta na face­bo­oku (link do arty­ku­łu). Zapła­ci­my za to w tym roku 9960 zł z naszych pie­nię­dzy (zobacz treść umo­wy). Wycho­dzi 830 zł mie­sięcz­nie. Kil­ka tygo­dni temu zapy­ta­li­śmy w urzę­dzie mia­sta, czym kie­ro­wa­no się prze­dłu­ża­jąc wcze­śniej­szą umo­wę na pro­wa­dze­nie pro­fi­lu oraz do jakich osób/instytucji zwró­co­no się z zapy­ta­niem ofertowym.

Sekre­tarz Mia­sta wytłu­ma­czył nam, że „zawie­ra­jąc kolej­ną umo­wę na pro­wa­dze­nie pro­fi­lu Rady Mia­sta Lublin na por­ta­lu Face­bo­ok z Panem Macie­jem Bry­łą, Urząd Mia­sta Lublin kie­ro­wał się doświad­cze­niem wyni­ka­ją­cym z dotych­cza­so­wej współ­pra­cy i jej pozy­tyw­ną oce­ną. Wyko­naw­ca umo­wy w peł­ni zre­ali­zo­wał zapi­sy umo­wy w 2015 roku. W związ­ku z powyż­szym Urząd Mia­sta nie zwra­cał się do innych osób lub insty­tu­cji w tej spra­wie. Pod­kre­ślić nale­ży, że z uwa­gi na war­tość przed­mio­tu umo­wy, obo­wią­zek taki nie wyni­ka ani z powszech­nie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów pra­wa, ani regu­la­cji wewnętrz­nych obo­wią­zu­ją­cych w Urzę­dzie Mia­sta Lublin.”

Byli­śmy cie­ka­wi, czy pra­cow­ni­cy Biu­ra Rady Mia­sta nie mogli­by obsłu­gi­wać pro­fi­lu. Dowie­dzie­li­śmy się, że mają taką moż­li­wość: „Odno­sząc się do kolej­ne­go pyta­nia wyja­śniam, że pra­cow­ni­cy Biu­ra Rady Mia­sta Lublin, na takich samych zasa­dach jak pra­cow­ni­cy pozo­sta­łych komó­rek orga­ni­za­cyj­nych Urzę­du, posia­da­ją dostęp do por­ta­lu Face­bo­ok.

Ale nie mogą tego robić, bo wg Sekre­ta­rza Mia­sta: „Wpro­wa­dza­jąc pro­fil Rady Mia­sta Lublin na por­ta­lu Face­bo­ok, po ana­li­zie moż­li­wych roz­wią­zań w tym zakre­sie, zde­cy­do­wa­no o zle­ce­niu jego pro­wa­dze­nia pod­mio­to­wi zewnętrz­ne­mu. Decy­zja ta wyni­ka­ła z koniecz­no­ści zapew­nie­nia płyn­nej i efek­tyw­nej komu­ni­ka­cji z odbior­ca­mi, przy uwzględ­nie­niu cha­rak­te­ru narzę­dzia – koniecz­no­ści jego obsłu­gi 24h na dobę, 7 dni w tygo­dniu oraz ogra­ni­czeń wyni­ka­ją­cych z godzin pra­cy Urzę­du. Istot­na była tak­że kwe­stia zna­jo­mo­ści narzę­dzia, peł­ne­go wyko­rzy­sta­nia jego funk­cjo­nal­no­ści i koniecz­no­ści doszka­la­nia się w tym zakre­sie.

Wobec tego pro­wa­dze­nie pro­fi­lu powie­rzo­no w ramach umo­wy zle­ce­nie… urzęd­ni­ko­wi, pra­cow­ni­ko­wi jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­nej urzę­du (ZNK). Przej­rze­li­śmy rapor­ty przy­go­to­wa­ne przez zle­ce­nio­bior­cę oraz sam pro­fil. Przez rok cza­su poja­wi­ło się na nim 7 komen­ta­rzy oraz prze­sła­no 7 wia­do­mo­ści pry­wat­nych. Wszyst­kie wpi­sy zamiesz­czo­ne w tym roku to lin­ki do stron urzę­du, głów­nie do BIPu. Zobacz rapor­ty z wyko­na­nia umo­wy na pro­wa­dze­nie pro­fi­lu.

Zde­cy­do­wa­li­śmy się zło­żyć ofer­tę na pro­wa­dze­nie pro­fi­lu Rady Mia­sta na por­ta­lu face­bo­ok. Poza tym wszyst­kim co wyko­nu­je obec­ny zle­ce­nio­bior­ca (zamiesz­cza­nie odno­śni­ków do BIPu, odpo­wie­dzi na pry­wat­ne wia­do­mo­ści, itp.) ofe­ru­je­my rów­nież zamiesz­cza­nie zdjęć oraz rela­cji wideo z sesji Rady Mia­sta. W związ­ku z tym, że i tak inte­re­su­je­my się dzia­łal­no­ścią Rady Mia­sta (pro­wa­dzi­my ser­wis lublin.mamprawowiedziec.pl) oraz, że jeste­śmy lokal­ną orga­ni­za­cją straż­ni­czą, ofe­ru­je­my nasze usłu­gi za zupeł­nie za dar­mo. Budżet mia­sta zaosz­czę­dzi na tym 830 zł każ­de­go miesiąca.

Zaosz­czę­dzo­ne pie­nią­dze pro­po­nu­je­my zain­we­sto­wać w sprzęt, dzię­ki któ­re­mu urząd mógł­by nagry­wać i trans­mi­to­wać w inter­ne­cie prze­bieg komi­sji Rady Mia­sta (w BIPie są jedy­nie krót­kie infor­ma­cje, z któ­rych nie da się wyczy­tać ich przebiegu).

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy