Wniosek do Zarządu województwa lubelskiego o powtórne przeprowadzenie konkursu na dyrektora Filharmonii Lubelskiej

No Com­ments

W związ­ku z infor­ma­cja­mi opu­bli­ko­wa­nym wczo­raj w Kurie­rze Lubel­skim, zło­ży­li­śmy wnio­sek do Zarzą­du Woje­wódz­twa Lubel­skie­go o unie­waż­nie­nie pro­ce­du­ry kon­kur­so­wej oraz ponow­ne powo­ła­nie komi­sji do wybo­ru dyrek­to­ra Fil­har­mo­nii Lubel­skiej. Poni­żej publi­ku­je­my treść wniosku:

W związ­ku tre­ścią arty­ku­łu „Kon­kurs w Fil­har­mo­nii Lubel­skiej. Kan­dy­da­tem dyry­gent, a w komi­sji muzy­cy z jego orkie­stry”, opu­bli­ko­wa­ne­go w dniu 17 sierp­nia br. w Kurie­rze Lubel­skim, zwra­ca­my się z wnio­skiem w spra­wie trwa­ją­ce­go konkursu .

Jak infor­mu­je Kurier, jed­nym z kan­dy­da­tów na dyrek­to­ra jest dr Domi­nik Miel­ko, pre­zes sto­wa­rzy­sze­nia Lubel­ska Aka­de­mia Muzy­ki Daw­nej i dyry­gent orkie­stry Lubel­skiej Aka­de­mii Muzy­ki Daw­nej. Jed­no­cze­śnie dwo­je człon­ków komi­sji kon­kur­so­wej (Maciej Rysak i Alek­san­der Resiak), powo­ła­nej do wybo­ru dyrek­to­ra Fil­har­mo­nii Lubel­skiej, jest człon­ka­mi orkie­stry, kie­ro­wa­nej przez pana Mielko.

Powo­du­je to oczy­wi­sty kon­flikt inte­re­sów, sko­ro jed­nym z kan­dy­da­tów jest oso­ba, któ­ra zatrud­nia człon­ków komi­sji w orkie­strze, pro­wa­dzo­nej przez sto­wa­rzy­sze­nie, któ­re­mu pre­ze­su­je (zgod­nie ze sta­tu­tem sto­wa­rzy­sze­nia Lubel­ska Aka­de­mia Muzy­ki Daw­nej dla waż­no­ści doku­men­tów, w tym zobo­wią­zań finan­so­wych, potrzeb­ny jest pod­pis pre­ze­sa). Jest to nie­zgod­ne z prze­pi­sa­mi pra­wa oraz pod­wa­ża wia­ry­god­ność decy­zji komi­sji konkursowej.

Zgod­nie z art. 16 ust. 7 pkt 2 usta­wy o orga­ni­zo­wa­niu i pro­wa­dze­niu dzia­łal­no­ści kul­tu­ral­nej, człon­kiem komi­sji kon­kur­so­wej nie może być oso­ba, któ­ra pozo­sta­je w takim sto­sun­ku prawnym
lub fak­tycz­nym, że może to powo­do­wać uza­sad­nio­ne wąt­pli­wo­ści co do jej obiek­ty­wi­zmu lub bez­stron­no­ści. W takim przy­pad­ku, po zapo­zna­niu się z ofer­ta­mi, powin­na zło­żyć orga­ni­za­to­ro­wi oświad­cze­nie w tej spra­wie a orga­ni­za­tor ma obo­wią­zek wyzna­czyć w jej miej­sce nową osobę.

Bio­rąc pod uwa­gę powyż­sze, kon­kurs nie może się odbyć w skła­dzie komi­sji powo­ła­nej przez zarząd woje­wódz­twa w dniu 28 lip­ca br.

Dla­te­go, na pod­sta­wie art. 241 kodek­su postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­ne­go skła­dam wnio­sek o unie­waż­nie­nie pro­ce­du­ry kon­kur­so­wej oraz ponow­ne powo­ła­nie komi­sji, w skła­dzie gwa­ran­tu­ją­cym nie­za­leż­ność jej członków.


fot. Jankoznaj93 – lic. Cre­ati­ve Com­mons Attri­­bu­­tion-Sha­­re Ali­ke 4.0 International

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy