Rady Dzielnic – Jak to się robi w Krakowie?

No Com­ments

Zapra­sza­my do obej­rze­nia prze­bie­gu kawia­ren­ki oby­wa­tel­skiej. W dys­ku­sji głos zabrali:

Szczę­sny Fili­piak – Prze­wod­ni­czą­cy Zarzą­du Dziel­ni­cy VII Zwie­rzy­niec w Krakowie
Anna Cioch – Fun­da­cja Stań­czy­ka z Krakowa
Mar­cin Nowak – rad­ny Rady Mia­sta Lublin
Paweł Pro­kop – dorad­ca Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin ds. Partycypacji

Pod­su­mo­wa­nie spotkania

W odróż­nie­niu od Lubli­na, w Kra­ko­wie Prze­wod­ni­czą­cy Zarzą­du Dziel­ni­cy jed­no­cze­śnie pro­wa­dzi posie­dze­nia Rady (w Lubli­nie ta funk­cja jest roz­dzie­lo­na na dwie osoby).

Kra­kow­skie rady dziel­nic otrzy­mu­ją pie­nią­dze na dzia­łal­ność, dzie­lo­ne wg licz­by miesz­kań­ców dziel­ni­cy i powierzch­ni tere­nów miej­skich. Ina­czej niż u nas, tam­te rady swo­je pie­nią­dze dzie­lą z rocz­nym wyprze­dze­niem – pro­jek­tu­ją wydat­ki, któ­re następ­nie tra­fia­ją do pro­jek­tu budże­tu na kolej­ny rok.

Rady Dziel­nic są zobli­go­wa­ne do wydat­ko­wa­nia swo­je­go budże­tu na:

  1. Zada­nia inwe­sty­cyj­ne, remon­ty (min. 70% całości).
  2. Dziel­ni­co­wy pro­gram wspie­ra­nia osób nie­peł­no­spraw­nych (min. 5%).
  3. Lokal­ne wyda­rze­nia oświa­to­we, kul­tu­ral­ne, spor­to­we i rekre­acyj­ne. bez­pie­czeń­stwo, ochro­na zdro­wia i pro­fi­lak­ty­ka zdro­wot­na, współ­pra­ca z organizacjami.
  4. Komu­ni­ka­cja z miesz­kań­ca­mi dziel­ni­cy (utrzy­ma­nie stro­ny, wyda­nie gazet­ki dziel­ni­co­wej, gadże­ty rekla­mo­we – dłu­go­pi­sy, mapy dziel­nic, pendrive’y) – max. 2%.

W Kra­ko­wie Rady Dziel­nic współ­pra­cu­ją z orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi, poprzez ogła­sza­ne kon­kur­sy ofert na reali­za­cje zadań publicznych.

Ponad­to rady opi­niu­ją pla­ny zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go i warun­ki zabu­do­wy. Urząd Mia­sta respek­tu­je opi­nie rad dziel­nic w zakre­sie dzier­ża­wy i sprze­da­ży grun­tów. Człon­ko­wie rady zasia­da­ją w komi­sjach kon­kur­so­wych w szko­łach publicz­nych, w odbio­rach robót reali­zo­wa­nych przez miasto.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy