Kilka pytań w związku z wymianą kadr w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

No Com­ments
Zło­ży­li­śmy wnio­sek do Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji publicz­nej poprzez odpo­wiedź na poniż­sze pytania:
1. Jakie były powo­dy odwo­ła­nia z Komi­sji Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych Pań Bie­lec­kiej, Bier­nac­kiej i Nie­znaj w mar­cu br. ? Czy Pre­zy­dent nie był zado­wo­lo­ny z ich pra­cy w komi­sji? Dla­cze­go aku­rat te oso­by zosta­ły odwołane?
2. Czy Pano­wie Bed­nar­czyk, Kaź­mier­czak lub Wój­to­wicz sami zgło­si­li swo­je kan­dy­da­tu­ry do Komi­sji Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych, czy zosta­li przez kogoś pole­ce­ni (kto zapro­po­no­wał ich kan­dy­da­tu­ry?) lub wyty­po­wa­ni przez Pre­zy­den­ta lub inne oso­by (jeśli tak, to na jakiej podstawie)?
3. Ile zgło­szeń osób chęt­nych do pra­cy w komi­sji wpły­nę­ło do urzę­du od począt­ku tego roku?
4. Pro­szę o prze­sła­nie kopii doku­men­tów, poświad­cza­ją­cych ukoń­cze­nie przez w/w Panów szko­le­nia, któ­re upraw­nia do zasia­da­nia w Komi­sji Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alkoholowych.
5. Ile wyno­si tego­rocz­ny budżet na wyna­gro­dze­nia człon­ków komisji?

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy