Jawność nagród wypłacanych urzędnikom

No Com­ments

Od roku Fun­da­cja Wol­no­ści pró­bu­je dowie­dzieć się nt. wyso­ko­ści nagród, jakie otrzy­ma­li pra­cow­ni­cy Urzę­du Mia­sta Lublin za rok 2014. Począt­ko­wo Urząd Mia­sta w ogó­le nie chciał nam udo­stęp­nić takich infor­ma­cji, tłu­ma­cząc że ana­li­za danych wyma­ga zbyt wie­le pra­cy (bo trze­ba spraw­dzić, któ­rzy pra­cow­ni­cy peł­nią funk­cje publiczne).

Dopie­ro po wyro­ku Samo­rzą­do­we­go Kole­gium Odwo­ław­cze­go z 21 lip­ca 2015 roku, urząd udo­stęp­nił nam infor­ma­cje, zawie­ra­ją­cą listę 93 pra­cow­ni­ków urzę­du, peł­nią­cych funk­cje publicz­ne, któ­rzy otrzy­ma­li nagro­dy. Nato­miast za 2015 rok nagro­dy wypła­co­no 91 oso­bom, peł­nią­cym funk­cje publicz­ne. Peł­na lista wraz z kwo­tą oraz uza­sad­nie­niem jest już dostęp­na w BIPie: http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=246884. Moż­na się z niej dowie­dzieć, kto dostał nagro­dę w jakiej wyso­ko­ści oraz za jakie osiągnięcia.

Mamy nadzie­ję, że co roku urząd będzie publi­ko­wał taką listę, doce­lo­wo zawie­ra­ją­cą nazwi­ska wszyst­kich pra­cow­ni­ków. Dla­te­go skie­ro­wa­li­śmy spra­wę do Naczel­ne­go Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go. Jed­nak z uwa­gi na dłu­gi czas pro­ce­do­wa­nia spraw w NSA, w razie pozy­tyw­ne­go roz­strzy­gnię­cia, infor­ma­cje o nagro­dach wypła­co­nych za 2014 rok uzy­ska­my dopie­ro w 2017 lub nawet 2018 roku.

Dzi­siaj wysła­li­śmy rów­nież wnio­sek o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji o wypła­co­nych nagro­dach za 2014 i 2015 rok do Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go oraz Urzę­du Wojewódzkiego.

W kon­tek­ście nie­daw­nej afe­ry tzw. „Pana­ma Papers” jaw­ność i przej­rzy­stość wyna­gra­dza­nia urzęd­ni­ków nabie­ra nowe­go znaczenia.

Poza tym jest to infor­ma­cja dla samych pra­cow­ni­ków urzę­du – jak powin­ni pra­co­wać, aby rów­nież otrzy­mać nagro­dę za swo­ją pracę.

War­to przy tym wspo­mnieć, że nie­daw­no Urząd Mia­sta Ryb­ni­ka opu­bli­ko­wał listę wszyst­kich pra­cow­ni­ków urzę­du, któ­rzy otrzy­ma­li nagro­dę za swo­ją pra­cę (tutaj lista zawie­ra­ją­ca 2072 nazwi­ska  https://pl.scribd.com/doc/307040978/Za%C5%82%C4%85cz­nik-Nr-1-Do-Pisma-Nr-Kd-1431–4-2016).

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy