List otwarty do Prezydenta Miasta Lublin ws spółek miejskich

No Com­ments

Lublin, 17 lip­ca 2014

Krzysz­tof Żuk
Pre­zy­dent Mia­sta Lublin

LIST OTWARTY

Sza­now­ny Panie Prezydencie,

Na począt­ku tego roku nasza fun­da­cja zwró­ci­ła się do spół­ek pra­wa han­dlo­we­go reali­zu­ją­cych zada­nia wła­sne Gmi­ny Lublin, wymie­nio­ne w art. 7 usta­wy o samo­rzą­dzie gmin­nym, o utwo­rze­nie reje­strów zawie­ra­nych umów. Wszyst­kie spół­ki odmó­wi­ły utwo­rze­nia takie­go reje­stru, wska­zu­jąc, że jaw­ność ich finan­sów i moż­li­wość oby­wa­tel­skiej kon­tro­li nie leży w inte­re­sie społecznym.

27 czerw­ca 2014 roku ponow­nie zwró­ci­li­śmy się do spół­ek (Kamie­ni­ce Mia­sta, LPEC, MKK, MOSiR, Motor, MPK, MPWiK, Port Lot­ni­czy Lublin, SPR, TBS Nowy Dom), tym razem o udo­stęp­nie­nie kopii umów zawar­tych w pierw­szym tygo­dniu stycz­nia br. Więk­szość z nich do dzi­siaj w ogó­le nie odpo­wie­dzia­ła na nasz wnio­sek, łamiąc tym samym prze­pi­sy usta­wy o dostę­pie do infor­ma­cji publicz­nej. Jedy­nie Motor Lublin SA odpo­wie­dział, że nie zawarł w tym cza­sie żad­nej umo­wy, a SPR stwier­dził, że umo­wy zawar­te przez spół­kę są tajem­ni­cą przedsiębiorcy.

Postę­po­wa­nie spół­ek pro­wa­dzi do nie­po­ko­ją­cej sytu­acji świa­do­me­go nie­udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji publicz­nej. Nie ma żad­nych wąt­pli­wo­ści, że spół­ki, któ­rych wła­ści­cie­lem jest gmi­na Lublin są zobo­wią­za­ne do udo­stęp­nia­nia umów i reje­strów umów. Dzia­łal­ność spół­ek zwią­za­na jest z wyko­ny­wa­niem zdań publicz­nych i dla­te­go też pod­da­ne są zasa­dom jaw­no­ści: Dzia­łal­ność komu­nal­na z defi­ni­cji nie jest bowiem dzia­łal­no­ścią zarob­ko­wą, jeże­li potrak­tu­je­my tę prze­słan­kę jako głów­ny cel dzia­łal­no­ści. Nawet jeśli samo­rząd odpłat­nie świad­czy okre­ślo­ne usłu­gi   zacho­wu­je się na ryn­ku podob­nie do przed­się­bior­ców, zawie­ra­jąc m.in. umo­wy z lud­no­ścią, to głów­nym celem tej aktyw­no­ści będzie reali­za­cja zada­nia publicz­ne­go (R. Hau­ser, Z. Nie­wia­dom­ski, Usta­wa o samo­rzą­dzie gmin­nym. Komen­tarz z odnie­sie­nia­mi do ustaw o samo­rzą­dzie powia­to­wym i samo­rzą­dzie woje­wódz­twa, C.H.Beck 2011).

W imie­niu swo­im oraz miesz­kań­ców Gmi­ny Lublin pro­si­my o inter­wen­cję, gdyż zgod­nie z prze­pi­sa­mi pra­wa to Pre­zy­dent Mia­sta Lublin spra­wu­je nad­zór wła­ści­ciel­ski nad spół­ka­mi miej­ski­mi. Może­my po raz kolej­ny skie­ro­wać spra­wy do Woje­wódz­kie­go Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go, ale ta dro­ga dopro­wa­dzi do nie­po­trzeb­ne­go prze­dłu­że­nia się tej sytu­acji oraz do powsta­nia kosz­tów sądo­wych (za któ­re zapła­cą miesz­kań­cy Gmi­ny Lublin – za pośred­nic­twem spół­ek miejskich).

Pro­si­my, aby Pan Pre­zy­dent dopro­wa­dził do utwo­rze­nia i udo­stęp­nie­nia w BIP-ach wymie­nio­nych wyżej spół­ek publicz­ne­go reje­stru zawie­ra­nych umów.

z powa­ża­niem

Krzysz­tof Jaku­bow­ski                 Krzysz­tof Kowalik
Pre­zes Fun­da­cji Wol­no­ści          Czło­nek Zarzą­du Fun­da­cji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy