Uwagi do projektu uchwały dot. inicjatywy uchwałodawczej mieszkańcow Lublina

No Comments

W ramach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji, przygotowaliśmy kilka uwag i wniosków, które przesłaliśmy do Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin.

Nasze uwagi to:

1. Wnioskujemy o zmniejszenie liczby mieszkańców tworzących „Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej”, o którym mowa w §2 ust. 1 projektu uchwały. Proponuję, aby wpisać tam liczbę 3 (zamiast obecnej „10”). Ustawa nie określa liczby mieszkańców, którzy mają stworzyć komitet. Również w innych miastach liczba ta jest mniejsza, np. w Łodzi i Krakowie, miastach liczących trzykrotnie więcej mieszkańców niżeli Lublin, wystarczy 5 mieszkańców do utworzenia komitetu.

2. Projekt zakłada tylko dwa przypadki nie poddania projektu pod obrady rady miasta – gdy nie uzyska poparcia wymaganej liczby mieszkańców z czynnym prawem wyborczym lub braku co najmniej jednego z elementów wymienionych w §2 ust. 3. Projekt nie określa, co w sytuacji gdy projekt będzie dotyczył sprawy, nie leżącej w kompetencjach rady miasta. Czy taki projekt trafi pod obrady rady miasta?

3. Projekt uchwały nakazuje zbierać dane osobowe mieszkańców z czynnym prawem wyborczym, a jednocześnie nie określa żadnych zasad ani nie wskazuje na obowiązek informacyjny. Czy to oznacza że osoby zbierające podpisy poparcia (członkowie komitetu inicjatywy uchwałodawczej) nie muszą informować o przetwarzaniu danych osobowych? Moim zdaniem dobrze, gdyby w projekcie znalazło się wyjaśnienie w tej sprawie, a np. załącznikiem byłby wzór informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Ułatwiłoby to zbieranie podpisów mieszkańcom Lublina.

4. Wnoszę o dodanie po §3 ust. 2, kolejnego ustępu, który będzie brzmiał:
„Komitet może zwrócić się do biura rady miasta z wnioskiem o sprawdzenie treści projektu uchwały pod względem formalnoprawnym. Biuro wydaje opinię w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia wnioski w tej sprawie.” Umożliwi to uniknięcie błędów i pomyłek w treści projektów uchwał.

5. Wnoszę o dodanie o §4 ust. 1, kolejnego ustępu, który będzie brzmiał:
„Prezydent na wniosek Komitetu niezwłocznie zamieszcza informacje o Projekcie na stronie głównej Urzędu Miasta Lublin oraz na stronach portali społecznościowych, zarządzanych przez urząd”. Pozwoli to wykorzystać narzędzia komunikacji stosowane w urzędzie, w celu promocji aktywności obywatelskiej mieszkańców.

6. Wnioskuję, aby zmienić treść §5 ust. 8 na następującą:
„W przypadku pozytywnej weryfikacji Projektu jest on niezwłocznie przekazywany Przewodniczącemu Rady w celu rozpatrzenia na najbliższej sesji Rady”. Proponowane przepisy nie zawierają żadnych konkretnych terminów, co teoretycznie mogłoby doprowadzić do sytuacji, gdy projekt zostanie „zamrożony” i nie trafi na kolejne posiedzenie rady miasta. Doprecyzowanie przepisu zagwarantuje jego szybkie rozpatrzenie.

Projekt uchwały znajduje się na >>stronie urzędu miasta Lublin<<.

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy