Uwagi do projektu uchwały dot. inicjatywy uchwałodawczej mieszkańcow Lublina

No Com­ments

W ramach kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych pro­jek­tu uchwa­ły w spra­wie szcze­gó­ło­wych zasad wno­sze­nia ini­cja­tyw oby­wa­tel­skich, two­rze­nia komi­te­tów tych ini­cja­tyw, wymo­gów for­mal­nych, jakim muszą odpo­wia­dać skła­da­ne pro­jek­ty oraz zasad ich pro­mo­cji, przy­go­to­wa­li­śmy kil­ka uwag i wnio­sków, któ­re prze­sła­li­śmy do Biu­ra Par­ty­cy­pa­cji Spo­łecz­nej Urzę­du Mia­sta Lublin.

Nasze uwa­gi to:

1. Wnio­sku­je­my o zmniej­sze­nie licz­by miesz­kań­ców two­rzą­cych „Komi­tet Ini­cja­ty­wy Uchwa­ło­daw­czej”, o któ­rym mowa w §2 ust. 1 pro­jek­tu uchwa­ły. Pro­po­nu­ję, aby wpi­sać tam licz­bę 3 (zamiast obec­nej „10”). Usta­wa nie okre­śla licz­by miesz­kań­ców, któ­rzy mają stwo­rzyć komi­tet. Rów­nież w innych mia­stach licz­ba ta jest mniej­sza, np. w Łodzi i Kra­ko­wie, mia­stach liczą­cych trzy­krot­nie wię­cej miesz­kań­ców niże­li Lublin, wystar­czy 5 miesz­kań­ców do utwo­rze­nia komitetu.

2. Pro­jekt zakła­da tyl­ko dwa przy­pad­ki nie pod­da­nia pro­jek­tu pod obra­dy rady mia­sta – gdy nie uzy­ska popar­cia wyma­ga­nej licz­by miesz­kań­ców z czyn­nym pra­wem wybor­czym lub bra­ku co naj­mniej jed­ne­go z ele­men­tów wymie­nio­nych w §2 ust. 3. Pro­jekt nie okre­śla, co w sytu­acji gdy pro­jekt będzie doty­czył spra­wy, nie leżą­cej w kom­pe­ten­cjach rady mia­sta. Czy taki pro­jekt tra­fi pod obra­dy rady miasta?

3. Pro­jekt uchwa­ły naka­zu­je zbie­rać dane oso­bo­we miesz­kań­ców z czyn­nym pra­wem wybor­czym, a jed­no­cze­śnie nie okre­śla żad­nych zasad ani nie wska­zu­je na obo­wią­zek infor­ma­cyj­ny. Czy to ozna­cza że oso­by zbie­ra­ją­ce pod­pi­sy popar­cia (człon­ko­wie komi­te­tu ini­cja­ty­wy uchwa­ło­daw­czej) nie muszą infor­mo­wać o prze­twa­rza­niu danych oso­bo­wych? Moim zda­niem dobrze, gdy­by w pro­jek­cie zna­la­zło się wyja­śnie­nie w tej spra­wie, a np. załącz­ni­kiem był­by wzór infor­ma­cji o prze­twa­rza­niu danych oso­bo­wych. Uła­twi­ło­by to zbie­ra­nie pod­pi­sów miesz­kań­com Lublina.

4. Wno­szę o doda­nie po §3 ust. 2, kolej­ne­go ustę­pu, któ­ry będzie brzmiał:
„Komi­tet może zwró­cić się do biu­ra rady mia­sta z wnio­skiem o spraw­dze­nie tre­ści pro­jek­tu uchwa­ły pod wzglę­dem for­mal­no­praw­nym. Biu­ro wyda­je opi­nię w cią­gu 7 dni od daty wpły­nię­cia wnio­ski w tej spra­wie.” Umoż­li­wi to unik­nię­cie błę­dów i pomy­łek w tre­ści pro­jek­tów uchwał.

5. Wno­szę o doda­nie o §4 ust. 1, kolej­ne­go ustę­pu, któ­ry będzie brzmiał:
„Pre­zy­dent na wnio­sek Komi­te­tu nie­zwłocz­nie zamiesz­cza infor­ma­cje o Pro­jek­cie na stro­nie głów­nej Urzę­du Mia­sta Lublin oraz na stro­nach por­ta­li spo­łecz­no­ścio­wych, zarzą­dza­nych przez urząd”. Pozwo­li to wyko­rzy­stać narzę­dzia komu­ni­ka­cji sto­so­wa­ne w urzę­dzie, w celu pro­mo­cji aktyw­no­ści oby­wa­tel­skiej mieszkańców.

6. Wnio­sku­ję, aby zmie­nić treść §5 ust. 8 na nastę­pu­ją­cą:
„W przy­pad­ku pozy­tyw­nej wery­fi­ka­cji Pro­jek­tu jest on nie­zwłocz­nie prze­ka­zy­wa­ny Prze­wod­ni­czą­ce­mu Rady w celu roz­pa­trze­nia na naj­bliż­szej sesji Rady”. Pro­po­no­wa­ne prze­pi­sy nie zawie­ra­ją żad­nych kon­kret­nych ter­mi­nów, co teo­re­tycz­nie mogło­by dopro­wa­dzić do sytu­acji, gdy pro­jekt zosta­nie „zamro­żo­ny” i nie tra­fi na kolej­ne posie­dze­nie rady mia­sta. Dopre­cy­zo­wa­nie prze­pi­su zagwa­ran­tu­je jego szyb­kie rozpatrzenie.

Pro­jekt uchwa­ły znaj­du­je się na »stro­nie urzę­du mia­sta Lublin«.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy