Raport: decyzje środowiskowe dla lubelskich deweloperów.

No Com­ments

Hipoteza

Róż­ni dewe­lo­pe­rzy są róż­nie trak­to­wa­ni na eta­pie wyda­wa­nie decy­zji śro­do­wi­sko­wych. Zapi­sy tych decy­zji nie są przestrzegane.

Metodologa pozyskania danych

Dane – decy­zje o śro­do­wi­sko­wych uwa­run­ko­wa­niach inwe­sty­cji pobra­li­śmy z BIP. Ana­li­zie pod­da­no wszyst­kie decy­zje z lat 2022, 2023, oraz 2–3 decy­zje z lat 2020–2021. W tym celu z eko­por­ta­lu pobra­no dane dot. wszyst­kich wyda­nych decy­zji o śro­do­wi­sko­wych uwa­run­ko­wa­niach, któ­re następ­nie zosta­ły odfil­tro­wa­ne po nazwie z uży­ciem słów miesz­kal­nych albo budyn­ków albo osie­dla.

Analiza danych

Ana­li­za pole­ga na porów­na­niu uwa­run­ko­wań reali­za­cji inwe­sty­cji dla poszcze­gól­nych przed­się­wzięć. Dodat­ko­wo zwe­ry­fi­ko­wa­no prze­strze­ga­nie tych decy­zji w trak­cie wizji terenowych.

Wyniki analizy

Ana­li­zie pod­da­no 22 decy­zje. W tej gru­pie dla trzech inwe­sty­cji nie okre­ślo­no żad­nych warun­ków reali­za­cji inwe­sty­cji. Śred­nio warun­ków było 6, jed­nak rekor­dzi­ści otrzy­my­wa­li ich po 12. Trud­no powie­dzieć czym kie­ro­wa­li się urzęd­ni­cy, wyda­jąc decy­zje dla poszcze­gól­nych inwe­sty­cji. Miej­sca­mi dało się wyod­ręb­nić podob­ne warun­ki lub gru­py warunków.

 • Zakaz pro­wa­dze­nia prac w godzi­nach noc­nych – 15 razy
 • Obo­wią­zek uży­wa­nia spraw­nych tech­nicz­nie urzą­dzeń – 13 razy
 • Obo­wią­zek wyłą­cza­nia sil­ni­ka w trak­cie posto­ju – 13 razy
 • Zapi­sy dot. wycin­ki drzew – 13 razy
 • Zapi­sy dot. stwier­dze­nia gatun­ków chro­nio­nych – 7 razy
 • Wyma­ga­nia dot. ogra­ni­cze­nia pyle­nia – 6 razy
 • Zapi­sy dot. ochro­ny przed hała­sem – 6 razy
 • Zapi­sy dot. ochro­ny drzew nie­prze­zna­czo­nych do wycin­ki – 5 razy
 • Wyma­ga­nia dot. nasa­dzeń zastęp­czych – 4 razy
 • Zapi­sy dot. reten­cjo­no­wa­nia wód opa­do­wych – 4 razy
 • Wyma­ga­nia dot. zbiór­ki odpa­dów – 4 razy
 • Obo­wią­zek przy­łą­cze­nia do wodo­cią­gu – 2 razy
 • Zapew­nie­nie orni­to­lo­ga przez wycin­ka­mi – 2 razy
 • Obo­wią­zek przy­łą­cze­nia do sie­ci kana­li­za­cyj­nej – 2 razy

Wyda­je się, że urząd przy wyda­wa­niu warun­ków powi­nien sto­so­wać się pew­ne­go rodza­ju sza­blo­nem, ewen­tu­al­nie dosto­so­wu­jąc go odpo­wied­nio do inwe­sty­cji. Nie uda­ło nam się zna­leźć racjo­nal­ne­go wytłu­ma­cze­nia dla tak róż­no­rod­ne­go podej­ścia dla poszcze­gól­nych inwe­sty­cji. W szcze­gól­no­ści uza­sad­nień takich nie zawie­rała treść decy­zji. Trze­ba wska­zać, że peł­na dowol­ność w tym zakre­sie, brak jed­no­li­te­go trak­to­wa­nia róż­nych pod­mio­tów jest dzia­ła­niem zachę­ca­ją­cym do dzia­łań korupcyjnych.

Przy­kła­dy róż­ne­go traktowania:

 1. Zakaz pro­wa­dze­nia prac w godzi­nach noc­nych zapi­sa­no w 15 decy­zjach, choć w przy­pad­ku 2 z nich prze­wi­dzia­no wyjąt­ki od tej zasa­dy. W 7 wypad­kach pra­ce moż­na pro­wa­dzić całą dobę przy czym inwe­sty­cje te są zlo­ka­li­zo­wa­ne w pobli­żu ist­nie­ją­cej zabu­do­wy mieszkalnej.
 2. Obo­wią­zek reten­cjo­no­wa­nia wód opa­do­wych zapi­sa­no tyl­ko w 4 decy­zjach. Choć wyma­gań takich nie zapi­sy­wa­no w innych decy­zjach, to z cha­rak­te­ry­sty­ki inwe­sty­cji czę­sto wyni­ka­ło, że zbior­ni­ki takie będę powsta­wa­ły. Ana­lo­gicz­nie sytu­acja wyglą­da­ła w kwe­stii odpro­wa­dza­nia ście­ków do kana­li­za­cji miej­skiej czy wyłą­cza­nia silników.
 3. W przy­pad­ku ogra­ni­cze­nia pyle­nia odpo­wied­nie zapi­sy zawie­ra­ło 6 decy­zji. W cha­rak­te­ry­sty­ce przed­się­wzię­cia takie zapi­sy poja­wia­ły się czę­ściej. Nato­miast z wizji tere­no­wej wyni­ka, że do pyle­nia docho­dzi­ło w loka­li­za­cjach, dla któ­rych nawet nie wska­zy­wa­no takiej moż­li­wo­ści. Mając na uwa­dze coraz powszech­niej­sze susze, wystę­pu­ją­ce w Lubli­nie grun­ty – m.in. les­sy, oczy­wi­sto­ścią powin­no być zapi­sy­wa­nie ogra­ni­cza­nia pyle­nia w każ­dej decy­zji. Zapi­sy te nie powin­ny się ogra­ni­czać do pyle­nia wtór­ne­go skła­do­wa­nych mate­ria­łów, ale obej­mo­wać tak­że: pro­wa­dze­nie prac roz­biór­ko­wych, czy odsła­nia­nie warstw grun­tu. Co wię­cej do Fun­da­cji zgło­si­ły się oso­by skar­żą­ce się na pylą­ce zie­lo­ne nawierzch­nie zre­ali­zo­wa­ne na jed­nym z osie­dli. Pro­blem nie­pra­wi­dło­we­go wyko­na­nia tych nawierzch­ni jest wszech­obec­ny w Lubli­nie, stąd wyda­je się, że pro­blem ten będzie nara­stać. Nie­pra­wi­dło­we wyko­na­nie pole­ga na zasy­pa­niu geo­krat w cało­ści. W efek­cie tra­wa nie ma gdzie wyro­snąć, gdyż jest od razu roz­jeż­dża­na przez par­ku­ją­ce auta. Pew­nym roz­wią­za­niem może być wysy­py­wa­nie geo­krat kru­szy­wem. Takie roz­wią­za­nie spo­tka­li­śmy na jed­nym z osie­dli. W takiej sytu­acji nie ma jed­nak szans by taka prze­strzeń była bio­lo­gicz­nie czynna.

Tak wyglą­da typo­wa „zie­lo­na nawierzch­nia”. Po jakimś cza­sie zamie­nia się w kle­pi­sko, któ­re jest podat­ne na pylenie.

Wysy­pu­jąc „zie­lo­ne nawierzch­nie” kru­szy­wem ogra­ni­czy­my podat­ność na pyle­nie, ale tak­że zabi­je­my „zie­lo­ność”.

 

W trak­cie dwu­krot­nych wizji tere­no­wych spraw­dza­no prze­strze­ga­nie zapi­sów 4 decy­zji śro­do­wi­sko­wych – tych, dla któ­rych aktu­al­nie pro­wa­dzo­no pra­ce budow­la­ne (tj. wyłą­czo­no z wizji decy­zji gdzie pra­ce budow­la­ne się zakoń­czy­ły lub jesz­cze nie zaczę­ły). Dru­ga wizja odby­wa­ła się w godzi­nach noc­nych by potwier­dzić, że pra­ce nie są pro­wa­dzo­ne w godzi­nach nocnych.

W trak­cie wizji potwier­dzo­no zgod­ność pro­wa­dzo­nych prac z decy­zja­mi. Nie moż­li­we jed­nak było zwe­ry­fi­ko­wa­nie np. spraw­no­ści sprzę­tu, gdyż wizja była pro­wa­dzo­na spo­za pla­cu budowy.

Pod­ję­li­śmy pró­bę spo­tka­nia z dyrek­to­rem Wydzia­łu Ochro­ny Śro­do­wi­ska by wyja­śnić nasze obser­wa­cje. Ta jed­nak nie chcia­ła się spo­tkać by poroz­ma­wiać o zasa­dach jaki­mi kie­ro­wa­no się przy wyda­wa­niu poszcze­gól­nych decyzji.

Podsumowanie

Ana­li­za wska­zu­je, że w przy­pad­ku decy­zji śro­do­wi­sko­wych róż­ni dewe­lo­pe­rzy są róż­nie trak­to­wa­ni. Z ana­li­zy tre­ści decy­zji nie wyni­ka­ło skąd bie­rze się takie róż­ni­co­wa­nie. Jed­no­cze­śnie brak było chę­ci wyja­śnie­nia tych kwe­stii ze stro­ny Urzę­du Mia­sta Lublin.

Zestawienie danych

Poni­żej umiesz­czo­no link do arku­sza kal­ku­la­cyj­ne­go gdzie zesta­wio­no zakres decy­zji śro­do­wi­sko­wych dla 22 inwestycji.

Dewe­lo­watch – decy­zje środowiskowe

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy