Petycja w sprawie zmniejszenia liczebności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

No Com­ments

W związ­ku ze spo­dzie­wa­nym spad­kiem wpły­wów z zezwo­leń na sprze­daż napo­jów alko­ho­lo­wych w tym roku, wysto­so­wa­li­śmy pety­cję do Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin. Wnio­sku­je­my o zmniej­sze­nie liczeb­no­ści Komi­sji Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych. Przy­czy­ni się to do wzro­stu efek­tyw­no­ści jej pra­cy oraz znacz­ne­go obni­że­nia kosz­tów funk­cjo­no­wa­nia. Poni­żej treść petycji.

Pety­cja do Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin w spra­wie zmniej­sze­nia liczeb­no­ści Komi­sji Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alkoholowych

Sza­now­ny Pan Krzysz­tof Żuk

Pre­zy­dent Mia­sta Lublin

W dniu 29 stycz­nia br. Rada Mia­sta z Pań­skiej ini­cja­ty­wy pod­ję­ła uchwa­łę w spra­wie zwol­nie­nia z opła­ty oraz prze­dłu­że­nia ter­mi­nu na wnie­sie­nie opłat z tytu­łu korzy­sta­nia z zezwo­leń na sprze­daż napo­jów alko­ho­lo­wych należ­nych w 2021 roku.

Uchwa­ła zno­si obo­wią­zek uisz­cze­nia pierw­szej z trzech rat opłat za zezwo­le­nie na sprze­daż napo­jów alko­ho­lo­wych w miej­scu sprze­da­ży. Spo­wo­du­je to zmniej­sze­nie budże­tu Gmin­ne­go Pro­gra­mu Pro­fi­lak­ty­ki i Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych na rok 2021. Choć w uza­sad­nie­niu do pro­jek­tu uchwa­ły nie wska­za­no choć­by przy­bli­żo­nej kwo­ty, moż­na wnio­sko­wać, że będzie to co naj­mniej kil­ka­set tysię­cy złotych.

Wpły­wy z tej opła­ty są o tyle istot­ne, że mogą być wydat­ko­wa­nie jedy­nie na finan­so­wa­nie dzia­łań w ramach Gmin­ne­go Pro­gra­mu Pro­fi­lak­ty­ki i Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych. Spa­dek wpły­wów odbi­je się na reali­za­cji pro­gra­mu. Jed­no­cze­śnie Rada Mia­sta uchwa­li­ła, że od br. wyna­gro­dze­nia człon­ków komi­sji będą wyż­sze i  będą wyno­sić 280 zł dla każ­dej oso­by za udział w posiedzeniu.

W związ­ku z tym wno­szę w inte­re­sie publicz­nym o zmniej­sze­nie licz­by człon­ków Komi­sji Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych w Lubli­nie. Przy­czy­ni się to nie tyl­ko do wpro­wa­dze­nia oszczęd­no­ści ale rów­nież do popra­wy efek­tyw­no­ści dzia­ła­nia komisji.

Obec­nie liczy ona 26 osób. Liczeb­ność Komi­sji i poszcze­gól­nych zespo­łów jest zde­cy­do­wa­nie nad­mier­na w sto­sun­ku do zakre­su wyko­ny­wa­nych zadań. I tak np. zespół opi­niu­ją­cy zezwo­le­nia na sprze­daż napo­jów alko­ho­lo­wych na posie­dze­niu w dniu 17 czerw­ca 2020 r., w licz­bie 15 osób, roz­pa­try­wał 6 wnio­sków przed­się­bior­ców (0,4 wnio­sku na jed­ne­go człon­ka). Zespół ds. kon­tro­li (liczą­cy 13 osób) w lutym 2020 r. (jesz­cze przed pan­de­mią) prze­pro­wa­dził 5 kon­tro­li punk­tów sprze­da­ży alko­ho­lu (0,4 kon­tro­li mie­sięcz­nie na jed­ne­go członka).

Wobec spo­dzie­wa­ne­go spad­ku budże­tu Pro­gra­mu, zasad­nym jest zmniej­sze­nie liczeb­no­ści komi­sji. Przy­po­mnę, że w mia­stach liczą­cych pow. 100 tys. miesz­kań­ców w skład komi­sji wcho­dzi śr. 12 osób, tj. ponad dwa razy mniej niż w Lublinie.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy