Marszałek powołał Komisję Antymobbingową. Czekamy na zgłoszenia pracowników

No Com­ments

Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Lubel­skie­go powo­łał Komi­sję Anty­mob­bin­go­wą w zgło­szo­nej przez nas spra­wie. W związ­ku z tym zwra­ca­my się do pra­cow­ni­ków Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go. Może­cie do nas zgło­sić wszel­kie uwa­gi, a my prze­ka­że­my je Komi­sji. Pro­si­my o prze­sy­ła­nie listów lub maili (kontakt@fundacjawolnosci.org) do dnia 14 lute­go br. Wszyst­kim gwa­ran­tu­je­my anonimowość.

2021.02.11KomisjaAntymobbingowa

 

 

Pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go oraz 6 edy­cji Pro­gra­mu Mene­dże­ro­wie NGO. Wię­cej o mnie na www.krzysztofjakubowski.pl

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy