Marszałek powołał Komisję Antymobbingową. Czekamy na zgłoszenia pracowników

No Com­ments

Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Lubel­skie­go powo­łał Komi­sję Anty­mob­bin­go­wą w zgło­szo­nej przez nas spra­wie. W związ­ku z tym zwra­ca­my się do pra­cow­ni­ków Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go. Może­cie do nas zgło­sić wszel­kie uwa­gi, a my prze­ka­że­my je Komi­sji. Pro­si­my o prze­sy­ła­nie listów lub maili (kontakt@fundacjawolnosci.org) do dnia 14 lute­go br. Wszyst­kim gwa­ran­tu­je­my anonimowość.

2021.02.11KomisjaAntymobbingowa

 

 

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy