Tych drzew nie trzeba wycinać! (list otwarty do Prezydenta Lublina)

No Com­ments

Przed­sta­wia­my treść listu otwar­te­go do Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin, pod­pi­sa­ne­go przez gru­pę lubel­skich spo­łecz­ni­ków. Doty­czy ochro­ny przed wycin­ką drzew w oko­li­cach Dwor­ca PKP. Auto­rzy listu wska­zu­ją, że co naj­mniej dwu­dzie­stu dużych drzew nie trze­ba w ogó­le wycinać.

Z naszej ana­li­zy wyni­ka, że w więk­szo­ści wypad­ków koniecz­ność wycin­ki drzew jest podyk­to­wa­na koli­zją z pro­jek­to­wa­ny­mi od linij­ki ele­men­ta­mi zago­spo­da­ro­wa­nia tere­nu. Tym samym drze­wa nie zosta­ły potrak­to­wa­ne ani jako war­tość, ani jako prze­szko­dy, a wyłącz­nie jako punk­ty na mapie, któ­rych prze­kre­śle­nie ozna­cza wycin­kę. W takim podej­ściu nie dostrze­ga­my tro­ski o śro­do­wi­sko, w szcze­gól­no­ści o licz­ne doj­rza­łe drze­wa. Te drze­wa to o wie­le więk­sza war­tość niż pla­no­wa­ne, nowe nasa­dze­nia. Doce­nia­my, jed­nak, że tako­we prze­wi­dzia­no, szcze­gól­nie jako kil­ku­na­sto­let­nie drzewa.

Naszym zda­niem zmia­ny są jesz­cze moż­li­we. Wyka­zał się Pan wyro­zu­mia­ło­ścią w przy­pad­ku prze­bu­do­wy al. Racła­wic­kich, dla­te­go i w tej sytu­acji liczy­my na ponow­ną, wni­kli­wą ana­li­zę. Przed­sta­wia­my tak­że listę 14 wycię­tych drzew, któ­re naszym zda­niem moż­na było oca­lić. Pro­si­my o szcze­gó­ło­we odnie­sie­nie się do naszych pro­po­zy­cji. Pro­si­my tak­że o szcze­gó­ło­we uza­sad­nie­nie dla wska­zy­wa­nych przez nas a już wycię­tych drzew.

Pod listem pod­pi­sa­li się: Jan Kamiń­ski, Mar­cin Skrzy­pek, Ewa Kip­ta, Agniesz­ka Zię­tek, Szy­mon Pie­tra­sie­wicz, Mag­da­le­na Nosek (Forum Kul­tu­ry Prze­strze­ni), Krzysz­tof Gor­czy­ca i Krzysz­tof Kowa­lik (Towa­rzy­stwo dla Natu­ry i Czło­wie­ka), Krzysz­tof Jaku­bow­ski (Fun­da­cja Wol­no­ści) a tak­że Paweł Cegieł­ko i Szy­mon Fur­ma­niak.

Poni­żej publi­ku­je­my peł­ną treść listu:

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy