Rada Miasta zdecydowała: będą transmisje z posiedzeń komisji

No Com­ments

W odpo­wie­dzi na nasz wnio­sek Rada Mia­sta zde­cy­do­wa­ła, że posie­dze­nia komi­sji Rady będą od teraz trans­mi­to­wa­ne onli­ne (tak jak sesje Rady Mia­sta). Dzię­ki temu miesz­kań­cy zyska­ją bez­wa­run­ko­wy dostęp do posie­dzeń komisji.

Art. 11b pkt 2. usta­wy o samo­rzą­dzie gmin­nym sta­no­wi, iż „Jaw­ność dzia­ła­nia orga­nów gmi­ny obej­mu­je w szcze­gól­no­ści pra­wo oby­wa­te­li do uzy­ski­wa­nia infor­ma­cji, wstę­pu na sesje rady gmi­ny i posie­dze­nia jej komi­sji, a tak­że dostę­pu do doku­men­tów wyni­ka­ją­cych z wyko­ny­wa­nia zadań publicz­nych, w tym pro­to­ko­łów posie­dzeń orga­nów gmi­ny i komi­sji rady gminy”.

Obec­nie w infor­ma­cji o nad­cho­dzą­cych posie­dze­niach komi­sji, w tabe­li, w kolum­nie „miej­sce” znaj­du­je się adno­ta­cja „posie­dze­nie w try­bie zdal­nym”. Celem publi­ka­cji infor­ma­cji o miej­scu obrad zapew­ne jest umoż­li­wie­nie uczest­nic­twa w nich zain­te­re­so­wa­nym miesz­kań­com. Z pew­no­ścią infor­ma­cja o tym, że posie­dze­nie odby­wa się w try­bie zdal­nym, nie wska­zu­je, w jaki spo­sób miesz­kań­cy mogą dołą­czyć do posie­dze­nia komi­sji. Brak wła­ści­wej infor­ma­cji o moż­li­wo­ści dołą­cze­nia do posie­dze­nia komi­sji może naru­szać art. 61 ust. 2 Kon­sty­tu­cji RP.

Z pew­no­ścią dostęp do posie­dzeń komi­sji rady jest ogra­ni­czo­ny (choć zda­je­my sobie spra­wę że nie nie­moż­li­wy). Jed­nak sko­ro wcze­śniej miesz­ka­niec mógł zna­leźć w BIPie dokład­ną infor­ma­cję o tym, gdzie ma się udać, aby wziąć udział w posie­dze­niu komi­sji, tak samo powin­no być obec­nie. Miesz­ka­niec powi­nien zna­leźć w BIPie dokład­ną infor­ma­cję o tym, co zro­bić (gdzie klik­nąć), aby wziąć udział w posiedzeniu.

Jarosław PakułaW nawią­za­niu do wnio­sku Fun­da­cji Wol­no­ści (…) dnia 14 stycz­nia 2021 r. odby­łem spo­tka­nia z Prze­wod­ni­czą­cy­mi Klu­bów Rady Mia­sta na któ­rym usta­lo­no, że począw­szy od naj­bliż­szych posie­dzeń komi­sji pro­wa­dzo­na będzie trans­mi­sja onli­ne, tak jak ma to miej­sce w przy­pad­ku sesji Rady Mia­sta” – napi­sał w odpo­wie­dzi na nasz wnio­sek Prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta Jaro­sław Pakuła.

Dzię­ki tej decy­zji, samo­rząd Lubli­na da przy­kład dobrej prak­ty­ki w zakre­sie przej­rzy­sto­ści dzia­ła­nia oraz dostęp­no­ści pra­cy orga­nów gmi­ny dla obywateli.

Na mar­gi­ne­sie war­to wspo­mnieć, że Fun­da­cja Wol­no­ści w 2018 roku zło­ży­ła pety­cję o nagry­wa­nie posie­dzeń komi­sji Rady Mia­sta, ale zosta­ła ona roz­pa­trzo­na nega­tyw­nie przez rad­nych (tu link).

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy