Zadaj pytanie kandydatom na Prezydenta Lublina

No Com­ments

Zbie­ra­my pyta­nia do kan­dy­da­tów na urząd Pre­zy­den­ta Lubli­na. Chce­my wszyst­kim kan­dy­da­tom zadać te same pyta­nia, a następ­nie udo­stęp­ni­my je w for­mie latar­ni­ka wybor­cze­go miesz­kań­com. Dzię­ki temu każ­dy będzie mógł spraw­dzić, któ­ry z kan­dy­da­tów ma naj­bar­dziej zbli­żo­ne poglą­dy na temat przy­szło­ści i roz­wo­ju Lublina.

Szu­ka­my pytań, na któ­re moż­na odpo­wie­dzieć krót­ko, np. pyta­nia dot. wybo­ru jed­nej z kil­ku opcji: „Któ­ra kate­go­ria wydat­ków powin­na mieć wyż­szy prio­ry­tet w budże­cie mia­sta? Komu­ni­ka­cja miejska/budowy i remon­ty dróg”.

Jakie pyta­nie chcie­li­by­ście zadać kan­dy­da­tom na pre­zy­den­ta? Wpisz je do for­mu­la­rza lub prze­ślij mailem na kontakt@fundacjawolnosci.org

»For­mu­larz do zada­wa­nia pytań«

Kandydaci na prezydenta Lublina 2024

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy