Nasz portal jawnylublin.pl najlepszym portalem lokalnym w kraju

No Com­ments
Nasz por­tal Jaw­ny­Lu­blin.pl został wybra­ny naj­lep­szym por­ta­lem lokal­nym w kon­kur­sie Local e‑Journalism Awards 2023, orga­ni­zo­wa­ne­go przez Sto­wa­rzy­sze­nie Mediów Lokal­nych.
To wiel­kie wyróż­nie­nie dla nasze­go zespo­łu, któ­re­go zdo­by­cie nie było­by moż­li­we bez naszych dar­czyń­ców i gran­to­daw­ców. Dzię­ku­je­my, że w nas wierzycie!
W tym i ubie­głym roku wspie­ra­ją nas:
  • Fun­da­cja Edu­ka­cja dla Demokracji
  • Fun­dusz Oby­wa­tel­ski im. Hen­ry­ka Wuj­ca,
  • Jour­na­li­sm­fund Euro­pe,
  • Pro­gram Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Regio­nal­ny,
  • Pro­gram Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Krajowy
  • Sieć Oby­wa­tel­ska – Watch­dog Polska
  • The Ger­man Mar­shall Fund of the Uni­ted States

 

Najlepszy portal lokalny

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy