List otwarty do Andrzeja Pruszkowskiego

No Com­ments

Sza­now­ny Panie Andrzeju!

Zwra­ca­my się do Pana publicz­nie z pro­po­zy­cją zrze­cze­nia się wyna­gro­dze­nia z tytu­łu zaka­zu pra­cy u kon­ku­ren­cji, jakie przy­słu­gu­je Panu z związ­ku z roz­wią­za­niem umo­wy ze spół­ką PGE Dystrybucja.

Wczo­raj Mariusz Grad (poli­tyk PO) zrzekł się wyna­gro­dze­nia z tytu­łu zaka­zu pra­cy dla kon­ku­ren­cji, któ­re wyni­ka­ło z jego umo­wy ze spół­ką Lubel­skie Dworce.

Ana­lo­gicz­na decy­zja z Pana stro­ny poka­za­ła­by nie tyl­ko sza­cu­nek dla dpie­nię­dzy publicz­nych, ale rów­nież, że poli­ty­cy PO i PiS potra­fią przed­ło­żyć dobro publicz­ne nad wła­sne interesy.

z wyra­za­mi szacunku

Krzysz­tof Jakubowski

Pre­zes Fun­da­cji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy