Uwagi do sprawozdań lokalnych komitetów wyborczych

No Com­ments

Jed­nym z celów sta­tu­to­wych Fun­da­cji Wol­no­ści jest ana­li­za finan­so­wa kam­pa­nii wybor­czych. W związ­ku z tym prze­pro­wa­dzi­li­śmy moni­to­ring samo­rzą­do­wej kam­pa­nii wybor­czej w 2018 roku. Kolej­nym eta­pem naszych dzia­łań było prze­sła­nie Komi­sa­rzo­wi Wybor­cze­mu w Lubli­nie I naszych uwag i spo­strze­żeń w zakre­sie wydat­ko­wa­nia środ­ków przez poszcze­gól­ne komitety.

W sumie prze­ka­za­li­śmy komi­sa­rzo­wi 16 uwag. Wśród nich 9 doty­czy­ło Komi­te­tu Wybor­cze­go Wybor­ców Krzysz­tof Żuk, po 3 KWW Kukiz, Wol­ność, Lubel­scy Patrio­ci i Ruchy Miej­skie oraz KWW Ludzie dla Mia­sta a 1 KWW Joan­na Kunc WIS Lublin Kor­nel Mora­wiec­ki. Nie mie­li­śmy żad­nych uwag do spra­woz­da­nia KWW My z Lubli­na. Wydat­ków KW Pra­wo i Spra­wie­dli­wość nie ana­li­zo­wa­li­śmy, bo nie dotar­li­śmy do żad­nych doku­men­tów źródłowych.

Nasze zastrze­że­nia wzbu­dza przede wszystkim:

1. Brak infor­ma­cji na fak­tu­rach o dokład­nej licz­bie zamawianych/drukowanych mate­ria­łów. Uży­wa­nie jako jed­no­stek mia­ry „kom­plet” lub „pakiet” dla okre­śle­nia licz­by bil­l­bo­ar­dów lub ulo­tek albo uży­wa­nie „1 sztu­ki” dla wie­lu mate­ria­łów. Unie­moż­li­wia to osza­co­wa­nie real­nej ceny poje­dyn­cze­go mate­ria­łu oraz okre­śle­nie ska­li kam­pa­nii. Takie przy­pad­ki wystę­pu­ją na fak­tu­rach KWW Kukiz, Wol­ność… (trzy przy­pad­ki) oraz KWW Krzysz­tof Żuk (kil­ka­dzie­siąt przypadków).

2. Nie­pre­cy­zyj­ne okre­śle­nie przed­mio­tu zamó­wie­nia. Na kil­ku fak­tu­rach w nazwie towa­ru wpi­sa­no „mate­ria­ły wybor­cze”. Nie wia­do­mo więc, cze­go dokład­nie doty­czył zakup. Sytu­acja zauwa­żo­na w przy­pad­ku KWW Joan­ny Kunc (raz) oraz KWW Krzysz­tof Żuk (kil­ka razy). W trzech fak­tu­rach KWW Mia­sto dla Ludzi wid­nie­je tytuł „wydru­ki według zamó­wie­nia” – bez okre­śle­nia, cze­go doty­czy­ło zamówienie.

3. Wśród fak­tur KWW Krzysz­tof Żuk zna­leź­li­śmy tyl­ko dwie doty­czą­ce wydru­ku gaze­tek rekla­mo­wych. Tym­cza­sem wśrod zgro­ma­dzon­cyh przez nas mate­ria­łów wybor­czych jest pięć róż­nych rodza­jów gaze­tek wyborczych.

4. Brak okre­su naj­mu w przy­pad­ku fakur za najem przy­cze­py reklamowej/lawety – KWW Krzysz­tof Żuk (2 przypadki).

5. Na fak­tu­rze za wyko­na­nie trzech spo­tów pro­mo­cyj­nych dla KWW Krzysz­tof Żuk wid­nie­je kwo­ta 150 zł brut­to. Kwo­ta jest rażą­co niska oraz nie­zgod­na z cena­mi ryn­ko­wy­mi. Dla porów­na­nia KWW Joan­ny Kunc za jeden spot zapła­cił 1500 zł brutto.

6. Wśród fak­tur brak jest doku­men­tów potwier­dza­ją­cych wyko­na­nie stro­ny inter­ne­to­wej KWW Krzysz­tof Żuk.

7. W zesta­wie­niu wydat­ków brak też infor­ma­cji o pokry­ciu wydat­ków za spo­tka­nia KWW Krzysz­tof Żuk: 10 wrze­śnia w Cen­trum Spo­r­to­­wo-Rekre­­a­cy­j­nym „Łabę­dzia”; 12 wrze­śnia w Hote­lu Unia Mer­cu­re; 27 wrze­śnia w 2 PI ER w Lubel­skim Cen­trum Kon­fe­ren­cyj­nym oraz 4 paź­dzier­ni­ka w restau­ra­cji Trybunalska.

8. Na fak­tu­rze doty­czą­cej emi­sji spo­tów KWW Krzysz­tof Żuk w auto­bu­sach miej­skich wid­nie­je kwo­ta 100,25 zł brut­to. Tym­cza­sem fir­ma, któ­ra jest wła­ści­cie­lem tele­bi­mów, nie ma takiej ceny w swo­jej ofi­cjal­nej ofercie.

W związ­ku z powyż­szy­mi spo­strze­że­nia­mi wno­si­my, aby Komi­sarz Wybor­czy w Lubli­nie I wezwał komi­te­ty wybor­cze do zło­że­nia wyja­śnień w try­bie art. 144 par. 3 kodek­su wyborczego.

Moni­to­ring samo­rzą­do­wej kam­pa­nii wybor­czej jest reali­zo­wa­ny dzię­ki środ­kom wła­snym Fun­da­cji Wolności.

Popierasz? Wpłać darowiznę

 

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy