Sąd przyznaje rację Fundacji ws. Instytutu Stomatologii

No Com­ments
Woje­wódz­ki Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny przy­znał rację Fun­da­cji Wol­no­ści. To kolej­na prze­gra­na dewe­lo­pe­ra w wal­ce o zabu­do­wę dział­ki po Insty­tu­cie Stomatologii. Dział­kę po daw­nym Insty­tu­cie Sto­ma­to­lo­gii kupi­ła spół­ka Helve­tia Cen­trum. Jej wła­ści­cie­lem jest b. prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta Lublin Piotr Kowal­czyk. Spół­ka pla­nu­je tam gęstą zabu­do­wę. Prze­ciw­ko tym pla­nom pro­te­stu­ją oko­licz­ni miesz­kań­cy, któ­rych w tej spra­wie wspar­li­śmy. Miesz­kań­com uda­ło się już uchy­lić inną wuzet­kę dla tego tere­nu. Tą prze­ga­pi­li, gdyż jak tłu­ma­czą – nie mie­li poję­cia o tym, że dla dział­ki wyda­ne są rów­no­le­gle dwie decy­zje o warun­kach zabu­do­wy. Fak­tycz­nie wuzet­ki wyda­no tego same­go dnia: 6 maja 2021 roku! W tej sytu­acji, po zapo­zna­niu się z doku­men­ta­cją posta­no­wi­li­śmy inter­we­nio­wać. Po naszym wnio­sku Samo­rzą­do­we Kole­gium Odwo­ław­cze unie­waż­ni­ło decy­zję o warun­kach zabu­do­wy. Dewe­lo­per nie zgo­dził się z tą decy­zją i zaskar­żył ją do sądu. Dziś sąd przy­znał rację Fun­da­cji Wol­no­ści, Samo­rzą­do­we­mu Kole­gium Odwo­ław­cze­go i miesz­kań­com. Nie zgo­dził się zaś z argu­men­ta­mi dewe­lo­pe­ra i Pre­zy­den­ta mia­sta Lublin, któ­ry wydał decy­zję. War­to wspo­mnieć, że przed sądem spół­kę Helve­tia repre­zen­to­wa­ła Moni­ka Drozd-Kowa­l­czyk. Rad­czy­ni praw­na pra­cu­je też dla miej­skich spół­kach. A w 2018 roku wpła­ci­ła na komi­tet wybor­czy Krzysz­to­fa Żuka 20 tys. zł. Choć sąd nie zgo­dził się, ze wszyst­ki­mi argu­men­ta­mi SKO, to uznał, że decy­zję nale­ża­ło unie­waż­nić. Przede wszyst­kim z powo­du bra­ku okre­śle­nia sze­ro­ko­ści ele­wa­cji, co jest obli­ga­to­ryj­nym ele­men­tem decy­zji o warun­kach zabu­do­wy. To dru­ga wuzet­ka, któ­ra nie obro­ni­ła się przed sądem. W stycz­niu SKO uchy­li­ło zaś inną wuzet­kę dla tej dział­ki. Aktu­al­nie spół­ka sta­ra się o kolej­ną wuzet­kę. Zda­niem Kon­ser­wa­to­ra zabyt­ków Insty­tut Sto­ma­to­lo­gii nale­ża­ło­by roze­brać, gdyż psu­je kra­jo­braz oto­cze­nia. Kon­ser­wa­tor nie może tego jed­nak naka­zać. Sygna­tu­ra spra­wy: II SA/Lu 791/22

Pro­jekt reali­zo­wa­ny z dota­cji pro­gra­mu Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Kra­jo­wy finan­so­wa­ne­go przez Islan­dię, Liech­ten­ste­in i Nor­we­gię w ramach Fun­du­szy EOG.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy