Spotkanie z Młodzieżową Radą Miasta Chełm

No Com­ments

W pią­tek popo­łu­dniu spo­tka­li­śmy się z ucznia­mi i uczen­ni­ca­mi Mło­dzie­żo­wej Rady Mia­sta Chełm. Prze­pro­wa­dzi­li­śmy zaję­cia nt. praw oby­wa­tel­skich, w tym pra­wa do infor­ma­cji, pety­cji, wnio­sków oraz budże­tu oby­wa­tel­skie­go (Rada Mia­sta CHełm w grud­niu roz­pa­trzy­ła pozy­tyw­nie nasza pety­cję, dot. znie­sie­nia mini­mal­ne­go wie­ku, wyma­ga­ne­go do udzia­łu w budże­cie obywatelskim).

Przy oka­zji pozna­li­śmy pro­blem, któ­ry obec­nie fra­pu­je się chełm­ską mło­dzież – pla­ny zamknię­cia bur­sy szkol­nej w mieście.

Liczy­my na dal­szą współ­pra­cę z chełm­ską mło­dzie­żą i nie może­my się docze­kać spo­tka­nia, na któ­rym wspól­nie zagra­my w gry plan­szo­we o tema­ty­ce samo­rzą­do­wej i obywatelskiej.

Młodzieżowa Rada Miasta Chełm

Człon­ki­nie i człon­ko­wie Mło­dzie­żo­wej Rady Mia­sta Chełm słu­cha­ją pre­zen­ta­cji nt. pra­wa do informacji

 

Pro­jekt reali­zo­wa­ny dzię­ki dota­cji z pro­gra­mu Pro­gram Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Regio­nal­ny, finan­so­wa­ne­go przez Islan­dię, Liech­ten­ste­in i Nor­we­gię z Fun­du­szy EOG. Cał­ko­wi­ta kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia pro­jek­tu wyno­si 101 800 euro.

 

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy