Pułap wieku w konsultacjach niezgodny z prawem. Petycja do Rady Miasta Chełm

No Com­ments

Rada Mia­sta Chełm wyklu­czy­ła z gło­so­wa­nia w budże­cie oby­wa­tel­skim miesz­kań­ców mia­sta, któ­rzy mają mniej niż 16 lat. Takie wyklu­cze­nie jest nie­zgod­ne z osta­wą o samo­rzą­dzie powia­to­wym oraz Kon­sty­tu­cją RP. Zło­ży­li­śmy pety­cję do Rady Mia­sta o znie­sie­nie tego zapisu.

Poni­żej publi­ku­je­my treść pety­cji do Rady Miasta.

Zwra­ca­my się z pety­cją w inte­re­sie publicz­nym o zmia­nę tre­ści uchwa­ły nr XXVI/210/20 Rady Mia­sta Chełm z dnia 30 kwiet­nia 2020 r. w spra­wie wyma­gań, jakie powi­nien speł­niać projekt
budże­tu oby­wa­tel­skie­go Mia­sta Chełm. Wno­si­my o wykre­śle­nie zapi­su, któ­ry ogra­ni­cza moż­li­wość bra­nia udzia­łu w kon­sul­ta­cjach. Zmia­na o któ­rą wno­si­my to:
1) §3 ust. 1 zmie­nia brzmie­nie na:
„ W BO uczest­ni­czą wyłącz­nie miesz­kań­cy Mia­sta figu­ru­ją­cy na liście upraw­nio­nych do
udzia­łu w BO. Lista two­rzo­na jest na podstawie:
1) listy miesz­kań­ców Miasta;
2) listy osób wpi­sa­nych do reje­stru wybor­ców w Mieście.”

Obec­ny regu­la­min Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go Mia­sta Chełm wyklu­cza z udzia­łu w nim osób poni­żej 16-go roku życia, przez to nie każ­dy z miesz­kań­ców może wziąć udział w tych kon­sul­ta­cjach społecznych.

Takie wyklu­cze­nie zapi­sa­ne w regu­la­mi­nie jest nie­zgod­ne z pra­wem. Zgod­nie z usta­wą z dnia 5 czerw­ca 1998 r. o samo­rzą­dzie powia­to­wym, art. 3d. pkt. 3 „Szcze­gól­ną for­mą konsultacji
spo­łecz­nych jest budżet oby­wa­tel­ski”. A w kon­sul­ta­cjach spo­łecz­nych udział wziąć może każ­dy miesz­ka­niec, bez wzglę­du na wiek. Regu­la­min Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go Mia­sta Chełm dodaje
(bez­pod­staw­nie) cen­zus wie­ku, mia­no­wi­cie zgod­nie z regu­la­mi­nem gło­so­wać mogą tyl­ko i wyłącz­nie oso­by, któ­re ukoń­czy­ły 16-ty rok życia. W znacz­nym stop­niu wyłą­cza on młodzież
i dzie­ci z życia spo­łecz­ne­go miasta.

Dodat­ko­wo uwa­ża­my, że takie zapi­sy są sprzecz­ne z Kon­sty­tu­cją Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej. Obec­ne zapi­sy uchwa­ły w spo­sób jaw­ny ogra­ni­cza­ją pra­wa oby­wa­tel­skie, art. 31 pkt. 3 Kon­sty­tu­cji mówi o tym, że ogra­ni­cze­nie praw i wol­no­ści mogą być usta­na­wia­ne tyl­ko i wyłącz­nie usta­wą i tyl­ko wte­dy, kie­dy ist­nie­je real­ne zagro­że­nie bez­pie­czeń­stwa Pań­stwa. Art. 32 pkt. 1 mówi: „ Wszy­scy są wobec pra­wa rów­ni. Wszy­scy mają pra­wo do rów­ne­go trak­to­wa­nia przez wła­dze publicz­ne”. Naszym zda­niem wpro­wa­dzo­ne zapi­sy doty­czą­ce wie­ku mini­mal­ne­go spra­wia­ją, że nie wszy­scy oby­wa­te­le są trak­to­wa­ni w spo­sób rów­ny, a co za tym idzie zapi­sy te łamią Konstytucję.

Potwier­dze­niem, że obec­nie obo­wią­zu­ją­ce regu­la­cje w spra­wie Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go w Cheł­mie są bez­praw­ne, jest Wyrok Woje­wódz­kie­go Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go w Opo­lu z 14 czerw­ca 2018 roku, sygn. II SA/Op 109/18. Sąd pozy­tyw­nie roz­pa­trzył skar­gę woje­wo­dy opol­skie­go na uchwa­łę Rady Miej­skiej w Ozim­ku, któ­ra okre­śli­ła, że pra­wo do gło­so­wa­nia w budże­cie oby­wa­tel­skim mają oso­by, któ­re ukoń­czy­ły 16 lat. Woje­wódz­ki Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny w Opo­lu stwier­dził nie­waż­ność tej uchwa­ły powo­łu­jąc się na orzecz­nic­two sądów admi­ni­stra­cyj­nych oraz na art. 5a ust. 1 i ust. 2 Usta­wy o Samo­rzą­dzie Gmin­nym z któ­rych wyni­ka, że upraw­nie­ni do kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych są miesz­kań­cy gmi­ny, czy­li oso­by ją zamiesz­ku­ją­ce. Nie ma ogra­ni­cze­nia pod wzglę­dem wie­ku, jeśli cho­dzi udział w kon­sul­ta­cjach społecznych.

 

Pro­jekt reali­zo­wa­ny dzię­ki dota­cji z pro­gra­mu Pro­gram Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Regio­nal­ny, finan­so­wa­ne­go przez Islan­dię, Liech­ten­ste­in i Nor­we­gię z Fun­du­szy EOG. Cał­ko­wi­ta kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia pro­jek­tu wyno­si 101 800 euro.

 

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy