Nowe wydanie Jawnego Lublina!

No Com­ments

Wła­śnie uka­za­ło się kolej­ne dru­ko­wa­ne wyda­nie gaze­ty „Jaw­ny Lublin”. Ser­decz­nie zapra­sza­my do lektury.

Gaze­tę moż­na ode­brać np. w naszym biu­rze lub na par­te­rze ratu­sza. Po kil­ka­dzie­siąt sztuk tra­fi­ło do wszyst­kich Rad Dziel­nic. Ruszy­li­śmy z kol­por­ta­żem do skrzy­nek pocz­to­wych miesz­kań­ców, jed­nak z uwa­gi na nie­du­ży nakład, tra­fi­my tyl­ko do czę­ści miesz­kań­ców Lubli­na. Poni­żej publi­ku­je­my plik w wer­sji pdf, dla tych co wolą czy­tać na tele­fo­nie lub komputerze:

gazeta_nr_9

 

Pro­jekt reali­zo­wa­ny dzię­ki dota­cji z pro­gra­mu Pro­gram Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Regio­nal­ny, finan­so­wa­ne­go przez Islan­dię, Liech­ten­ste­in i Nor­we­gię z Fun­du­szy EOG. Cał­ko­wi­ta kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia pro­jek­tu wyno­si 101 800 euro.

 

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy