Czy warto wprowadzić budżet obywatelski w Lublinie?

No Com­ments

Zapra­sza­my na kon­fe­ren­cję doty­czą­cą budże­tu oby­wa­tel­skie­go w Lubli­nie. Na spo­tka­niu doko­na­my pod­su­mo­wa­nia pró­by reali­za­cji budże­tu oby­wa­tel­skie­go, pod­ję­tej przez naszą fun­da­cję we współ­pra­cy z Radą Dziel­ni­cy Rury oraz poroz­ma­wia­my nt. celo­wo­ści i zasad­no­ści wpro­wa­dze­nia tego narzę­dzia par­ty­cy­pa­cji oby­wa­tel­skiej w naszym mieście.

Agen­da:
15.00–15.40 „Pilo­ta­żo­wy pro­jekt budże­tu oby­wa­tel­skie­go w Lubli­nie – krok po kro­ku”
Krzysz­tof Jaku­bow­ski – Fun­da­cja Wolności

15.45–16.25 „Stan­dar­dy budże­tu oby­wa­tel­skie­go”
Dariusz Kra­szew­ski – Sieć Oby­wa­tel­ska Watch­dog Polska

16.30–18.00 Panel dys­ku­syj­ny: „Czy war­to wpro­wa­dzić budżet oby­wa­tel­ski w Lublinie?”

Pro­si­my o potwier­dze­nie obec­no­ści:
-mailo­wo na adres kontakt@fundacjawolnosci.org
-tele­fo­nicz­nie pod nr tel. 513 97 95 97

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy