Podsumowanie konferencji

No Com­ments

W ponie­dzia­łek w Try­bu­na­le Koron­nym w Lubli­nie odby­ła się kon­fe­ren­cja nt. „Czy war­to wpro­wa­dzić budżet oby­wa­tel­ski w Lublinie?”.

Na spo­tka­nie przy­by­ło ponad 30 osób, repre­zen­tu­ją­cych Rady Dziel­nic, orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we oraz miesz­kań­cy Lubli­na. Obec­nych było tyl­ko dwo­je Rad­nych Rady Mia­sta – Mał­go­rza­ta Sucha­now­ska i Mar­cin Pogorzałek.

W pierw­szej czę­ści Krzysz­tof Jaku­bow­ski (Fun­da­cja Wol­no­ści) pod­su­mo­wał reali­za­cję pilo­ta­żo­we­go pro­jek­tu budże­tu oby­wa­tel­skie­go w dziel­ni­cy Rury. Pre­zen­ta­cja poniżej:

Następ­nie głos zabrał Dariusz Kra­szew­ski (Sieć Oby­wa­tel­ska Watch­dog Pol­ska), któ­ry zwró­cił uwa­gę na stan­dar­dy, któ­ry­mi powin­ny się cecho­wać budże­ty oby­wa­tel­skie. Spe­cjal­nym gościem był Krzysz­tof Cichoń – Rad­ny Rady Mia­sta Puła­wy i prze­wod­ni­czą­cy komi­sji ds. budże­tu oby­wa­tel­skie­go w tym mieście.

Budżet Obywatelski w Lublinie - Tak, możemy!W dru­giej czę­ści kon­fe­ren­cji był czas na pyta­nia oraz dys­ku­sję uczest­ni­ków spo­tka­nia. O zaan­ga­żo­wa­niu uczest­ni­ków kon­fe­ren­cji może świad­czyć fakt, że spo­tka­nie trwa­ło trzy godzi­ny. Wkrót­ce zamie­ści­my gale­rię zdjęć.

Rela­cje z wyda­rze­nia w mediach: TVP Lublin, Radio Lublin, Radio Cen­trum,

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy