List otwarty do radnych ws zasad wynagradzania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

No Com­ments

Lublin 8 listo­pa­da 2015

Rad­ni Rady Mia­sta Lublin

Sza­now­ni Państwo,

zgod­nie z infor­ma­cją zamiesz­czo­ną w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej Mia­sta Lublin, na sesji Rady Mia­sta w dniu 19 listo­pa­da br. będzie­cie Pań­stwo gło­so­wać nad przy­ję­ciem Gmin­ne­go Pro­gra­mu Pro­fi­lak­ty­ki i Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych na 2016 rok (pro­jekt dostęp­ny na stro­nie http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&fid=16476). Pro­gram zawie­ra m. in. zasa­dy wyna­gra­dza­nia człon­ków Gmin­nej Komi­sji Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alkoholowych.

W związ­ku z powyż­szym chce­my zain­te­re­so­wać Pań­stwa naszy­mi ana­li­za­mi dot. wyso­ko­ści wyna­gro­dzeń i kosz­tów funk­cjo­no­wa­nia Komi­sji Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych. W tabe­li poni­żej przed­sta­wia­my kwo­ty wyna­gro­dzeń gmin­nych komi­sji we wszyst­kich więk­szych mia­stach wschod­niej Polski:

Mia­sto Kosz­ty wyna­gro­dzeń w 2014 roku W prze­li­cze­niu na 1 człon­ka komi­sji rocznie
Olsz­tyn 25 484 zł 1 593 zł
Bia­ły­stok 41 247 zł 2 578 zł
Rze­szów 58 548 zł 5 323 zł
Kiel­ce 108 670 zł 7 245 zł
Lublin 317 172 zł 16 693 zł

Zasa­dy wyna­gra­dza­nia Komi­sji są zawar­te w Gmin­nych Pro­gra­mach Pro­fi­lak­ty­ki i Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych. I tak w powyż­szych mia­stach spo­sób wyna­gra­dza­nia jest następujący:

Lublin: 10% mini­mal­ne­go wyna­gro­dze­nia za udział w każ­dym posie­dze­niu komi­sji lub zespołu

Bia­ły­stok: 15% die­ty rad­ne­go – miesięcznie

Rze­szów: 10% mini­mal­ne­go wyna­gro­dze­nia za udział w każ­dym posie­dze­niu komi­sji lub podkomisji

Kiel­ce 12% Prze­wod­ni­czą­cy lub 9% Czło­nek za udział w każ­dym posie­dze­niu komi­sji lub kon­tro­li (obej­mu­ją­cej min. 2 punk­ty sprzedaży)

Olsz­tyn 45 zł za udział w posie­dze­niu komi­sji lub zespo­łu problemowego

Za udział w każ­dym posie­dze­niu czło­nek komi­sji w Lubli­nie w tym roku otrzy­my­wał 175 zł brut­to, a od nowe­go roku będzie to już 185 zł (bo od stycz­nia wzro­śnie pła­ca minimalna).

Choć w Lubli­nie i Rze­szo­wie spo­sób wyna­gra­dza­nia jest iden­tycz­ny, to w Lubli­nie na wynagrodzenia 

wyda­wa­ne jest trzy razy wię­cej w prze­li­cze­niu na 1 człon­ka komi­sji! Wyni­ka to z tego, że w Lubli­nie posie­dze­nia komi­sji i zespo­łów są częst­sze, więc wię­cej trze­ba pła­cić człon­kom komisji.

O nie­ra­cjo­nal­nym i nie­go­spo­dar­nym wydat­ko­wa­niu środ­ków na wyna­gro­dze­nia człon­ków komi­sji, moż­na prze­czy­tać w kon­tro­li prze­pro­wa­dzo­nej w 2011 roku przez Wydział Audy­tu i Kon­tro­li Urzę­du Mia­sta Lublin (jej wyni­ki są dostęp­ne na stro­nie http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=156933, w załą­cze­niu prze­sy­łam kopię tego doku­men­tu). Zwró­co­no w nim uwa­gę m.in. na dużą liczeb­ność komi­sji, co gene­ro­wa­ło nie­po­trzeb­ne kosz­ty. Komi­sja liczy­ła wów­czas 24 człon­ków (do tego sta­nu wró­ci­ła w tym roku). Naka­za­no rów­nież usta­le­nie limi­tu wyna­gro­dzeń dla człon­ków komi­sji, któ­re uzna­no wów­czas za nie­ra­cjo­nal­nie wyso­kie. Zapro­po­no­wa­no ogra­ni­cze­nie diet z 300 do 110 tys. zł. Rocz­nie. Fak­tycz­nie kosz­ty wyna­gro­dzeń w następ­nym roku zmniej­szy­ły się, ale tyl­ko o 33 tys. zł. Zresz­tą po roku limit został znie­sio­ny i w 2014 roku wyna­gro­dze­nia wynio­sły już 320 tys. zł., czy­li jesz­cze wię­cej niż w roku, któ­re­go doty­czył audyt.

Według naszych sza­cun­ków, przy pozo­sta­wie­niu dotych­cza­so­wej czę­sto­tli­wo­ści posie­dzeń komi­sji i zespo­łów oraz bio­rąc pod uwa­gę powięk­sze­nie w tym roku liczeb­no­ści komi­sji oraz pla­no­wa­ne pod­wyż­sze­nie mini­mal­ne­go wyna­gro­dze­nia, pozo­sta­wia­jąc dotych­cza­so­we zasa­dy wyna­gra­dza­nia, w przy­szłym roku same kosz­ty wyna­gro­dzeń człon­ków komi­sji mogą wynieść ok. 420 000 zł (8  posie­dzeń w mie­sią­cu x 185 zł x 24 człon­ków x 12 miesięcy).

Trud­no nam rów­nież nie zwró­cić uwa­gi na szko­le­nia, orga­ni­zo­wa­ne dla człon­ków komi­sji w róż­nych czę­ściach Pol­ski, np. w 2012 roku na Mazu­rach. W 2014 roku orga­ni­za­cja szko­le­nia w San­do­mie­rzu kosz­to­wa­ła 12 630 zł (z fak­tur wyni­ka, że koszt same­go wyży­wie­nia wyniósł 381 zł na 1 człon­ka komi­sji, pod­czas gdy szko­le­nie trwa­ło nie­peł­ne dwa dni – kopia fak­tur w załą­cze­niu). Dla porów­na­nia w Bia­łym­sto­ku rów­nież zor­ga­ni­zo­wa­no szko­le­nie, ale na miej­scu i nie ponie­sio­no żad­nych kosz­tów, a w Rze­szo­wie i Kiel­cach koszt orga­ni­za­cji szko­le­nia był pię­cio­krot­nie niż­szy niż w Lubli­nie (2320 zł i 2670 zł). Czy szko­le­nia lubel­skiej komi­sji muszą odby­wać się na Mazu­rach i w San­do­mie­rzu? Dla­cze­go nie moż­na ich zor­ga­ni­zo­wać w Lublinie?

Mając na uwa­dze duże zadłu­że­nie nasze­go mia­sta (5. miej­sce w kra­ju wśród naj­bar­dziej zadłu­żo­nych miast w 2014 roku wg ran­kin­gu prze­pro­wa­dzo­ne­go przez cza­so­pi­smo „Wspól­no­ta” http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/pliki/reklamy_-_teksty/Ranking_-_zadluzenie_samorzadow.pdf), powin­ni­śmy wdra­żać wszyst­kie moż­li­we spo­so­by oszczęd­no­ści, tym­cza­sem w naszym prze­ko­na­niu środ­ki wydat­ko­wa­ne na wyna­gro­dze­nia człon­ków komi­sji są nie­ra­cjo­nal­nie wyso­kie, zwłasz­cza w porów­na­niu z mia­sta­mi podob­nej wiel­ko­ści. Dla­te­go zwra­ca­my się do Pań­stwa o pod­ję­cie decy­zji o rady­kal­nym zmniej­sze­niu wyna­gro­dzeń i dopil­no­wa­nie reali­za­cji wystą­pień pokon­trol­nych z kon­tro­li, prze­pro­wa­dzo­nej w 2011 roku (tych dot. oszczęd­no­ści i racjo­nal­no­ści gospo­da­ro­wa­nia pieniędzmi).

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy