Projekty wybrane do realizacji

No Com­ments

Projekty małe

5565 gło­sów

Aktyw­ny Lublin. Zaję­cia spor­to­we dla dzie­ci i doro­słych – dar­mo­we tre­nin­gi z instruk­to­ra­mi (M‑71, koszt 397,5 tys. zł).

Pro­jekt zakła­da zor­ga­ni­zo­wa­nie w cen­trum zajęć spor­to­wych dla miesz­kań­ców. Tre­nin­gi pla­no­wa­ne są od lute­go do listo­pa­da, mają być podzie­lo­ne na róż­ne dys­cy­pli­ny dosto­so­wa­ne dla wszyst­kich grup wiekowych.

4056 gło­sów

Punkt Kul­tu­ry” – two­rze­nie prze­strze­ni kul­tu­­ra­l­no-spo­­łe­cz­nych na potrze­by miesz­kań­ców dziel­ni­cy Za Cukrow­nią oraz Sta­re Bro­no­wi­ce (M‑40, koszt 462 560 zł).

Prze­wi­du­je utwo­rze­nie dwóch „Punk­tów Kul­tu­ry” jako pla­có­wek kul­tu­­ra­l­no-edu­­ka­­cy­j­nych współ­two­rzo­nych przez miesz­kań­ców dziel­nic Za Cukrow­nią oraz Sta­re Bro­no­wi­ce przez 12 mie­się­cy. Kon­ty­nu­acja pilo­ta­żo­we­go pro­jek­tu z ul. 1 Maja.

4020 gło­sów

Rewi­ta­li­za­cja zespo­łu boisk spor­to­wych Klu­bu Spor­to­we­go „Lubli­nian­ka” jako pod­wa­li­ny pod reali­za­cję dziel­ni­co­we­go cen­trum rekre­acyj­no – spor­to­we­go „Lubli­nian­ka” na Wie­nia­wie (M‑121, koszt 500 tys. zł).

Cho­dzi o rewi­ta­li­za­cję boisk tre­nin­go­wych mię­dzy sta­dio­nem Lubli­nian­ki a al. Soli­dar­no­ści. W pla­nie jest ogro­dze­nie tere­nu i dopro­wa­dze­nie oby­dwu boisk do sta­nu uży­wal­no­ści z ewen­tu­al­nym wyko­na­niem siłow­ni na świe­żym powietrzu.

2465 gło­sów

Remon­ty i dobu­do­wa połą­czeń komu­ni­ka­cji pie­szej i rowe­ro­wej przy ul. Bursz­ty­no­wej, Per­ło­wej, Sza­fi­ro­wej, Aga­to­wej oraz remon­tu frag­men­tu ul. Bursz­ty­no­wej w os. Porę­ba (M‑59, koszt 497 tys. zł).

Pro­jekt doty­czy remon­tu asfal­to­we­go cią­gu pie­sze­go i chod­ni­ka przy ul. Bursz­ty­no­wej, frag­men­tu asfal­to­wej ul. Bursz­ty­no­wej, chod­ni­ka przy Per­ło­wej, chod­ni­ka przy Sza­fi­ro­wej i dobu­do­wy chod­ni­ka od ul. Aga­to­wej do cią­gu pie­sze­go przy ul. Bursztynowej.

1938 gło­sów

Akty­wi­za­cja spor­to­wa dzie­ci w wie­ku 3–12 lat (M‑129, koszt 111 630 zł).

1808 gło­sów

Kom­plek­so­wa ste­ry­li­za­cja psów i kotów na tere­nie Lubli­na (M‑20, koszt 472 283 zł).

Pro­jekt doty­czy ogra­ni­cze­nia ilo­ści bez­dom­nych zwie­rząt poprzez sfi­nan­so­wa­nie zabie­gów ste­ry­li­za­cji suk i kocic, zarów­no bez­dom­nych jak i posia­da­ją­cych właściciela.

1652 gło­sy

Budo­wa scho­dów tere­no­wych od ul. Kustro­nia do ul. Kle­eber­ga na skar­pie przy murze cmen­ta­rza (M‑61, koszt 400 tys. zł)

1461 gło­sów

Stre­fy aktyw­no­ści spor­to­wej i rekre­acji na Sła­wi­nie (M‑36, koszt 498 tys. zł)

Budo­wa trzech siłow­ni pod chmur­ką (ul. Alta­no­wa, Kasz­te­lań­ska, Świer­ko­wa) i boisk wie­lo­funk­cyj­nych przy ul. Gojawiczyńskiej.

1329 gło­sów

Popra­wa warun­ków rekre­acyj­nych w wąwo­zie na Kali­nie (M‑51, koszt 499 tys. zł).

Zapla­no­wa­no m.in. budo­wę otwar­tej siłow­ni i nowe­go pla­cu zabaw dla dzie­ci, uło­że­nie nowych ale­jek z kost­ki bru­ko­wej, wydzie­le­nie nowych stref rekre­acyj­nych, nasa­dze­nia kwia­tów i krze­wów oraz popra­wę oświetlenia.

1260 gło­sów

Remont ul. Roman­tycz­nej – się­gacz w kie­run­ku Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 28 (M‑16, koszt 500 tys. zł).

Wyko­na­nie remon­tu łącz­nie z budo­wą miejsc postojowych.

1186 gło­sów

Uli­ca Gor­czań­ska chod­ni­ki i jezd­nia (M‑139, koszt 480 tys. zł).

Poło­że­nie nowych pły­tek chod­ni­ko­wych i grun­tow­ny remont jezd­ni ul. Gor­czań­skiej, popra­wa bez­pie­czeń­stwa pie­szych na chod­ni­ku ul. Świętokrzyskiej.

1181 gło­sów

Boisko Sztucz­ne – sport w każ­dą pogo­dę (M‑41, koszt 486 820 zł).

W dziel­ni­cy Głusk powstać ma boisko pił­kar­skie (30x62 m, z pły­tą do gry 26x56 m). Ogro­dzo­ne, z oił­ko­chwy­ta­mi, nawierzch­nia z tra­wy syntetycznej.

1169 gło­sów

Zie­lo­ne Boisko czy­li strzał w „Dzie­siąt­kę” (M‑74, koszt 499 500 zł).

Pro­jekt zakła­da reno­wa­cję zanie­dba­ne­go boiska przy ul. Sie­mi­radz­kie­go: wymia­nę nawierzch­ni, odno­wie­nie ogro­dze­nia, insta­la­cję latar­ni, słup­ków do mon­ta­żu siat­ki, koszy do koszy­ków­ki. Alej­ki ota­cza­ją­ce boisko zosta­ną odno­wio­ne i sta­ną przy nich ław­ki, a bez­pie­czeń­stwo zapew­ni monitoring.

1085 gło­sów

Budo­wa cią­gu pie­sze­go i rowe­ro­we­go wraz z oświe­tle­niem od ul. Róża­nej 16 do wąwo­zu w osie­dlu Ruta w Lubli­nie (M‑21, koszt 444 tys. zł).

Ciąg powsta­nie w miej­scu wydep­ta­nej ścież­ki. Z myślą o oso­bach nie­peł­no­spraw­nych zapla­no­wa­no balu­stra­dy, osob­ną ścież­kę będą mieć rowe­rzy­ści. W pla­nie jest też ław­ka, kosz na śmie­ci i sto­jak dla rowerów.

1073 gło­sy

Zaci­sze rekre­­a­cy­j­no- edu­ka­cyj­ne” w osie­dlu Lip­niak (M‑78, koszt 455 tys. zł).

Oświe­tle­nie w pasie ul. Kle­pac­kie­go i Sku­bi­szew­skie­go. Pla­no­wa­ne jest powsta­nie skwe­ru z siłow­nią, pla­cem zabaw i kwiet­ną łąką. Ma to być przy­sta­nek dla osób lubią­cych wypra­wy pie­sze i rowe­ro­we, będą dro­go­wska­zy do Konop­ni­cy i Nałę­czo­wa, a na tabli­cy znaj­dą się infor­ma­cje o patro­nach ulic na Lip­nia­ku wraz z ich życio­ry­sa­mi oraz infor­ma­cje o pobli­skich wąwozach.

1017 gło­sów

Budo­wa przej­ścia dla pie­szych z Osie­dla Przy­jaź­ni na Osie­dle Tata­ry przez wia­dukt, na pozio­mie jezd­ni z ul. Łęczyń­skiej na ul. Hut­ni­czą (M‑24, koszt 491 tys. zł).

Przej­ście dla pie­szych z os. Przy­jaź­ni na Tata­ry przez wia­dukt łączą­cy ul. Łęczyń­ską z ul. Hut­ni­czą wraz z sygna­li­za­cją świetlną.

1015 gło­sów

Budo­wa win­dy oso­bo­wej w budyn­ku Przy­chod­ni Zdro­wia przy ul. Wete­ra­nów 11 (M‑84, koszt 490 tys. zł).

969 gło­sów

Wybu­do­wa­nie miejsc par­kin­go­wych przy ul. Juno­szy oraz Sza­rych Sze­re­gów oraz remont chod­ni­ka przy ul. Juno­szy 47 (M‑42, koszt 218 tys. zł).

Miej­sca par­kin­go­we powsta­ną na bazie sta­re­go, daw­no nie­uży­wa­ne­go asfal­to­we­go boiska, któ­re już zaj­mu­ją samo­cho­dy, powsta­nie też dojazd z par­kin­gu do ul. Puławskiej.

952 gło­sy

Sze­ro­kie miej­sce: plac zabaw i ogród sąsiedz­ki przy ul. Wygon (M‑7, koszt 130 484 zł)

Plac dla naj­młod­szych i star­szych dzie­ci, z polem do gry w bule dla całych rodzin. Poło­żo­ny będzie na skra­ju ul. Wygon.

Projekty duże

5806 gło­sów

Aktyw­ny stu­dent (D‑24, koszt 1 008 200 zł).

Pro­jekt zakła­da pro­wa­dze­nie zajęć sportowo–rekreacyjnych dla stu­den­tów. Zaję­cia prze­wi­dzia­no w for­mie czte­rech, 45-minu­­to­­wych tre­nin­gów tygo­dnio­wo w czte­rech wybra­nych dys­cy­pli­nach na obiek­tach spor­to­wych wszyst­kich lubel­skich uczelni.

5605 gło­sów

Sygnał od nowa” – budo­wa boiska spor­to­we­go na sta­dio­nie przy Zembo­rzyc­kiej 3 (D‑5, koszt 1 490 913 zł).

Budo­wa boiska ze sztucz­ną mura­wą i urzą­dze­nia­mi spor­to­wy­mi, oświe­tle­nie i zaple­cze sani­­ta­r­no-sza­t­nio­­we oraz drenaż.

4844 gło­sy

Budo­wa miejsc par­kin­go­wych dla samo­cho­dów oso­bo­wych na dział­ce nr 48/3 i 47/2 wraz z kapi­tal­nym remon­tem nawierzch­ni ul. Wikli­no­wej (D‑26, koszt 1,5 mln zł)

Ok. 68 dodat­ko­wych miejsc posto­jo­wych na wyso­ko­ści budyn­ków miesz­kal­nych Wikli­no­wa 4, 6. Prze­wi­du­je się rów­nież roz­bu­do­wę ist­nie­ją­cych miejsc pro­sto­pa­dłych do ul. Wikli­no­wej oraz remont ul. Wiklinowej.

4257 gło­sów

Ska­te­park dla Lubli­na (D‑31, koszt 1,4 mln zł).

To pro­jekt nowe­go ska­te­par­ku dla miesz­kań­ców upra­wia­ją­cych spor­ty takie jak jaz­da na desko­rol­ce, rol­kach, rowe­rach typu BMX oraz hulaj­no­gach. Ska­te­park był­by w peł­ni oświe­tlo­ny, obok powsta­ło­by pro­fe­sjo­nal­ne boisko do stre­et­bal­lu, czy­li ulicz­ne­go rodza­ju koszykówki.

2599 gło­sów

Zwie­rzo­lu­blin (D‑39, koszt 874 720 zł).

Zakła­da stwo­rze­nie pro­fe­sjo­nal­ne­go patro­lu inter­wen­cyj­ne­go zło­żo­ne­go z inspek­to­rów ds. ochro­ny zwie­rząt posia­da­ją­cych nie­zbęd­ną wie­dzę z zakre­su dobro­sta­nu zwie­rząt i panu­ją­cych prze­pi­sów pra­wa, reagu­ją­cych na wszel­kie prze­ja­wy okru­cień­stwa wobec zwie­rząt. Sfi­nan­so­wa­nie ste­ry­li­za­cji psów i kotów posia­da­ją­cych wła­ści­cie­li oraz kotów wol­no żyją­cych – w tym wypad­ku prze­wi­dy­wa­ne jest odro­ba­cza­nie, odpchle­nie oraz ozna­ko­wa­nie i przy­wró­ce­nie ich do śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go. Umiesz­cze­nie este­tycz­nych kocich dom­ków w dogod­nych loka­li­za­cjach dziel­nic Lubli­na. Prze­pro­wa­dze­nie akcji „Zgu­bi­łem się” mają­cej na celu ozna­ko­wa­nie psów właścicielskich.

2479 gło­sów

Wnio­sek o reali­za­cję wie­lo­funk­cyj­ne­go boiska przy Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 10 w Lubli­nie (D‑59, koszt 1,4 mln zł)

Pro­jekt zakła­da budo­wę nowo­cze­sne­go kom­plek­su spor­to­we­go przy szko­le, skła­da­ją­ce­go się z boiska do pił­ki noż­nej, boiska do koszy­ków­ki, siat­ków­ki i pił­ki ręcz­nej, bież­ni lek­ko­atle­tycz­nej oraz try­bun. Ponad­to zapla­no­wa­no upo­rząd­ko­wa­nie i ogro­dze­nie całe­go tere­nu szkoły.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy