Weryfikujemy wypowiedzi Krzysztofa Żuka z debaty w TVP3 Lublin

No Com­ments

Zwe­ry­fi­ko­wa­li­śmy praw­dzi­wość wypo­wie­dzi z sobot­niej deba­ty kan­dy­da­tów na Pre­zy­den­ta Lubli­na. Na począ­tek przed­sta­wia­my wynik wery­fi­ka­cji trzech wypo­wie­dzi Krzysz­tof Żuk.

1. W Lubli­nie nie bra­ku­je miejsc w żłob­kach i przed­szko­lach (praw­da 🆗),
2. Rząd nie dofi­nan­so­wu­je budo­wy szkół (mani­pu­la­cja 🎭),
3. Na wszyst­kich uczel­niach w Lubli­nie jest logi­sty­ka (fałsz ❌),
Krzysztof Żuk

 

🆗 W Lublinie nie brakuje miejsc w żłobkach i przedszkolach (prawda),

Wypo­wiedź urzę­du­ją­ce­go pre­zy­den­ta mia­sta padła pod­czas roz­mo­wy z kan­dy­da­ta­mi na pre­zy­den­ta mia­sta w TVP 3 Lublin pod­czas sobot­nie­go pro­gra­mu “Poli­ty­ka i Ludzie”.

Ile jest dzie­ci w Lubli­nie w wie­ku przedszkolnym?

Według infor­ma­cji o sta­nie reali­za­cji zadań oświa­to­wych za rok szkol­ny 2022/2023, licz­ba dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym, zamel­do­wa­nych na tere­nie mia­sta Lublin wyno­si 13 349.

Ile jest miejsc w przed­szko­lach na tere­nie miasta?

Zgod­nie z dany­mi zawar­ty­mi w infor­ma­cji o sta­nie reali­za­cji zadań oświa­to­wych za rok szkol­ny 2022/2023, mia­sto Lublin było orga­nem pro­wa­dzą­cym dla 60 przedszkoli.

Licz­ba miejsc dla dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym w oświa­cie zarów­no publicz­nej, jak i nie­pu­blicz­nej wyno­si­ła 15 806, w tym w przed­szko­lach publicz­nych 9300, w oddzia­łach przed­szkol­nych w szko­łach pod­sta­wo­wych 900 oraz w przed­szko­lach nie­pu­blicz­nych i punk­tach przed­szkol­nych 5 606.

W żłob­kach rów­nież nie bra­ku­je miejsc

Według naj­now­sze­go dostęp­ne­go opra­co­wa­nia GUS, według sta­nu na 31 grud­nia 2022 w Lubli­nie było 81 pla­có­wek świad­czą­cych opie­kę nad dzieć­mi do 3 lat, któ­re dys­po­no­wa­ły 3606 miej­sca­mi. Jed­no­cze­śnie GUS wska­zu­je, że z tych usług korzy­sta­ło 3126 dzie­ci. Pla­ców­ki dys­po­no­wa­ły 480 wol­ny­mi miejscami.

W ran­kin­gu tygo­dni­ka Wspól­no­ta z 2022 roku, Lublin zajął 9. miej­sce w Pol­sce wśród miast woje­wódz­kich pod wzglę­dem odset­ka dzie­ci w wie­ku do lat 3 obję­tych insty­tu­cjo­nal­ny­mi for­ma­mi opie­ki (59,95%).

Pod­su­mo­wu­jąc powyż­sze dane, nale­ży uznać wypo­wiedź za praw­dzi­wą. Na tere­nie Lubli­na jest wię­cej dostęp­nych miejsc w przed­szko­lach i żłob­kach, niż dzie­ci, zamel­do­wa­nych na tere­nie mia­sta. W oby­dwu typach pla­có­wek są wol­ne miejsca.

🎭 Rząd nie dofinansowuje budowy szkół (manipulacja),

Jak moż­na sfi­nan­so­wać budo­wę szkół? Kan­dy­da­ci się spierają

Kwe­stią, któ­ra poróż­ni­ła kan­dy­da­tów była spra­wa dofi­nan­so­wy­wa­nia budo­wy szkół. Robert Dere­wen­da zasu­ge­ro­wał, że moż­li­we jest to z fun­du­szy unij­nych i rzą­do­wych. Urzę­du­ją­cy pre­zy­dent Krzysz­tof Żuk zde­cy­do­wa­nie skon­tro­wał tę wypo­wiedź i pod­kre­ślił, że “nie ma na to środ­ków rzą­do­wych” i że [poza jed­nym przy­pad­kiem, doty­czą­cym szko­ły spe­cjal­nej] “szko­ły rząd nie dofinansowuje”.

Spraw­dza­my, czy Krzysz­tof Żuk mówi praw­dę w zakre­sie środ­ków rządowych
Pod­da­li­śmy wery­fi­ka­cji wypo­wiedź Krzysz­to­fa Żuka doty­czą­cą bra­ku rzą­do­we­go dofi­nan­so­wa­nia dla budo­wy szkół.
Sztan­da­ro­wym rzą­do­wym pro­gra­mem dofi­nan­so­wa­nia inwe­sty­cji samo­rzą­do­wych jest Pro­gram Inwe­sty­cji Stra­te­gicz­nych: https://www.gov.pl/web/premier/program-inwestycji-strategicznych

Poszcze­gól­ne jego edy­cje zawie­ra­ły w sobie moż­li­wość apli­ko­wa­nia po środ­ki na “budo­wę lub moder­ni­za­cję infra­struk­tu­ry edukacyjnej”:

Mia­sto Lublin rze­czy­wi­ście nie korzy­sta­ło z rzą­do­wych dofi­nan­so­wań w zakre­sie budo­wy szkół — wnio­ski do Pro­gra­mu Inwe­sty­cji Stra­te­gicz­nych, któ­re skła­da­ło, doty­czy­ło inwe­sty­cji dro­go­wych: https://lublin.eu/lublin/przestrzen-miejska/aktualnosci/kolejne-srodki-dla-lublina-z-programu-inwestycji-strategicznych,274,2133,1.html

Spraw­dza­my, czy Krzysz­tof Żuk mówi praw­dę w zakre­sie środ­ków unijnych

Dodat­ko­wo praw­dzi­wa jest infor­ma­cja poda­na przez Krzysz­to­fa Żuka, że środ­ków euro­pej­skich na budo­wę szkół nie ma — Har­mo­no­gram nabo­ru wnio­sków dla pro­gra­mu Fun­du­sze Euro­pej­skie dla Roz­wo­ju Spo­łecz­ne­go nie zawie­ra dzia­łań, któ­re moż­na dopa­so­wać do budo­wy szkół. W kwe­stii szkół spe­cjal­nych takie dofi­nan­so­wa­nie jest wręcz zablo­ko­wa­ne – https://ruchochronyszkoly.pl/aktualnosci/likwidacja-szkol-specjalnych-celem-polityki-spojnosci-ue/

Pod­su­mo­wa­nie

Pod­su­mo­wu­jąc — wypo­wiedź Krzysz­to­fa Żuka jest praw­dzi­wa co do fak­tów — rzą­do­wy pro­gram wspar­cia nie jest wyko­rzy­sty­wa­ny przez Mia­sto Lublin w pro­ce­sie budo­wy szkół. Nato­miast tego rodza­ju środ­ki były dostęp­ne w ramach Pro­gra­mu Inwe­sty­cji Stra­te­gicz­nych, tyl­ko Mia­sto Lublin nie apli­ko­wa­ło po nie.

 

❌ Na wszystkich uczelniach w Lublinie jest logistyka (fałsz),

Jed­nym z poru­szo­nych przez pro­wa­dzą­cą tema­tów była kwe­stia pre­fe­ren­cji stu­den­tów pod­czas wybo­ru kie­run­ku stu­diów oraz odna­le­zie­nie się na ryn­ku pra­cy po tych­że. Żuk zasu­ge­ro­wał, że jed­ną z naj­moc­niej­szych stron Lubli­na jest bycie hubem logi­stycz­nym, a fakt, że każ­da z uczel­ni ofe­ru­je taki kie­ru­nek stu­diów spra­wia, że absol­wen­ci bez pro­ble­mów znaj­du­ją pra­cę w fir­mach, któ­re ów hub tworzą.

Czy wszę­dzie moż­na stu­dio­wać logistykę?

Pod­da­jąc w wąt­pli­wość, powyż­sze stwier­dze­nie, nasz fact-che­c­king zaczę­li­śmy od spraw­dze­nia ofer­ty 9 uczel­ni wyż­szych znaj­du­ją­cych się na tere­nie Lubli­na. Po naszym rese­ar­chu stwier­dza­my, że logi­sty­kę moż­na stu­dio­wać na: 

Uni­wer­sy­tet Marii Curie Skło­dow­skiej, Uni­wer­sy­tet  Przy­rod­ni­czy, Poli­tech­ni­ka Lubel­ska, Lubel­ska Aka­de­mia WSEI, Wyż­sza Szko­ła Przed­się­bior­czo­ści i Administracji

Nato­miast nie ma jej w ofercie:

Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubel­ski Jana Paw­ła II, Uni­wer­sy­tet Medycz­ny, Aka­de­mia Nauk Spo­łecz­nych i Medycz­nych, Aka­de­mia Nauk Sto­so­wa­nych Win­cen­te­go Pola. Kon­ty­nu­ując wery­fi­ka­cje porów­na­li­śmy nasze wyni­ki z Wyka­zem kie­run­ków stu­diów w uczel­niach publicz­nych, co potwier­dzi­ło nasze usta­le­nia. Ponad­to Wyż­sza Szko­ła Przed­się­bior­czo­ści i Admi­ni­stra­cji, dla któ­rej nie wystę­pu­je w tym reje­strze pozy­cja “logi­sty­ka” ofe­ru­je kie­ru­nek “Trans­port” któ­re­go pro­gram i suge­ro­wa­ne przez uczel­nie kie­run­ki karie­ry zawo­do­wej są bar­dzo zbli­żo­ne do tego, co ofe­ru­ją inne uczel­nie na logistyce.

Stwier­dze­nie, że wszyst­kie uczel­nie ofe­ru­ją ten kie­ru­nek stu­diów jest zatem fałszywe.

Powyż­sze wypo­wie­dzi zosta­ły spraw­dzo­ne pod­czas Wery­fi­ka­to­nu, zor­ga­ni­zo­wa­ne­go w dniach 23–23 mar­ca 2024 w War­sza­wie przez sto­wa­rzy­sze­nie Demagog.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy